’Det er ble­vet far­li­ge­re at kø­re cy­kel­løb’

BT - - TOUR DE FRANCE -

JEG HAR LA­EST, at Pe­ter Sa­gan ef­ter sin flot­te sejr på an­den eta­pe har sagt, at ryt­ter­ne har mi­stet respek­ten for hin­an­den. At in­gen be­kym­rer sig om hin­an­den, og at de kø­rer ho­ved­løst. Sa­gan na­ev­ner og­så, at der har va­e­ret en grim ud­vik­ling i cy­kel­spor­ten de se­ne­ste år.

Nu sid­der jeg ik­ke på cyklen la­en­ge­re – i hvert fald ik­ke i et pro­fes­sio­nelt felt – så det er sva­ert for mig at kom­men­te­re på det før­ste med ryt­ter­nes respekt for hin­an­den. Det kan sag­tens va­e­re, at Sa­gan har ret, men mi­ne ryt­te­re på Etixx-Qu­i­ck-Step har ik­ke brok­ket sig over det. Der­for kan ver­dens­meste­ren nu godt ha­ve en po­in­te al­li­ge­vel. JEG KAN TA­EN­KE til­ba­ge på min egen tid i sad­len. Den­gang blev der kørt me­re for­nuf­tigt, end til­fa­el­det er i dag. Jeg hu­sker en eta­pe fra sid­ste års Tour, hvor en – und­skyld mit fran­ske – idi­ot fra MTN-Qhu­be­ka gik i et ho­ved­løst ud­brud i be­gyn­del­sen af en eta­pe fra Pau. Det sat­te fe­sten igang, for nu skul­le de til at kø­re sta­er­kt i fron­ten af fel­tet. Hvor­for skul­le han kø­re dér?

Nog­le gan­ge un­drer jeg mig over, at ryt­ter­ne ik­ke kø­rer lidt me­re stil­le og ro­ligt, men de vir­ker må­ske lidt me­re uin­tel­li­gen­te i dag. De ta­en­ker ik­ke al­tid helt klart. Jeg kan ik­ke af­vi­se, at sport­s­di­rek­tø­rer­ne ik­ke og­så er dum­me en gang imel­lem, men i de go­de gam­le da­ge hav­de vi langt fle­re ’trans­por­te­ta­per’. Det gjor­de, at de, der hav­de bra­ek­ket knog­ler el­ler få­et et tra­elår, som Mi­cha­el Mørkøv gjor­de på før­ste­da­gen af det­te års Tour de Fran­ce, over­le­ve­de.

Be­va­res, den­gang var der da og­så ski­de­rik­ker. Ryt­ter­ne har al­tid va­e­ret skø­re, og det skal de bli­ve ved med! Men ryt­ter­ne ta­enk­te på hin­an­den og tog tin­ge­ne lidt me­re ge­lin­de. Man kør­te sta­er­kt på de sid­ste 50 ki­lo­me­ter, når vi kun­ne se tv-he­li­kop­te­ren i ho­ri­son­ten, og lad mig og­så li­ge få med, at vi alt­så hav­de 120-130 løbs­da­ge på et år – mar­kant fle­re end ryt­ter­ne har i dag. TA­GER VI FAT på de­bat­ten om det an­det – det med den far­li­ge ud­vik­ling i cy­kel­spor­ten – er jeg nødt til først at kon­sta­te­re, at den snak langt fra er ny. Den var der i de 13-14 år, hvor jeg var pro­fes­sio­nel ryt­ter, og den har va­e­ret der i al­le de 16-17 år, hvor jeg har va­e­ret sport­s­di­rek­tør. År ef­ter år.

Jeg fø­ler og­så en trang til at slå fast, at det alt­så ik­ke er Sja­el­sø Rundt, som vi snak­ker om her. Det er pro­fes­sio­nel cyk­ling for de al­ler­bed­ste i ver­den. I årets Tour de Fran­ce har jeg ik­ke op­le­vet no­get ma­er­kva­er­digt, men hvis jeg nu al­li­ge­vel skal gi­ve min hold­ning til ken­de på det punkt, vur­de­rer jeg li­ge­som Pe­ter Sa­gan, at det er ble­vet far­li­ge­re at kø­re cy­kel­løb set i et lidt bre­de­re per­spek­tiv, der me­get langt fra kun in­klu­de­rer den mu­ligt mi­ste­de respekt for hin­an­den. I dag er ryt­ter­ne bed­re tra­e­net, end de var i min tid for ek­sem­pel. Der er des­u­den sket en mas­siv ud­vik­ling på ma­te­ri­a­le­fron­ten. Cyk­ler­ne er hur­ti­ge­re, og det øger na­tur­lig­vis gen­nem­snits­far­ten. Kom­bi­ne­rer vi det med fle­re mid­ter­ra­bat­ter på ru­ten, fle­re far­li­ge tra­fik-øer, fle­re mo­tor­cyk­ler og mar­kant fle­re til­sku­e­re, kra­e­ver det in­gen dok­to­raf­hand­ling at kon­sta­te­re, at det er ble­vet far­li­ge­re at kø­re va­ed­del­øb.

Nog­le af mi­ne ryt­te­re sy­nes og­så, det bli­ver far­li­ge­re, men det har og­så no­get med al­de­ren at gø­re. En af mi­ne ryt­te­re, Fer­nan­do Gavi­ria, kør­te et løb på et tids­punkt, hvor man over­ve­je­de strej­ke og alt mu­ligt, for­di det var for far­ligt. Hvad gjor­de den un­ge co­lom­bi­a­ner? Han smi­le­de ba­re ska­evt og sag­de: ’I li­ke it!’ Lur mig, om han ik­ke og­så sy­nes, cy­kel­løb er ble­vet far­li­ge­re, når han bli­ver ae­l­dre og får ko­ne, un­ger og pud­del­hund.

Til­ba­ge står, at de­bat­ten al­tid vil va­e­re der. Om 20 år vil der og­så va­e­re no­gen, der si­ger, det er ble­vet vil­de­re og far­li­ge­re. Laes me­re om Pe­ter Sa­gans kri­tik af si­ne Tour-kol­le­ga­er på si­de 7

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.