Ca­ven­dish er top­fa­vo­rit til at ful­den­de sit hat­tri­ck

BT - - TOUR DE FRANCE -

Pe­ter Sa­gan fø­rer for­sat sam­let og det vil han – uden uheld – og­så gø­re ef­ter 4. eta­pe. Det kan end­da sag­tens ta­en­kes, at han øger sit for­spring i dag

Dagens ru­te

Sol, med­vind og lang ven­te­tid in­den det går løs. Så kort og pra­e­cis kan man be­skri­ve Tou­rens 4. eta­pe, hvis 237,5 km fra Saumur til Li­mo­ges li­ge­le­des og­så er lø­bets la­eng­ste. Ter­ra­e­net er ho­ved­sa­ge­ligt fladt med kun én lil­le ka­te­go­ri­se­ret stig­ning ef­ter 182 km. Kort in­den da er dagens ind­lag­te po­ints­purt pla­ce­ret, hvil­ket be­ty­der, at vi med stor sand­syn­lig­hed ik­ke får me­get spa­en­ding for pen­ge­ne de før­ste 170 km. Der er så­le­des dømt lang­ga­ber det me­ste af ef­ter­mid­da­gen, men for­hå­bent­lig får vi lidt action at se til sidst.

Dagens fi­na­le

Ef­ter en kort ned­kør­sel be­gyn­der det at gå opad med godt ot­te km til mål. Den na­e­ste ki­lo­me­ter sti­ger med ca. seks pro­cent i snit, hvil­ket må­ske kan bru­ges som spring­bra­et til et sent an­greb. Dog kom­mer der ik­ke no­gen ned­kør­sel før fi­re km se­ne­re. Det kra­e­ver der­med en sta­erk ryt­ter – el­ler en grup­pe af ryt­te­re – at hol­de et sul­tent sprin­ter­felt bag sig. Det bli­ver be­stemt ik­ke nemt, men med den lan­ge di­stan­ce i men­te er det hel­ler ik­ke helt umu­ligt. Det er dog vig­tigt at hu­ske på, at det ik­ke er fladt ind mod mål. Ef­ter at ha­ve kørt over flo­den og ind på den sid­ste ki­lo­me­ter går det igen opad de sid­ste 600 me­ter. Den gen­nem­snit­li­ge stig­nings­pro­cent lig­ger på ca. fem pro­cent. Det er så­le­des ik­ke li­ge så stejlt som på 2. eta­pe, men sta­dig hårdt nok til, at man ik­ke må star­te sin spurt for tid­ligt, som vi så An­dre Greipel gø­re i går.

Dagens fa­vo­rit­ter

Med to eta­pe­sej­re i to vidt for­skel­li­ge fi­na­ler må Mark Ca­ven­dish (Di­men­sion Da­ta) i dag va­e­re top­fa­vo­rit til at ful­den­de sit hat­tri­ck og ta­ge sin tred­je sejr på blot fi­re da­ge. På trods af sit sto­re fo­kus på ba­ne-OL ser de lan­ge di­stan­cer ik­ke ud til at va­e­re no­get pro­blem for Ca­ven­dish. Han har bå­de vun­det en hur­tig med­vinds­spurt og en kra­e­ven­de spurt med små stig­nings­pro­cen­ter i fi­na­len. I dag får han beg­ge de­le. Det er al­tid ut­ro­ligt vig­tigt for sprin­ter­ne at kom­me godt fra start, og det må man så san­de­lig si­ge, at Ca­ven­dish er kom­met i det­te års Tour de Fran­ce. Hvis de øv­ri­ge sprin­te­re skal bry­de bri­tens do­mi­nans, kom­mer det til at kra­e­ve en ek­stra­or­di­na­er pra­e­sta­tion den­ne ef­ter­mid­dag i Li­mo­ges.

