’ ’

BT - - DEBAT -

Selv­føl­ge­lig skal de ae­l­dre der er vig­tigt at pri­o­ri­te­re. Men isa­er ae­l­dre­om­rå­det er ha­ve det godt vig­tigt, for­di vi har at gø­re med folk,

og få en va­er­dig der vir­ke­lig har brug for hja­elp. Nog­le ste­der bli­ver de mødt med en dår­lig af­sked med li­vet. og un­fair be­hand­ling med f.eks. for få

Men det må ik­ke gå ba­de og an­det, som vi un­ge na­er­mest be­teg­ner som men­ne­ske­ret­tig­he­der. ud over frem­ti­den Hy­giej­ne og et rent hjem er et mini­mum for at sør­ge for, at le­ve­stan­dar­den er i or­den.

DER ER ME­GET,

er én ae­l­dre i det her land, der får en dår­lig be­hand­ling, hvor der ik­ke er nok om­sorg, hvor vi op­le­ver, at man spa­rer ba­de­ne va­ek, og de lig­ger med ble på i, jeg ved ik­ke hvor man­ge ti­mer, så skal vi gø­re et el­ler an­det ved det. Al­le ae­l­dre har et krav på en or­dent­lig be­hand­ling, nu hvor de har knok­let for det her land og sør­get for, at der er skat­te­pen­ge til at fi­nan­si­e­re, at en som mig får SU.

SÅ LA­EN­GE DER

ta­en­ke ae­l­dre­ind­sat­sen smar­te­re, end vi gør i dag, så de ae­l­dre får et bed­re liv, uden det ko­ster fle­re pen­ge. Bli­ver man ved med at po­ste mil­li­o­ner af kro­ner ind i ae­l­d­re­sek­to­ren, er jeg ban­ge for, at an­dre om­rå­der må hol­de for me­get for. Det vil­le bl.a. be­ty­de fa­er­re pen­ge til fol­ke­sko­ler­ne, in­te­gra­tions­ind­sat­sen og grøn om­stil­ling. Det vil­le va­e­re ae­r­ger­ligt, for der skal va­e­re ba­lan­ce mel­lem tin­ge­ne. Selv­føl­ge­lig skal de ae­l­dre ha­ve det godt og få en va­er­dig af­sked med li­vet. Men det må ik­ke gå ud over frem­ti­den.

VI KAN GODT

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.