Mysti­ske ha­jer ta­ger en luns af Egyp­tens turis­me

BT - - NYHEDER -

DRA­MA I DYBET For et land, der ka­em­per for at få turi­ster­ne til­ba­ge, er ryg­ter om ha­jer ved kyster­ne et al­vor­ligt pro­blem. Der­for er bå­de det egyp­ti­ske rets­sy­stem og mi­li­ta­e­rets ef­ter­ret­ning­s­tje­ne­ste ind­blan­det i det se­ne­ste ha­jdra­ma.

Iføl­ge det egyp­ti­ske dag­blad alAhram fø­res der i øje­blik­ket en rets­sag mod lo­ka­le fi­ske­re fra Mid­del­hav­sky­sten, der an­gi­ve­ligt har in­drøm­met, at de har mod­ta­get ha­jer i sa­er­li­ge ’ha­j­kuf­fer­ter’ fra et skib i in­ter­na­tio­nalt far­vand med det for­mål at slip­pe dem ud ved de egyp­ti­ske ky­ster. Fi­sker­ne er og­så an­kla­get for at ta­ge bil­le­der af ha­jer­ne for at kun­ne ska­be ryg­ter om et dra­stisk sti­gen­de an­tal ha­jer ved de egyp­ti­ske ky­ster.

Myn­dig­he­der­ne har kon­fi­ske­ret en fi­ske­kut­ter i sa­gen, og i an­kla­ge­skrif­tet står der, at fi­sker­ne hav­de in­ten­tio­ner om at ’spo­le­re egyp­ter­nes som­merg­la­e­de og ram­me de man­ge fe­ri­e­ste­der ved de egyp­ti­ske stran­de’.

I rets­sa­gen mod de egyp­ti­ske fi­ske­re na­ev­nes det ik­ke, hvem myn­dig­he­der­ne mista­en­ker for at stå bag le­ve­rin­gen af ha­jer. Men det me­re end an­ty­des, at he­le sa­gen er en sam­men­sva­er­gel­se, der har til for­mål at øde­la­eg­ge lan­dets turi­stin­du­stri og øko­no­mi.

Tid­li­ge­re har Egyp­ten be­skyldt Is­ra­els ef­ter­ret­ning­s­tje­ne­ste Mos­sad for at spe­ci­al­tra­e­ne ha­jer til at an­gri­be turi­ster ved de egyp­ti­ske stran­de. Men i den­ne om­gang na­ev­nes Israel ik­ke.

Sa­gen om de an­gi­ve­li­ge ’kuf­fert­ha­jer’ kom­mer kort tid ef­ter, at en 23-årig egyp­tisk mand mi­ste­de sit ene ben i et ha­jan­greb ved det po­pu­la­e­re fe­ri­e­sted Ain Sok­h­ne, der lig­ger ved Det Rø­de Hav.

Det an­greb fik de egyp­ti­ske myn­dig­he­der til at for­by­de al svøm­ning og fi­ske­ri i om­rå­det i 14 da­ge, for at un­der­sø­ge om an­tal­let af ha­jer i om­rå­det er ste­get. Ty­sker dra­ebt af haj I marts 2015 blev en 52-årig tysk turist dra­ebt i et ha­jan­greb ved alQus­ayr, der og­så lig­ger ved Det Rø­de Havs kyst.

Ge­ne­relt er ha­jan­greb sja­eld­ne i Egyp­ten, hvor tu­sin­der af dyk­ke­re år­ligt kom­mer for at op­le­ve Rø­de­ha­vets be­røm­te ko­ral­ler og ha­jer.

Sto­re sti­mer af ham­mer­ha­jer er et al­min­de­ligt syn ved det sto­re ko­ral­rev i Si­nai, men ha­jan­greb på men­ne­sker er li­ge så sja­eld­ne som i re­sten af ver­den.

Egyp­ten har ik­ke va­e­ret i stand til at re­ha­bi­li­te­re sin turi­stin­du­stri, si­den pra­esi­dent Hos­ni Mu­ba­rak blev va­el­tet i 2011.

Uro­lig­he­der­ne i for­bin­del­se med af­sa­et­tel­sen af tid­li­ge­re pra­esi­dent Muham­med Mur­si i 2013 og den in­ter­ne kamp mel­lem mi­li­ta­e­ret og is­la­mi­ster si­den har få­et man­ge turi­ster til at va­el­ge Egyp­ten fra.

Men det er isa­er bomb­nin­gen af et char­ter­fly over Si­nai i ok­to­ber 2015, der har ska­det turi­stin­du­stri­en. Ef­ter den ha­en­del­se er en ra­ek­ke char­ter­sel­ska­ber holdt op med at fly­ve til Egyp­ten, og man­ge af de turist­grup­per, der el­lers ik­ke lod sig ma­er­ke af de over­ord­ne­de sik­ker­heds­pro­ble­mer, bli­ver nu og­så va­ek.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.