Magnus­sen tra­ek­ker det la­eng­ste strå

BT - - DAN­MARKS SPORT­SA­VIS - Jens Me­i­ni­che Mo­u­vi­el­le | jm­mo@spor­ten.dk

I For­mel 1 er du al­tid på prø­ve. