Jub­le­de for­ga­e­ves

BT - - TOUR DE FRANCE -

SCHEISSE An­dré Greipel knyt­te­de høj­re­klo­en, da han skub­be­de sin Rid­ley-cy­kel over mål­stre­gen i An­gers. Der var ba­re et lil­le pro­blem. Mark Ca­ven­dish vandt med en tands­tiksla­eng­de og snød den ty­ske ’Go­ril­la’, som Greipel bli­ver kaldt. Der­for var Lot­to Sou­dal-sprin­te­r­en og­så no­get så bit­ter, da han sat­te sig op på sin cy­kel for at var­me be­ne­ne ned ef­ter 223,5 ki­lo­me­ter fra Gr­an­vil­le til An­gers.

Med he­le den ty­ske og øv­rigt in­ter­es­se­re­de pres­se for­an sig slupre­de han hur­tigt en dunk cho­ko­la­de­pro­te­in­drik i sig, in­den han ul­tra­kort sat­te lidt ord på, hvor­dan han op­le­ve­de af­slut­nin­gen og den for­ga­e­ves ju­bel. Skuf­fel­sen var ik­ke til at ta­ge fejl af.

»Det var me­get ta­et på, men det gik desva­er­re ik­ke,« kon­sta­te­re­de han kort­fat­tet, in­den han ud­dy­be­de sin op­le­vel­se af fi­na­len:

»Hol­det brag­te mig i en vir­ke­lig god po­si­tion, men jeg la­ve­de en stor fejl ved at kø­re i et for højt gear. Det var ren re­fleks at sa­et­te den i hø­je­ste gear. Hvis ik­ke jeg hav­de gjort det, tror jeg, at jeg hav­de vun­det.« Sat på plads af Ca­ven­dish Lot­to Sou­dal er pri­ma­ert sat i ver­den – el­ler i hvert fald i den 103. ud­ga­ve af Tour de Fran­ce – for at kø­re med på de fla­de eta­per, men end­nu er det hver­ken lyk­kes dem el­ler nog­le af de an­dre sto­re sprin­ter­hold at sta­ek­ke Mark Ca­ven­dish fra Di­men­sion Da­ta.

Net­op den sta­er­ke bri­te var og­så et sam­ta­le­em­ne ef­ter eta­pen, og em­neskif­tet fik det ty­ske to­ne­le­je til at skif­te ka­rak­ter. Greipels stem­me gik fra skuf­fet til skarp, da han skul­le sva­re på, hvor­dan i al­ver­den det kun­ne lyk­kes Mark Ca­ven­dish at sny­de dem al­le sam­men igen?

»Hvor man­ge eta­per er det li­ge, at han (Ca­ven­dish, red.) har vun­det i Tour de Fran­ce? 28?,« vris­se­de Greipel re­to­risk. Fle­re mu­lig­he­der for sejr Selv de til­hø­re­re, som ik­ke kan de­res Tour de Fran­ce-hi­sto­rie li­ge så me­get ned i de­talj­en som Greipel, kan umu­ligt ha­ve va­e­ret i tvivl om ae­gt­he­den af Greipels ud­sagn.

Hel­dig­vis for An­dré Greipel by­der dagens eta­pe på en ny mu­lig­hed for at jub­le.

»Jeg stik­ker ik­ke ho­ve­d­et i san­det over det (den ta­et­te af­gø­rel­se, red.), for så kun­ne jeg li­ge så godt ta­ge hjem. Vi prø­ver igen i mor­gen (i dag, red.),« sag­de ty­ske­ren.

Greipel har vun­det 10 eta­per i den fran­ske rund­t­ur. Sid­ste år kun­ne han – med ret­te – fejre en sejr fi­re gan­ge.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.