Und­gå grill-spild - va­elg de rig­ti­ge kul

BT - - NYHEDER -

DET RIG­TI­GE VALG Når som­me­ren ram­mer Dan­mark, bli­ver gril­l­mad of­te hof­ret­ten. Men hvor­dan er det nu li­ge med de der kul? Man­ge kan hur­tigt bli­ve i tvivl om, hvor­vidt det er po­sen med gril­lkul el­ler po­sen med gril­l­bri­ket­ter, der skal med ned i ind­købs­vog­nen.

Og det er da hel­ler ik­ke uden be­tyd­ning, hvad man va­el­ger, forta­el­ler Re­ne Pedersen, der er kon­su­lent i Va­re­fak­ta, som har te­stet kva­li­te­ten på de kul­pro­duk­ter, der er på det dan­ske mar­ked.

»Gril­lkul er la­vet af na­tur­li­ge tra­e­ma­te­ri­a­ler, og stør­rel­sen på kul­le­ne er me­get va­ri­e­ren­de, og de er let­te­re end bri­ket­ter,« si­ger Re­ne Pedersen til Ritzau Fo­kus og forta­el­ler, at gril­lkul bra­en­der hur­ti­ge­re ud, end bri­ket­ter gør.

Man skal der­for ik­ke reg­ne med, at gril­lkul bra­en­der i me­re end 90 mi­nut­ter. Til gen­ga­eld er de let­te­re at ta­en­de op, end bri­ket­ter er, for­kla­rer han. Rø­get smag Er man fan af den rø­ge­de smag, man kan få ved at gril­le, så er gril­lkul go­de. Det forta­el­ler An­ders Jen­sen fra det dan­ske gril­l­lands­hold.

»Når du bru­ger gril­lkul, så kan du duf­te, at det duf­ter af bål – og så gi­ver det kø­det den­ne her re­ne røgs­mag,« for­kla­rer han.

Skal du ha­ve gril­l­ma­den hur­tigt kla­ret, så er det og­så po­sen med gril­lkul, du skal ha­ve fat på.

»De ta­en­der hur­tigt og eg­ner sig godt til pøl­ser og bøf­fer, der ik­ke skal ha­ve så lang tid på gril­len,« si­ger An­ders Jen­sen. Grill-am­bi­tio­ner Men har man skru­et hø­je­re op for am­bi­tions­ni­veau­et for af­te­nens me­nu, så skal man nok kig­ge mod bri­ket­ter­ne.

»Den helt sto­re for­del ved bri­ket­ter er, at de hol­der i la­en­ge­re tid, og de gi­ver en me­re kon­stant var­me. For at Va­re­fak­ta skal god­ken­de pro­duk­tet, kra­e­ves det, at bri­ket­ter­ne af­gi­ver mini­mum 180 gra­der i tre ti­mer el­ler la­en­ge­re,« forta­el­ler Re­ne Pedersen.

»Det er og­så der­for, at bri­ket­ter­ne er me­get tun­ge­re end kul. De er presset me­get hårdt sam­men og af­gi­ver der­for var­me i la­en­ge­re tid,« forta­el­ler han.

Nog­le af de mest po­pu­la­e­re bri­ket­ter er tra­e­kuls­bri­ket­ter, der hol­der var­me i knap tre ti­mer.

»Skal man for ek­sem­pel gril­le kyl­ling el­ler så­dan no­get som en fla­e­ske­s­teg, er tra­e­kuls­bri­ket­ter til­stra­ek­ke­li­ge,« si­ger An­ders Jen­sen fra gril­l­lands­hol­det.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.