Ar­ven ef­ter Dol­ly: Må­ske spi­ser du klon-kød

BT - - NAVNE - Løs­nin­ger fra i går:

I sep­tem­ber øn­ske­de Eu­ro­paPar­la­men­tet med et stort fler­tal ik­ke ba­re at for­by­de klo­ne­de dyr, men og­så pro­duk­ter fra dem. Den en­de­li­ge be­slut­ning hvi­ler hos EU-Kom­mis­sio­nen, der har en knap så klar hold­ning til det.

I 2008 kon­klu­de­re­de de ame­ri­kan­ske sund­hedsmyn­dig­he­der (FDA), at »det er li­ge så sik­kert at spi­se mad fra kva­eg-, svin- og ge­de­klo­ner som fra an­det kva­eg, svin el­ler ged«.

Selv ik­ke vi­den­skabs­folk kan skel­ne en sund klon fra et kon­ven­tio­nelt op­dra­et­tet dyr, ud­tal­te sund­hedsmyn­dig­he­der­ne.

Der er in­gen krav om at va­re­de­kla­re­re kød el­ler ma­elk fra et klo­net dyr el­ler dets af­kom, når det sa­el­ges i USA el­ler til ud­lan­det. Sva­ert og dyrt Kloning er sva­ert og dyrt. Pri­sen er i om­eg­nen af 75.000 kr. pr. for­søg, og suc­ces­ra­ten er lav, for­di få klo­ner over­le­ver føds­len. Så in­du­stri­ens fo­kus er i ste­det på at ko­pi­e­re de ge­ne­tisk frem­ra­gen­de ek­sem­pla­rer, så de kan av­le frem­ra­gen­de af­kom på na­tur­lig vis.

»I USA er klo­ne­de dyr ik­ke ta­enkt til at ind­gå di­rek­te i mad­for­sy­ning,« si­ger Aa­ron Le­vi­ne, der er eks­pert i bio­e­tik og kloning ved Ge­or­gia Tech-uni­ver­si­tet i USA. Men han fort­sa­et­ter:

»Jeg har en mi­stan­ke om, at nog­le for­modent­lig er ind­gå­et.«

Virk­som­he­der­ne Cy­a­gra og Vi­aGen er før­en­de i kloning til kom­merci­elt op­dra­et i USA, mens Vi­aGen og­så klo­ner kat­te og hunde.

Ame­ri­kan­ske virk­som­he­der pro­du­ce­rer ty­pisk hund­re­de el­ler få tu­sin­de klo­ner hvert år, mens der er helt an­dre tal på bor­det i Ki­na.

Sel­ska­bet Boy­a­li­fes nye fa­brik i Ki­na sig­ter mod at pro­du­ce­re 100.000 kø­er i år og op mod en mil­li­on i år 2020.

Boy­a­li­fe øn­sker og­så at klo­ne fuld­blod­sva­ed­del­øbs­he­ste, ka­e­le­dyr og po­li­ti­hunde og si­ger, at det sam­ar­bej­der med en syd­kore­ansk part­ner, Soo­am, og Det ki­ne­si­ske Vi­den­skabsa­ka­de­mi om klo­nings­tek­no­lo­gi for at ska­be bed­re for­søgs­dyr til forsk­ning.

I de­cem­ber 2015 sag­de Boy­a­li­fes le­den­de for­sker og ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør, Xu Xi­a­o­chun, at han ik­ke vil hol­de sig til­ba­ge fra at klo­ne men­ne­sker, hvis der bli­ver mu­lig­hed for det. Sva­er Dit svar: Al­le de tom­me fel­ter skal ud­fyl­des med et tal mel­lem 1 og 9. Hver van­dret ra­ek­ke og lodret ko­lon­ne skal ind­hol­de al­le tal 1 til 9. Hvert af de 9 små 3x3 kva­dra­ter skal og­så in­de­hol­de al­le tal fra 1 til 9. In­tet tal må alt­så op­tra­e­de me­re end én gang i hver ra­ek­ke , ko­lon­ne og 3x3 kva­drat.

Si­den mid­ten af 1990er­ne, da for­ske­re op­nå­e­de va­e­sent­li­ge gen­nem­brud med kloning af dyr, har man for­fi­net tek­nik­ken, så det nu er mu­ligt at klo­ne en lang ra­ek­ke dy­rear­ter. Svin, he­ste og sa­er­ligt hunde vi­ste sig van­ske­li­ge at klo­ne, og den før­ste kloning af hunde lyk­ke­des først i 2005. I Dan­mark er kloning af dyr til­ladt, når det tje­ner va­e­sent­li­ge me­di­cin­ske for­mål. Det er ik­ke til­ladt i Dan­mark at klo­ne dyr til hus­dyr­pro­duk­tion. I an­dre lan­de klo­nes sa­er­lig va­er­di­ful­de dyr, bl.a. kva­eg og he­ste.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.