Ba­le og Ro­nal­do er størst men Pepe og Ram­sey er bedst

BT - - EM I FRANKRIG 2016 -

DET ER SELV­FØL­GE­LIG Cri­sti­a­no Ro­nal­do og Ga­reth Ba­le, der har ho­ved­rol­ler­ne, når Portu­gal og Wa­les mø­des i mor­gen, og sym­bolva­er­di­en af de to spil­le­re er om­trent den sam­me. De har på hver de­res må­de en sa­er­stil­ling på de­res hold, men de mang­ler beg­ge det sid­ste lil­le fy­si­ske over­skud til, at vi får dem at se fra de­res al­ler­bed­ste si­de. De er fort­sat de­res holds mest sand­syn­li­ge po­ten­ti­el­le mat­chvin­de­re, men jeg vil på­stå, at det er to an­dre spil­le­re, der er de vig­tig­ste for de­res hold, og som har spil­let bedst un­der EM indtil nu.

For Wa­les er Ga­reth Ba­le den klart bedste in­di­vi­du­a­list, der kan nog­le ting på egen hånd, som in­gen af de an­dre kan. Men den bedste, sy­nes jeg fak­tisk, er Aa­ron Ram­sey, der desva­er­re ik­ke er med på grund af ka­ran­ta­e­ne. Det kan bli­ve af­gø­ren­de for kam­pen. Aa­ron Ram­sey kan må­ske ik­ke spil­le for Re­al Madrid, som Ga­reth Ba­le gør, men for Wa­les har han va­e­ret rig­tig, rig­tig god, og han har den fy­sik, som Ba­le og Ro­nal­do ik­ke har på nu­va­e­ren­de tids­punkt, og som jeg i et styk­ke tid sy­nes, de har set ud til at mang­le.

Aa­ron Ram­sey har den for­del, at han har va­e­ret en del ska­det i Pre­mi­er Le­ague i år, hvil­ket kom­mer ham rig­tig me­get til go­de nu, hvor han vi­ser et ka­em­pe fy­sisk over­skud, lø­ber me­get, har en stor ar­bejds­ra­di­us, var ba­nens bedste mod Eng­land, og var en af de bedste mod bå­de Rusland og Bel­gi­en. Han er en enorm ind­pi­sker og går for­re­st med et godt ek­sem­pel, og han har til­med va­e­ret på over­ar­bej­de med at få ord­net sin hår­far­ve. Han har kun­net ta­ge lidt pres fra de an­dre spil­le­re. Det er et ka­em­pe tab, at han ik­ke er med.

De får nok An­dy King fra Lei­ce­ster ind, der er hård­t­ar­bej­den­de og har må­l­na­e­se. Men han spil­le­de ik­ke så me­get for Lei­ce­ster i hol­dets mester­skabs­sa­e­son, og der er stor for­skel på ham og Aa­ron Ram­sey. MÅ­SKE ER DET en for­del for Wa­les i net­op den si­tu­a­tion, at man som hold er me­re op­ti­mal end Portu­gal. Wa­les hav­de en god kva­li­fi­ka­tion, og li­ge som Island er det et lil­le hold med ik­ke så man­ge mu­lig­he­der, og som der­for er af­ha­en­gig af, at net­op hol­det fun­ge­rer. Det vi­ser no­get om hol­dets styr­ke, at man ak­ku­rat slog Nor­dir­land i EMs må­ske dår­lig­ste kamp, hvor­ef­ter hol­det rej­ste sig og slog Bel­gi­en, li­ge som man rej­ste sig ef­ter at ha­ve tabt til Eng­land og slog Rusland. Wa­les har få­et det op­ti­ma­le ud af de­res spil­le­re. Man­ge af dem kom­mer fra Cham­pions­hip og har al­drig før spil­let på det ni­veau, de be­fin­der sig på nu, men de fun­ge­rer og har så Ga­reth Ba­le, der nok er en stjer­ne, men som og­så er en af dren­ge­ne og pas­ser godt ind på hol­det. Ge­ne­relt kan man si­ge, at dem, der skal va­e­re go­de, for at Wa­les skal ha­ve en chan­ce, har va­e­ret det. Joe Led­ley har gjort sit job, Aa­ron Ram­sey har jeg al­le­re­de na­evnt, Joe Al­len har vist kva­li­tet. As­hley Wil­li­ams har va­e­ret en fin le­der, og så har de haft de­res wing­ba­ck­er, der har lø­bet op og ned ad linjer­ne og gi­vet alt. Mod Bel­gi­en for­må­e­de de end­da at hol­de fast i bol­den, så kam­pen ik­ke blev så op­s­li­den­de, som den kun­ne va­e­re ble­vet, og så vandt de end­da helt fortjent. LI­GE SOM GA­RETH Ba­le bli­ver ham, de fle­ste vil kig­ge ef­ter hos Wa­les, vil Cri­sti­a­no Ro­nal­do va­e­re ham, de kig­ger ef­ter for Portu­gal, men li­ge som med Wa­les er det en an­den end su­per­stjer­nen, der har va­e­ret den bedste. Ef­ter min me­ning har Pepe va­e­ret Portu­gals bedste og vig­tig­ste spil­ler – om man kan li­de ham el­ler ej. Vi har spil­let mod Re­al Madrid to gan­ge med FC Kø­ben­havn, og det var ik­ke mod os, han vi­ste flest af si­ne usym­pa­ti­ske sider – han kom vist ik­ke nok un­der pres, til at det var nød­ven­digt for ham. I Cham­pions Le­agu­e­fi­na­len op­før­te han sig på en må­de, som ba­re ik­ke må ske, og han er må­ske den mest for­had­te spil­ler i ver­den, men man kan ik­ke ta­ge fra ham, at han har spil­let godt ved EM. Han har bun­det for­sva­ret sam­men og va­e­ret den ver­ba­le le­der. Han har en me­get vig­tig rol­le, og hvis ik­ke han når at bli­ve klar ef­ter sin lårska­de, kan det bli­ve et me­get stort tab for Portu­gal. Li­ge som Aa­ron Ram­sey har han vist fy­sisk over­skud, han har vun­det si­ne mand-mand­du­el­ler, ført bol­den godt fremad og va­e­ret en god igangs­a­et­ter. Han vir­ker me­get over­skud­s­ag­tig i mod­sa­et­ning til for ek­sem­pel Ro­nal­do.

