Mø rørt til tå­rer

BT - - KULTUR -

ROSKIL­DE FESTIVAL Der var dan­sen­de festi­val­ga­e­ster, lat­ter og livs­gla­e­de, da den dan­ske sanger Mø lør­dag af­ten gav et brag af en kon­cert på den le­gen­da­ri­ske Oran­ge Sce­ne på årets Roskil­de Festival. Det var tred­je gang, at san­ge­ren fra Oden­se, der ly­der det bor­ger­li­ge navn Ka­ren Ma­rie Aa­gaard Ør­sted, op­t­rå­d­te på den po­pu­la­e­re festival, men al­li­ge­vel var det­te års kon­cert no­get helt spe­ci­elt.

Det skri­ver Mø på sin In­s­ta­gram-pro­fil til et bil­le­de fra lørdagens kon­cert.

»Jeg ved ik­ke helt, hvor jeg skal be­gyn­de. Jeg er rørt til tå­rer over al den ka­er­lig­hed og støt­te, jeg modt­og i går (lør­dag, red.) un­der og ef­ter vo­res set på Oran­ge Sce­ne på Roskil­de Festi­va­len,« skri­ver hun blandt an­det. Glad og be­gej­stret Al­le­re­de un­der kon­cer­ten var det en ty­de­ligt be­gej­stret Mø, der ud­tryk­te sin gla­e­de over at stå på net­op Oran­ge Sce­ne, og i sit op­slag un­der­stre­ger hun igen be­tyd­nin­gen af net­op det­te:

»At spil­le på Oran­ge Sce­ne er en ret le­gen­da­risk ting at gø­re – isa­er som dansk mu­si­ker – og jeg er så stolt og glad over, at jeg fik min Oran­ge Sce­ne-mø­dom ta­get sam­men med jer frem­ra­gen­de men­ne­sker. Jeg hå­ber, at det­te ik­ke var sid­ste gang for os al­le til at de­le ka­er­lig­he­den. Jeg vil al­drig glem­me den­ne af­ten.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.