VER­DENS HUR­TIG­STE FARTØJ

BT - - NYHEDER -

Ju­no har på fem år rejst 2,8 mil­li­ar­der ki­lo­me­ter – el­ler 69.870 gan­ge rundt om Jor­den. En bil med 100 km/t, vil­le va­e­re 3.196 år om at til­ba­gela­eg­ge sam­me af­stand.

Ju­no skal bl.a. hen­te da­ta om Jupi­ters at­mos­fa­e­re, tyng­de­kraft, mag­ne­ti­ske fel­ter og om en mu­lig fast ker­ne.

Mis­sio­nen va­rer fra 4. juli 2016 til fe­bru­ar 2018, hvor­ef­ter rum­far­tø­jet sen­des di­rek­te mod Jupi­ter for at bra­en­de op i at­mos­fa­e­ren. FULD FART FREM mil­li­ar­der ki­lo­me­ter, og hvis en bil skul­le kø­re sam­me af­stand med 100 km/t., vil­le det ta­ge knap 3.200 år. Vil­de tal, som kun kan fa­sci­ne­re os jord­bo­e­re.

Tal­le­ne for stør­rel­sen på sol­sy­ste­mets pla­ne­ter er og­så im­po­ne­ren­de.

Jupi­ter er vo­res sol­sy­stems stør­ste pla­net (1.320 gan­ge stør­re end Jor­den), og Ju­no får til op­ga­ve i godt halvan­det år at kred­se rundt om ka­em­pen for at ind­sam­le da­ta. Ka­em­pe­pla­net kan gi­ve svar Na­sa står bag mis­sio­nen, som skal va­e­re med til at gi­ve svar på en ra­ek­ke af­gø­ren­de spørgs­mål. Jupi­ter var en af de før­ste pla­ne­ter, som op­stod i sol­sy­ste­met, og for­sker­ne hå­ber, at stør­re viden om ka­em­pe­pla­ne­ten vil kun­ne ka­ste lys over sol­sy­ste­mets dan­nel­se.

Mat­hi­as Benn, for­sker ved In­sti­tut for Rum­forsk­ning og Rum­tek­no­lo­gi på DTU Spa­ce, for­kla­rer, at mis­sio­nen tje­ner et gan­ske vig­tigt for­mål.

»Man er me­get in­ter­es­se­ret i at fin­de ud af, hvad det er for byg­ge­sten, Jupi­ter er la­vet af. Man har ik­ke tid­li­ge­re kun­net fin­de vand på Jupi­ter, så det vil va­e­re in­ter­es­sant at fin­de ud af, hvor­fra Jor­den har sit vand. Det kan den­ne mis­sion må­ske va­e­re med til at opkla­re,« si­ger han. Di­a­me­ter på 142.000 km (11 gan­ge stør­re end Jor­den). Jor­den kan va­e­re 1.320 gan­ge in­de i sel­ve Jupi­ter. Tem­pe­ra­tu­ren er gen­nem­snit­ligt -145 gra­der cel­si­us. Be­står af hy­dro­gen (90 pct.) og he­li­um (10 pct.). Har 67 må­ner.

Jupi­ter ve­jer me­re end al­le de an­dre pla­ne­ter i sol­sy­ste­met til­sam­men, hvis man ser bort fra so­len.

DTUs DEL AF MIS­SIO­NEN Na­sa står bag mis­sio­nen, men har dan­ske DTU Spa­ce som part­ner. Dan­sker­ne bi­dra­ger med fi­re stjer­ne­ka­me­ra­er og in­stru­men­ter, som skal va­e­re med til at be­stem­me rum­son­dens pla­ce­ring i rum­met. Udsty­ret er pak­ket ind i 24 ka­rat guld for at be­skyt­te mod kraf­tig strå­ling. Man er me­get in­ter­es­se­ret i at fin­de ud af, hvad det er for byg­ge­sten, Jupi­ter er la­vet af. Det vil va­e­re in­ter­es­sant at fin­de ud af, hvor­fra Jor­den har sit vand. Det kan den­ne mis­sion må­ske va­e­re med til at opkla­re

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.