’Respekt­løst’

BT - - TOUR DE FRANCE -

Pe­ter føl­ger sin ma­ve­for­nem­mel­se, og nog­le gan­ge an­gri­ber han plud­se­lig på nog­le me­get ma­er­ke­li­ge tids­punk­ter. Og o.k., ind imel­lem går det galt, men an­dre gan­ge bli­ver det til helt subli­me ting. Jeg vil­le øn­ske, vi hav­de fle­re Pe­ter Sa­gan’er. Han gør, som det pas­ser ham. Han kø­rer for at ha­ve det sjovt, og det er me­ga in­spi­re­ren­de. Det er fedt at va­e­re af sted med ham igen i år. Og så er der ik­ke det, han ik­ke kan på en cy­kel rent tek­nisk. Han er en akro­bat. Han er en fan­ta­stisk cy­kel­ryt­ter, og der­u­d­over er han og­så sinds­sygt flink. Helt ne­de på jor­den og en ka­em­pe spas­ma­ger, der ik­ke ta­ger tin­ge­ne så se­ri­øst. Han kø­rer med hjer­tet og er helt sik­kert et me­get spa­en­den­de be­kendt­skab i Tou­ren. OPSAGAN Pe­ter Sa­gan (Tin­koff) var ef­ter søn­da­gens eta­pe ude med en kras kri­tik af si­ne Tour-kol­le­ga­er, som den slo­vaki­ske Tour-fø­rer be­skyld­te for at kø­re ’respekt­løst’. »Al­le i fel­tet kø­rer, som om de er li­geg­la­de med de­res liv. Det er ut­ro­ligt. Det er, som om at al­le ryt­te­re har tabt hjer­nen. Det er ik­ke lo­gisk. Tid­li­ge­re var der respekt i fel­tet. Når no­gen gjor­de no­get dumt, ka­ste­de al­le en vand­dunk ef­ter ham el­ler slog ham med en pum­pe,« sag­de Sa­gan ef­ter at ha­ve set sin hold­kam­me­rat Al­ber­to Con­ta­dor styr­te to gan­ge på Tou­rens to før­ste eta­per.

Det var ef­ter gårs­da­gens eta­pe­af­slut­ning i An­gers sva­ert at fin­de ryt­te­re, der var in­ter­es­se­ret i at kom­men­te­re på Sa­gans op­sang. En af dem, der dog vo­ve­de pel­sen, var dan­ske Mi­cha­el Mørkøv, der selv var in­vol­ve­ret i et grimt styrt på lø­bets før­ste eta­pe.

»Hmm. Der går al­tid hi­sto­ri­er om, at før i ti­den var det så­dan og så­dan. Og så­dan er det vel i al­le sam­men­ha­en­ge, at tin­ge­ne al­tid var bed­re i gam­le da­ge. Men jeg sy­nes, der bli­ver kørt, som jeg al­tid har op­le­vet det,« sag­de den dan­ske Ka­tusha-ryt­ter og skynd­te sig at til­fø­je:

»Men det vil­le helt sik­kert va­e­re rart, hvis der ge­ne­relt var me­re respekt ryt­ter­ne imel­lem. Det vil­le gav­ne al­les sik­ker­hed.« Op­bak­ning fra Schweiz Pe­ter Sa­gan, der dog har få­et op­bak­ning til sit ud­brud af Fa­bi­an Can­cel­le­ra (Trek Se­gadredo) på Twit­ter, ret­te­de ef­ter gårs­da­gens eta­pe og­så en kri­tik mod det in­ter­na­tio­na­le cy­kel­for­bund, UCI, som han vil ha­ve til at an­nul­le­re even­tu­el­le tidstab på de sid­ste tre ki­lo­me­ter af de fla­de eta­per.

Som det er nu, bli­ver klas­se­ments­hol­de­ne nødt til at sat­se og kø­re med i spur­ter­ne for at hol­de de­res kap­ta­j­ner helt med frem­me, så de ik­ke bli­ver fan­get i et styrt.

»An­nul­ler tidsta­bet. Så kan klas­se­ments­ryt­ter­ne va­e­re sik­re, og sprin­ter­ne kan i ro og mag ka­em­pe om eta­pe­sej­ren. Jeg for­står ik­ke, hvor­for reg­ler­ne er, som de er. Det er me­get far­ligt for al­le,« sag­de Sa­gan.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.