Cri­sti­a­no Ro­nal­do har få­et en de­ci­de­ret forwar­drol­le, så han kan va­e­re mak­si­malt ud­hvilet, når han får bol­den. Han har og­så haft man­ge af­slut­nin­ger, men ba­re sco­ret de to gan­ge mod Un­garn, og jeg sy­nes, man al­le­re­de i Cham­pions Le­ague-fi­na­len kun­ne se, at bå­de han og Ba­le var fy­sisk ud­mat­te­de. Nu står de så over for hin­an­den, og den sto­re joker i kam­pen er, at de nu skal ta­ge fris­park for hvert de­res hold. Ved det her EM har Ga­reth Ba­le vist, at han er rig­tig god på død­bol­de, selv­om Joe Hart må­ske skul­le ha­ve ta­get det ene af hans for­søg. Det bli­ver en sjov kamp i kam­pen. PORTU­GAL ER NA­TUR­LIG­VIS fa­vo­rit, men er ik­ke stor fa­vo­rit. Hol­det vil gå ind til kam­pen med et stør­re pres. Man har stå­et i se­mi­fi­na­ler før og har end­da va­e­ret i en fi­na­le, men er al­drig lyk­ke­des helt. Det kan vi­se sig, at Portu­gal får en for­del af, at Bay­ern Mün­chens nye sto­re stjer­ne, den un­ge Re­na­to San­ches, er trå­dt ind på sce­nen og tvin­ger mod­stan­der­ne til og­så at skul­le kon­cen­tre­re sig om ham. Det kan vi­se sig at bli­ve en for­del for Portu­gal, at Ro­nal­do kan kon­cen­tre­re sig me­re om sin rol­le i fel­tet. WA­LES VIL HA­VE en helt an­den ind­gang til kam­pen end Portu­gal, for hvor po­rtu­gi­ser­ne er fa­vo­rit­ter, vil Wa­les kun­ne gla­e­de sig me­re. Hol­det har al­le­re­de ’vun­det’ EM. Uan­set hvad vil spil­ler­ne pra­e­cis som Island ven­de hjem som hel­te. Det kan bli­ve de­res for­del.

Portu­gal er na­tur­lig­vis fa­vo­rit, men er ik­ke stor fa­vo­rit. Hol­det vil gå ind til kam­pen med et stør­re pres

STÅLE SOLBAKKEN, MANAGER I FC KØ­BEN­HAVN

FO­TO: EPA

Aa­ron Ram­sey (tv.) har va­e­ret den vig­tig­ste spil­ler for Wa­les, selv­om stjer­nen på hol­det er Ga­reth Ba­le (th.)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.