Iko­nisk ba­de­tøj fyl­der 70

BT - - NYHEDER -

EKSPERIMENT Egent­lig kon­stru­e­re­de den fran­ske in­ge­ni­ør Lou­is Réard bi­ler. Men da han i 1946 skul­le dri­ve sin mors lin­geri­bu­tik i Pa­ris, fik han en god idé. Han hav­de ob­ser­ve­ret, hvor­dan kvin­der, når de tog sol­bad, rul­le­de de­res ba­de­tøj op for at få sol på en stør­re del af krop­pen, og der­for de­sig­ne­de han en to­delt ba­de­d­ragt, be­stå­en­de af små tre­kan­ter af stof, der kun da­ek­ke­de det al­ler­mest nødtørf­ti­ge. Han kald­te den ’biki­ni’, opkaldt ef­ter det ame­ri­kan­ske for­svars atom­prø­ve­spra­eng­ning, der net­op hav­de fun­det sted på Biki­ni­a­tol­len, en lil­le sam­ling ko­ralø­er i Stil­le­ha­vet. Den al­ler­før­ste biki­ni Den før­ste biki­ni med et avis­lig­nen­de print blev pra­e­sen­te­ret 5. juli 1946 ved en of­fent­lig swim­m­ing­pool, Pi­sci­ne Mo­li­tor, i Pa­ris. For­in­den hav­de den pa­ri­si­ske mo­de­de­sig­ner Ja­cques Heim gan­ske vist eks­pe­ri­men­te­ret med en no­get me­re ta­ek­ke­lig to­delt ba­de­d­ragt, men Réards mo­del løb med ae­ren for op­fin­del­sen.

I be­gyn­del­sen var biki­ni­en ik­ke no­gen syn­der­lig salgs­suc­ces, man fandt den for ud­for­dren­de og i vis­se, isa­er ka­tol­ske lan­de, blev den li­ge­frem band­lyst.

Gen­nem­brud­det kom først ca. ti år ef­ter lan­ce­rin­gen, da Hol­lywood-stjer­ner som Ma­rilyn Mon­roe, Ri­ta Hayworth og Bri­git­te Bar­dot før­te sig frem i de små styk­ker stof.

TIRS­DAG 5. JULI 2016

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.