Nej, fle­re pen­ge lø­ser ik­ke ae­l­dre­pro­ble­met

BT - - DEBAT -

VICTOR BOYSEN

ud­for­drin­ger er ik­ke al­tid fle­re pen­ge. Jeg tror, man skal ta­en­ke ind­sat­sen over for ae­l­dre på en ny må­de, så man kan få me­re for de pen­ge, der al­le­re­de bli­ver gi­vet til ae­l­dre­om­rå­det. Man kan af­bu­reau­kra­ti­se­re enormt me­get i ae­l­dreplej­en. Hjem­me­hja­el­per­ne skal bru­ge me­re tid på at ple­je de ae­l­dre og min­dre tid på at kryd­se af, re­gi­stre­re, hvad de har la­vet, og an­dre bu­reau­kra­ti­ske ting. Det kun­ne man godt ska­e­re va­ek og i ste­det gi­ve me­re fri­hed til ple­je­hjem­me­ne og la­de ae­l­dreple­je­re va­e­re ae­l­dreple­je­re i ste­det for kol­de bu­reau­kra­ter. Det vil­le fri­gi­ve res­sour­cer, som kom­mu­ner­ne kun­ne bru­ge på bed­re ple­je til de ae­l­dre.

LØS­NIN­GEN PÅ SAMFUNDETS

skal bli­ve bed­re til at in­ve­ste­re i vel­fa­erds­tek­no­lo­gi. Det kun­ne f.eks. be­ty­de fle­re ro­bot­ter, der kan støv­su­ge hos de ae­l­dre, så de kan kla­re me­re selv og bli­ve min­dre af­ha­en­gi­ge af det of­fent­li­ge.

KOM­MU­NER­NE OG STA­TEN

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.