Dan­sker­ne får fa­er­re­st år på pen­sion

BT - - NYHEDER -

PEN­SION og før­tids­pen­sion. Her­u­d­over og­så per­so­ner, der even­tu­elt selv be­ta­ler for at tra­ek­ke sig tid­li­ge­re til­ba­ge fra ar­bejds­mar­ke­det.

Og ud­reg­net på den­ne må­de vil dan­sker­ne i 2060 va­e­re den be­folk­ning, der kom­mer til at spen­de­re fa­er­re­st år på pen­sion. Blandt an­det for­di vi fra 2040 og frem­over har den hø­je­ste pen­sions­al­der i Eu­ro­pa, sam­ti­dig med at vo­res gen­nem­snit­li­ge le­ve­al­der lig­ger i den la­ve en­de i for­hold til de an­dre eu­ro­pa­ei­ske lan­de.

3F me­ner der­for, at det vil va­e­re helt ved si­den af, hvis re­ge­rin­gen i for­bin­del­se med den nye 2025-plan for dansk øko­no­mi sa­et­ter vo­res pen­sions­al­der yder­li­ge­re op.

Re­ge­rin­gen vil frem­la­eg­ge pla­nen sidst på som­me­ren el­ler i star­ten af ef­ter­å­ret. Og den skal ef­ter­føl­gen­de va­e­re ud­gangs­punk­tet for po­li­ti­ske for­hand­lin­ger. Et af de af­gø­ren­de mål er at sik­re, at fi­nans­mi­ni­ster Claus Hjort Fre­de­rik­sens (V) stats­fi­nan­ser ik­ke krøl­ler sam­men over de kom­men­de år.

»Man bli­ver nødt til at sa­et­te til­ba­ge­tra­ek­nings­al­de­ren i Dan­mark op mod an­dre lan­de. Dan­sker­ne står med de nu­va­e­ren­de reg­ler til at få en re­la­tivt lil­le an­del af de­res vok­sen­liv som til­ba­ge­truk­ket fra ar­bejds­mar­ke­det. Det vil va­e­re ek­stremt at gå vi­de­re i ret­nin­gen af at ha­e­ve pen­sions­al­de­ren. Fi­nans­po­li­tik­ken her­hjem­me er hold­bar. Ef­ter­løn­nen er stram­met op, og den er re­elt af­skaf­fet,« si­ger che­fø­ko­nom i 3F, Fre­de­rik I. Pedersen.

Han sen­der en klar op­for­dring til Chri­sti­ans­borg om­kring ef­ter­å­rets for­hand­lin­ger om den nye øko­no­mi­ske plan:

»Det er be­kym­ren­de for os, at vi har med­lem­mer, der har et langt og op­s­li­den­de liv på ar­bejds­mar­ke­det. Der bur­de ar­bej­des med til­tag, som mod­vir­ker neds­lid­ning og ud­stød­ning på ar­bejds­mar­ke­det. Det ga­el­der fore­byg­gel­se og bed­re ar­bejds­mil­jø, så folk rent fak­tisk kan hol­de til at ar­bej­de i så man­ge år,« si­ger Fre­de­rik I. Pedersen.

I rap­por­ten fra EU-Kom­mis­sio­nen kan man la­e­se, at i 2040 kan de dan­ske ma­end i snit for­ven­te at leve 18,7 år på pen­sion, mens kvin­der­ne kan for­ven­te at få 22,4 år på pen­sion. I 2060 ser det lidt bed­re ud for beg­ge Det er dyrt i Dan­mark, når folk ik­ke er i ar­bej­de, for­di vi har en god ind­komst­sik­ring 29,8 27,3 25,6 køn. Ma­en­de­ne kan til den tid for­ven­te at leve 19,7 år som pen­sio­nist. Kvin­der­ne kan reg­ne med 22,6 år.

Der er så­le­des ta­le om frem­gang, men den er ba­re end­nu stør­re i de an­dre eu­ro­pa­ei­ske lan­de. 21,8 Hol­der mu­lig­vis ik­ke Che­fø­ko­nom i Dan­ske Bank Las Ol­sen pe­ger på, at tal­le­ne mu­lig­vis ik­ke kom­mer til at hol­de. For­stå­et på den må­de, at nog­le af de an­dre eu­ro­pa­ei­ske lan­de sag­tens kan ta­en­kes at sa­et­te de­res pen­sions­al­der op. Ek­sem­pel­vis kan folk i Luxem­bourg kom­me til at leve na­e­sten 30 år på pen­sion i 2060. I lan­de som Frank­rig og Bel­gi­en vil de kun­ne til­brin­ge over 28 år på pen­sion. Spørgs­må­let er, om det er hold­bart for dis­se lan­des øko­no­mi­er.

Her­u­d­over er det nød­ven­digt, at Dan­mark lig­ger i top i Eu­ro­pa, når det ga­el­der pen­sions­al­der, frem­ha­e­ver Las Ol­sen.

»Det er rig­tigt, at vi ar­bej­der me­get i Dan­mark, hvis man ser det over he­le li­vet. Det ha­en­ger sam­men med den må­de, som vi har ind­ret­tet vel­fa­erds­sta­ten på. Det er dyrt i Dan­mark, når folk ik­ke er i ar­bej­de, for­di vi har en god ind­komst­sik­ring. Det kra­e­ver, at vi ar­bej­der me­get for at få råd til det,« si­ger han.

»Der er in­gen an­dre lan­de med så 26,5 21,8 go­de ord­nin­ger for folk, der ik­ke er i ar­bej­de, som her­hjem­me. Men det be­ty­der, at det stil­ler sto­re krav til, at der ik­ke er for man­ge men­ne­sker på of­fent­lig for­sør­gel­se,« si­ger Las Ol­sen. Et po­li­tisk valg Han frem­ha­e­ver, at det er et po­li­tisk valg at ha­e­ve pen­sions­al­de­ren yder­li­ge­re el­ler ej.

Det gi­ver den for­del for lan­det, at folk be­ta­ler skat i fle­re år. Om­vendt be­ty­der det fa­er­re år som pen­sio­nist.

»No­get af det, som kan kom­me i spil, er, at de for­hø­jel­ser af pen­sions­al­de­ren, der er ved­ta­get, kan kom­me hur­ti­ge­re. De dan­ske­re, som går på pen­sion de na­e­ste 10-15 år, kom­mer til at leve la­en­ge­re tid som pen­sio­nist end de ef­ter­føl­gen­de ge­ne­ra­tio­ner. Det kan man aen­dre på, men pro­ble­met er, at det i gi­vet fald vil ske med me­get kort var­sel for den en­kel­te.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.