Al­le go­de gan­ge tre

Klub­ber­ne har få­et op­fyldt et øn­ske om at ven­de til­ba­ge til ’bedst-af-tre’mo­del­len i de af­gø­ren­de kam­pe i lan­dets bedste ra­ek­ker

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Sø­ren Paa­ske | spa@spor­ten.dk

Når de dan­ske me­stre i hånd­bold skal fin­des i for­å­ret 2017, bli­ver det med en ny struk­tur i de af­gø­ren­de kam­pe. Frem­over skal se­mi­fi­na­ler­ne og fi­na­ler­ne nem­lig spil­les ef­ter ’bedst af tre’-mo­del­len i bå­de da­me- og her­re­liga­en.

Det sam­me kom­mer til at gø­re sig ga­el­den­de i op- og nedryk­nings­kam­pe­ne i liga­en, 1. di­vi­sion og 2. di­vi­sion. Der­med går man va­ek fra det så­kald­te Eu­ro­pa Cup-sy­stem, hvor hol­de­ne spil­ler mod hin­an­den ude og hjem­me, hvil­ket el­lers har va­e­ret mo­del­len si­den sa­e­so­nen 2011/2012.

Di­rek­tør i Di­vi­sions for­e­nin­gen, Tho­mas Chri­sten­sen, for­kla­rer, at struk­tur a end rin­gen sker på ini­ti­a­tiv fra klub­ber­ne selv, som alt­så ik­ke har va­e­ret ube­tin­get til­fred­se med den mo­del, der er ble­vet spil­let ef­ter i de se­ne­ste fi­re sa­e­so­ner.

Der­for har de indstil­let for­sla­get om aen­drin­gen til DHFs prof-ud­valg, som har ved­ta­get den, så den nye mo­del er ef­fek­tu­e­ret fra den kom­men­de sa­e­son.

»Det er et øn­ske fra klub­ber­nes si­de, som kom frem på vo­res år­li­ge liga-se­mi­nar, hvor det vi­ste sig, at man­ge ger­ne vil­le ha­ve aen­dret det her. Og så la­ve­de vi hur­tigt et ek­stra­or­di­na­ert mø­de, hvor det blev talt på plads og enstem­migt ved­ta­get,« si­ger Tho­mas Chri­sten­sen og fort­sa­et­ter:

»Vi aen­dre­de det i sin tid til Eu­ro­pa Cup-sy­ste­met for at få plads til og­så at spil­le se­mi­fi­na­ler og und­gå det her med, at man skul­le di­rek­te fra slut­spils pul­jer­ne og over til fi­na­ler­ne. Men der er nu et øn­ske om, at der skal va­e­re en stør­re for­del for de hold, der har kla­ret sig godt i grund­spil­let, så de får for­de­len af en ek­stra hjem­me­ba­ne­kamp, hvis det er nød­ven­digt. Og nu er der ble­vet plads i ka­len­de­ren til at ind­fø­re de po­ten­ti­elt to ek­stra spil­le­ter­mi­ner, det dre­jer sig om. Men det sker selv­føl­ge­lig og­så af kom­merci­el­le hen­syn, for­di vi har go­de er­fa­rin­ger med at få fyldt hal­ler­ne til de her af­gø­ren­de kam­pe,« ly­der det fra Di­vi­sions for­e­nin­gens di­rek­tør.

AEn­drin­gen vil­le ek­sem­pel­vis ha­ve be­ty­det, at årets fi­na­le­se­rie i her­re­liga­en mel­lem Team Tvis Holste­bro og Bjer­ring­bro-Sil­ke­borg vil­le ha­ve be­gyndt på ve­stjy­der­nes hjem­me­ba­ne i Gråkja­er Are­na, hvor­ef­ter der så vil­le va­e­re re­tur­kamp i Sil­ke­borg. Var de to kam­pe endt med en sejr til hvert hold, vil­le tin­ge­ne så va­e­re ble­vet af­gjort i en tred­je og sid­ste fi­na­le­kamp i Holste­bro, for­di TTH vandt grund­spil­let og der­for vil­le bli­ve be­løn­net for de­res bed­re sport­s­li­ge pra­e­sta­tio­ner set over he­le sa­e­so­nen.

Det kun­ne for­ment­lig ha­ve skabt en ta­et­te­re fi­na­le­se­rie, end til­fa­el­det blev, ef­ter BSV vandt den før­ste kamp på de­res hjem­me­ba­ne med 27-20, hvil­ket fjer­ne­de det me­ste af spa­en­din­gen in­den re­tu­ro­p­gø­ret, hvor BSV sik­re­de sig gul­det trods et ne­der­lag.

Men det blev alt­så og­så sid­ste gang i den­ne om­ba­e­ring, at man kan bli­ve dansk me­ster med et ne­der­lag i den af­gø­ren­de fi­na­le.

DEN NYE STRUK­TUR

FO­TO: OLE MØRK

Fi­na­ler, se­mi­fi­na­ler samt opog nedryk­nings­kam­pe spil­les bedst af tre kam­pe. AEn­drin­ger­ne ga­el­der her­re­liga­en, da­me­liga­en, 1. di­vi­sion og 2. di­vi­sion (kun op­ryk­nings­kam­pe). Det hø­jest ran­ge­re­de hold be­gyn­der hjem­me og vil ha­ve for­del af hjem­me­ba­ne i en even­tu­el tred­je kamp. Med den nye struk­tur kan BSV og Se­ba­sti­an Sku­be (bil­le­det) ik­ke bli­ve dan­ske me­stre med et ne­der­lag i sid­ste kamp, som de blev det i den­ne sa­e­son

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.