Ja, ik­ke en ene­ste ae­l­dre skal svig­tes

BT - - DEBAT -

LUCAS HULTGREN

bru­ge fle­re pen­ge på de ae­l­dre. Det skal de, for­di der kom­mer fle­re ae­l­dre. Som ung kan man må­ske fin­de på at si­ge, at det ik­ke er det vig­tig­ste, og vi i ste­det skal pri­o­ri­te­re ud­dan­nel­se. Men vi bli­ver for­hå­bent­ligt al­le sam­men ae­l­dre på et tids­punkt. Det er vig­tigt, at vi sør­ger for, at de ae­l­dre får en or­dent­lig be­hand­ling. Det er fuld­sta­en­dig uri­me­ligt, at man i det her land knok­ler et helt liv og be­ta­ler godt og vel halv­de­len af ens ind­komst til Skat med den for­håb­nin g og tan­ke, at man kun­ne få no­get igen, når man blev ae­l­dre, og så ik­ke kan.

SELV­FØL­GE­LIG SKAL KOM­MU­NER­NE

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.