Som skre­vet oven­for fik An­dre Greipel (Lot­to Sou­dal) be­gyndt sin spurt lidt for tid­ligt på 3. eta­pe. Den sta­er­ke ty­sker blev for ivrig, og det ko­ste­de ham sej­ren. Dagens fi­na­le min­der en smu­le om den, vi så på 3. eta­pe. Greipel må der­for va­e­re na­est­fa­vo­rit til at lø­be med sej­ren. Der er in­gen tvivl om, at han er an­kom­met til Tou­ren i stor­form, og da han li­ge­le­des har et af lø­bets bedste sprin­ter­tog, bør han og­så kun­ne få det til at lyk­kes in­den la­en­ge. Di­stan­cen pas­ser Greipel rig­tigt godt, så hvis han kan ti­me det rig­tigt den­ne gang, bli­ver det må­ske i dag, at han ta­ger sin 11. Tour de Fran­ce-eta­pe­sejr i kar­ri­e­ren.

Dagens out­si­de­re

Ef­ter at ha­ve na­evnt Mar­cel Kit­tel (EtixxQu­i­ck-Step) som fa­vo­rit til de se­ne­ste to sprin­te­r­e­ta­per må ty­ske­ren i dag ta­ge til tak­ke med en plads blandt out­si­der­ne. På 1. eta­pe fik han be­gyndt sin spurt for tid­ligt, og på gårs­da­gens eta­pe blev han luk­ket in­de i fi­na­len. Det kan til dels be­grun­des med, at hans le­a­dout ik­ke har fun­ge­ret op­ti­malt, men nor­malt ple­jer Kit­tel sta­dig at kun­ne gø­re tin­ge­ne fa­er­dig på egen hånd. Umid­del­bart vir­ker det til, at han li­ge mang­ler de sid­ste par pro­cen­ter for at ram­me det ni­veau, vi har set ham på de se­ne­ste år. Det vil be­stemt ik­ke va­e­re no­gen over­ra­skel­se, hvis Kit­tel vin­der den­ne eta­pe, men ef­ter pra­e­sta­tio­ner­ne de se­ne­ste da­ge kan han ik­ke la­en­ge­re be­teg­nes som top­fa­vo­rit.

Pe­ter Sa­gan (Tin­koff) fø­rer for­sat sam­let og det vil han – uden uheld – og­så gø­re ef­ter 4. eta­pe. Det kan end­da sag­tens ta­en­kes, at han øger sit for­spring i dag. På pa­pi­ret pas­ser dagens fi­na­le ham så­le­des gan­ske godt. Det bli­ver et hur­tigt ind­løb, men de sid­ste 600 me­ter opad gi­ver Sa­gan en lil­le for­del mod si­ne di­rek­te ri­va­ler. En af dis­se er Bry­an Coquard (Di­rect Ener­gie), der snup­pe­de tred­je­plad­sen på gårs­da­gens eta­pe. Den lil­le fransk­mand har haft en for­ry­gen­de sa­e­son med ik­ke min­dre end 11 sej­re, og li­ge­som Sa­gan kan Coquard og­så bedst li­de en op­ad­gå­en­de fi­na­le. Det sam­me gør sig ga­el­den­de for ryt­te­re som Mi­cha­el Mat­t­hews (Ori­ca-Bi­ke­E­x­chan­ge), Jo­hn De­gen­kolb (Gi­ant-Alpe­ci­ne), Ale­xan­der Kri­stoff (Ka­tusha) og Davi­de Ci­mo­lai (Lam­pre), der al­le bør kun­ne spur­te med om top­pla­ce­rin­ger­ne

i dag.

MIKKEL CONDÉ, CYKELEKSPERT

Mark Ca­ven­dish på po­di­et med søn­nen Frey David har få­et en for­ry­gen­de be­gyn­del­se på Tour de Fran­ce og er i dag fa­vo­rit til at ta­ge sin tred­je eta­pe­sejr af fi­re mu­li­ge.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.