Må­der at sik­re dig mod ha­ck­ing

BT - - NYHEDER -

Du Sørg

skal al­drig re­a­ge­re på e-mails, der ser ud til at kom­me fra ek­sem­pel­vis ban­ker og be­ta­ling­s­tje­ne­ster, hvis de in­de­hol­der links, du skal klik­ke på. Du skal hel­ler ik­ke re­a­ge­re, hvis e-mai­len an­mo­der dig om at ud­le­ve­re per­son­li­ge og for­tro­li­ge op­lys­nin­ger el­ler ko­der. Det kan va­e­re et for­søg på ’phis­hing’ – en me­to­de it-kri­mi­nel­le bru­ger til at lok­ke bru­ger­nav­ne og ko­de­ord ud af in­te­ta­nen­de of­re.

for, at du al­tid an­ven­der op­da­te­re­de ver­sio­ner af dit sty­re­sy­stem, din web­brow­ser og dit e-mail­pro­gram. Slå au­to­ma­tisk op­da­te­ring til, hvor det er mu­ligt. Sår­bar­he­der i dit sty­re­sy­stem fun­ge­rer som en ulåst bag­dør til din com­pu­ter og mo­bi­le en­he­der, hvor uved­kom­men­de kan få uhin­dret ad­gang.

et an­ti­viruspro­gram med au­to­ma­tisk op­da­te­ring, en fi­rewall og et an­tis­py­wa­re­pro­gram. Sam­men be­skyt­ter pro­gram­mer­ne din pc mod man­ge an­greb og ska­de­li­ge pro­gram­mer.

et pro­gram, der hol­der styr på di­ne ko­der. For at hu­ske de man­ge ko­de­ord er en Ko­de­ord­s­ma­na­ger en god in­ve­ste­ring. F.eks. 1Pas­sword, Ke­epAss el­ler LastPass. El­lers er det ge­ne­relt en god idé at va­el­ge lan­ge, kom­pli­ce­re­de ko­der – og sør­ge for, at du ik­ke bru­ger de sam­me ko­der til fle­re for­skel­li­ge for­mål.

din sun­de for­nuft. Li­ge­gyl­digt hvor man­ge pen­ge, du gi­ver for an­ti­virus-pro­gram­mer, er de al­tid et skridt bag­ef­ter ha­ck­er­ne. Sørg for, at du al­drig no­gen­sin­de ud­le­ve­rer per­son­li­ge op­lys­nin­ger til folk, du ik­ke ken­der el­ler sto­ler på. En of­fent­lig myn­dig­hed vil f.eks. al­drig be­de dig sen­de ko­der, cpr-num­mer el­ler an­dre per­son­li­ge da­ta via e-mail.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.