Island gav os en fa­el­les­sang

BT - - DEBAT -

Twit­ter gik ret hur­tigt i stå på en søn­dag af­ten. Fa­ce­book dit­to. Helt for­ud­si­ge­ligt. Sen­sa­tio­nen ude­blev, og der­med og­så et par ti­mers opkogt so­ci­alt me­di­e­med­løb af un­der­fun­di­ge hyl­dest­kvad. Kun de sa­ed­van­li­ge fod­bold­kri­ge­re holdt trå­de­ne var­me helt frem til mid­nat. Til­ba­ge til den luk­ke­de og ind­for­stå­e­de fest, som slut­run­der og­så er. Vi har sta­dig­va­ek Wa­les, men trods alt ik­ke nok til, at me­di­er­ne de­kre­te­rer jour­na­li­ster til luft­hav­nen for at rap­por­te­re fra en fan­fest på en fjern bak­ke­top op­pe i At­lan­ten et sted.

PANELET Til gen­ga­eld fik lands­holds­fod­bol­den igen de­mon­stre­ret til ful­de, at den for­mår at fav­ne bre­de­re

VI HAR ISTEMT et ’Hu...’ for sid­ste gang i den­ne om­gang. Og egent­lig fred va­e­re med det. Skul­le jo nø­digt gå hen at bli­ve alt for fol­ke­lig en om­gang med rø­de, blå og hvi­de klap­pepøl­ser hen­ne i Brugs­en. El­ler far­ver­ne er sta­dig re­pra­e­sen­te­ret, men ret­te­lig i fran­ske hjem­me­ba­ned­rag­ter, og det var der vist ik­ke no­get at ud­sa­et­te på den af­ten på Sta­de de Fran­ce. TIL GEN­GA­ELD FIK lands­holds­fod­bol­den igen de­mon­stre­ret til ful­de, at den for­mår at fav­ne bre­de­re. Hi­sto­ri­en om 330.000 ind­byg­ge­re på en vulka­nø, der kan fo­stre et fod­bold­lands­hold på en knivsa­eg fra at kva­li­fi­ce­re sig til VM for to år si­den for blot in­si­ste­ren­de at fort­sa­et­te i EM-kva­li­fi­ka­tio­nen og sen­de Hol­land ud af den og spil­le li­ge op med bå­de Tyr­ki­et og Tjek­ki­et. For så oveni­kø­bet at sa­et­te trumf på ved slut­run­den, spil­le uaf­gjort mod Portu­gal og Un­garn, slå Østrig og i sid­ste en­de eli­mi­ne­re ma­eg­ti­ge Eng­land med et søn­der­lem­men­de ne­der­lag i ot­ten­de­dels­fi­na­len, så skam­mens ek­ko sta­dig ri­ko­chet­te­rer mel­lem selv­for­stå­el­sens stol­te fod­bold­by­er fra Sun­der­land over Sh­ef­fi­eld til Sto­ke. EN HI­STO­RIE OM sam­men­hold, na­tio­nal­hjer­te og un­der­do­gens vil­je til at be­kra­ef­te al­le spor­tens kli­che­er om, at så la­en­ge bol­den er rund, kan al­ting ske. El­ler som sa­lig Ri­car­do vil­le ha­ve for­mu­le­ret det, var mod­stan­de­ren al­drig sta­er­ke­re, end de og­så kun måt­te stil­le med 11 mand på ba­nen. Ej at forg­lem­me hi­sto­ri­en om snor­li­ge fi­re­ba­ck­ka­e­der, lan­ge ind­kast og kon­tra­stød som ma­ve­puste­re af en an­den ver­den. Om at for­sva­re sig på smuk­ke­ste vis, og selv­om ita­li­e­ner­ne har pa­tent på Ca­te­nac­cio­en, så vandt isla­en­din­ge­ne sym­pa­ti for syn­gen­de ta­ck­lin­ger på over­le­vel­sens ver­se­fød­der. FOR SOM­ME­RENS SKYLD var det vig­tigt nok med en fa­el­les­sang, al­le kun­ne syn­ge med på. Vi er jo nem­lig midt i dra­e­be­r­ud­ga­ven af den ka­len­der, som de­ler van­de­ne og split­ter fa­mi­li­er ved fladska­er­men: The No­te­book på TV2 el­ler Frank­rigIsland med op­takt, ned­takt og så­gar med­hør på Mor­ten Ol­sens toilet­be­søg på DR1? Den helt tun­ge ud­ga­ve af sport­s­som­re, som kun fal­der hvert fjer­de år. Mens Tour de Fran­ce ef­ter­hån­den er op­hø­jet til me­re end sport og ”ly­den af sommer”, ta­ger fod­bold­slut­run­der­ne hvert an­det år til­sat en kniv­spids Wim­b­ledon of­te pu­sten fra fa­mi­liei­dyl­len. Men når OL kom­mer sni­gen­de på fi­re­år­s­pen­du­let, kan det bli­ve for me­get. I år med en tids­for­skel til Rio de Ja­neiro som til­si­ger en la­e­ne­stol fra så­dan cir­ka ef­ter­mid­dag til et par ti­mer på den go­de si­de af mid­nat. Nu re­ste­rer der så kun tre kam­pe ud af he­le 51 ved EM i fod­bold. Island er ude. Wa­les, Tys­kland, Frank­rig og Portu­gal skal ful­den­de hi­sto­ri­en om EU­RO 2016. Al­li­ge­vel og en sid­ste gang da: ”Hu...”

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.