Du op­da­ger slet ik­ke ha­ck­e­ren

BT - - NYHEDER -

Der er he­le ti­den no­gen, der for­sø­ger at ha­cke dig. Selv der­hjem­me med mit lil­le an­ti­viruspro­gram kan jeg se, at det ja­evn­ligt sker Dan Joe Bar­ry HACKERE til at fore­byg­ge og op­da­ge it-an­greb.

»It-ha­ck­er­ne er pro­fes­sio­nel­le og så dyg­ti­ge, at det er et spørgs­mål om, man over­ho­ve­det kan op­da­ge, at de har va­e­ret in­den for dø­re­ne. Der er en uskre­ven re­gel i den her it securi­ty-ver­den: Hvis ik­ke du har va­e­ret ha­ck­et, er det, for­di du ik­ke har op­da­get det. Der er he­le ti­den no­gen, der for­sø­ger at ha­cke dig. Selv der­hjem­me med mit lil­le an­ti­viruspro­gram kan jeg se, at det ja­evn­ligt sker. In­gen ta­ler la­en­ge­re om men man bli­ver ud­sat for et an­greb,« si­ger Dan Joe Bar­ry. Sni­ger sig gen­nem mu­ren Han forta­el­ler, at ha­ck­er­nes an­greb er ble­vet så so­fi­sti­ke­re­de, at de al­li­ge­vel slip­per gen­nem di­ver­se fi­rewalls og an­ti­viruspro­gram­mer, som kun stop­per no­get, de ken­der i for­vej­en.

»Der kan godt sni­ge sig no­get gen­nem mu­ren, og hvis ik­ke det bli­ver op­da­get, kan det va­e­re i dit net­va­erk i lang tid. Der er in­ter­na­tio­na­le da­ta, som vi­ser, at 66 pro­cent af al­le it-an­greb for­bli­ver uop­da­ge­de i må­neds­vis.

Gen­nem­snit­ligt går der me­re end 250 da­ge, før et It-an­greb bli­ver op­da­get, og 70 pro­cent af ind­brud­de­ne bli­ver op­da­get af no­gen uden for or­ga­ni­sa­tio­nen el­ler virk­som­he­den,« si­ger Dan Joe Bar­ry, der har 20 års er­fa­ring fra it- og tele­ko­min­du­stri­en. Pro­fes­sio­nel­le hackere Men ha­ck­er­ne er ik­ke kun tek­nisk dyg­ti­ge. De er og­så vel­or­ga­ni­se­re­de.

»Det er en hel in­du­stri, der be­går kri­mi­na­li­te­ten. Men det er og­så en hel in­du­stri, som la­ver va­er­k­tø­jer­ne til dem. For ek­sem­pel pro­gram­mer, der kan over­ta­ge din com­pu­ter for at bru­ge no­get af com­pu­ter­kraf­ten til at kna­ek­ke en ko­de,« si­ger Hen­rik Brill Jen­sen, CEO i Na­pa­tech.

Iføl­ge Mar­ti­jn Spren­gers, der rå­d­gi­ver om cy­ber- og in­for­ma­tions­sik­ker­hed hos KPMG, age­rer ha­ck­er­ne pro­fes­sio­nelt.

»Ha­ck­ing er ble­vet en ser­vi­ce, du kan kø­be, og de­res for­ret­nings­mo­del er vel­fun­ge­ren­de. Hvis de ek­sem­pel­vis har låst di­ne fi­ler og sen­der dig en be­sked om, at du kan få dem igen ved at be­ta­le et be­løb i bitco­in, så får du rent fak­tisk di­ne fi­ler til­ba­ge de al­ler­f­le­ste gan­ge,« si­ger Mar­ti­jn Spren­gers.

Han forta­el­ler, at ha­ck­er­ne og­så of­te har en dyb ind­sigt i virk­som­he­ders for­ret­nings­gan­ge, som de ko­pi­e­rer.

Det ind­gå­en­de kend­skab til for­ret­nings­gan­ge, in­ter­ne pro­ces­ser og kon­trol­ler var af­gø­ren­de for, at det for ny­lig på få ti­mer lyk­ke­des hackere at la­en­se Na­tio­nal­ban­ken i Bang­la­desh for 81 mio. dol­lar ved at ha­cke sig ind i det så­kald­te SWIFT-sy­stem, som ban­ker i he­le ver­den bru­ger i for­bin­del­se med fi­nan­si­el­le transak­tio­ner. CEO-fraud Sam­ti­dig er ha­ck­er­ne og­så dyg­ti­ge til at mis­bru­ge den til­lid, der ty­pisk er mel­lem men­ne­sker.

Med så­kaldt får de lok­ket øko­no­mi­che­fen til at

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.