Far­vel og tak

65-åri­ge Vin­cen­te del Bosque er for­tid som spansk land­stra­e­ner. Det blev of­fi­ci­elt i går

BT - - EM I FRANKRIG 2016 - Sø­ren Paa­ske | spa@spor­ten Jo­hn­ny Wo­jciech Kok­borg | joko@spor­ten.dk FO­TO: AFP

Den suc­ces­ri­ge span­ske land­stra­e­ner, der vandt VM i 2010 og EM i 2012, ind­gav al­le­re­de i sid­ste uge sin op­si­gel­se ef­ter den span­ske EM-exit i 1/8-fi­na­len mod Ita­li­en, og den har fod­bold­for­bun­det nu valgt at ac­cep­te­re, og der­med er det of­fi­ci­elt, at man­den med det ka­rak­te­ri­sti­ske over­ska­eg er for­tid på Spa­ni­ens tra­e­ner­ba­enk.

Vi­cen­te del Bosque er dog ble­vet til­budt at fort­sa­et­te i fod­bold­for­bun­det i en an­den stil­ling, og det har han an­gi­ve­ligt tak­ket ja til iføl­ge fle­re span­ske me­di­er – der er dog ik­ke end­nu no­gen af­kla­ring på, hvil­ken stil­ling der bli­ver ta­le om.

»Den 31. juli for­la­der jeg fod­bold. Jeg vil dog va­e­re til rå­dig­hed for at hja­el­pe. Jeg for­la­der ba­en­ken, men jeg vil for­bli­ve ta­et på og vil ger­ne ha­ve, at det fort­sat skal gå godt med spansk fod­bold. Kan jeg hja­el­pe med no­get som helst, gør jeg det, lød det fra del Bosque,« da han sat­te ord på sin op­si­gel­se for fi­re da­ge si­den over­for den span­ske ra­dio­sta­tion RNE. Diskre­tion »Uden skyg­gen af tvivl har jeg in­gen in­ten­tion om at bli­ve som tra­e­ner. Uan­set hvor­dan det gik til EM, hav­de jeg in­gen tvivl om, hvor­dan frem­ti­den vil­le bli­ve. Jeg har hånd­te­ret sa­gen diskret, men det var en be­slut­ning, der var ta­get på for­hånd,« lød det vi­de­re om be­slut­nin­gen.

Den 65-åri­ge del Bosque til­t­rå­d­te som spansk land­stra­e­ner i 2008, ef­ter nu af­dø­de Lu­is Ara­go­nes hav­de ført Spa­ni­en til EM-guld, og det blev alt­så med stor suc­ces i form af VMog EM-guld i de ef­ter­føl­gen­de to slut­run­der.

Spa­ni­en er dog ble­vet me­re med­gø­r­lig de se­ne­ste par år, hvor hol­det har skuf­fe­ti slut­run­de­sam­me n ha eng. Før strøg de udi grup­pe­spil­let ved VM i Bra­si­li­en i 2014, og se­ne­st måt­te de som be­kendt for­la­de EM i Frank­rig før de rig­tig sjove kam­pe. Her blev de slå­et 2-0 af et hold ve­l­o­p­lag­te ita­li­e­ne­re, der der­med for­hin­dre­de vi­de­re spansk avan­ce­ment til kvart­fi­na­len.

Tid­li­ge­re har Vi­cen­te del Bosque tra­e­net Besik­tas og Re­al Madrid, og han har blan­det an­det vun­det to Cham­pions Le­ague-tit­ler og to La Liga-tro­fa­e­er med den span­ske kon­ge­klub. JOAQUIN CAPARRÓS Den 60-åri­ge span­ske tra­e­ner med rig er­fa­ring fra La Liga na­ev­nes af man­ge som en mu­lig fa­vo­rit til job­bet. Og han ta­ger ger­ne job­bet, hvis han får det til­budt. »Selv­føl­ge­lig vil jeg va­e­re be­gej­stret for at bli­ve den na­e­ste span­ske land­stra­e­ner. Li­ge­som al­le an­dre tra­e­ne­re vil­le va­e­re det,« si­ger han til den span­ske ra­dio­sta­tion Ca­de­na Ser ra­dio. PACO JÉMEZ Den nu­va­e­ren­de Gra­na­da-tra­e­ner er et hot navn i spansk fod­bold. Og han er li­ge­le­des be­gej­stret for job­bet. Han af­slø­re­de over­for Ca­de­na Ser ra­dio, at han har en fri­købs­klau­sul, så det span­ske fod­bold­for­bund kan kø­be ham fri, hvis de øn­sker. »Lands­hol­det kom­mer kun én gang i li­vet. En­ten ta­ger du det el­lers så er det slut,« ud­tal­te han i den sam­men­ha­eng. JULEN LOPETEGUI Den tid­li­ge­re Por­to-tra­e­ner er et vel­kendt an­sigt i det span­ske fod­bold­for­bund, hvor han tid­li­ge­re har stå­et i spid­sen for U17, U19, U20 og U21-lands­hol­det. Net­op det kend­skab til ta­len­t­ud­vik­lin­gen i Spa­ni­en gør ham til en brand­varm kan­di­dat. Han er i øje­blik­ket ar­bejds­løs, ef­ter han blev fy­ret i Por­to.

• Vi­cen­te del Bosque er ef­ter et eu­ro­pa­mester­skab og et ver­dens­mester­skab fa­er­dig som spansk land­stra­e­ner.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.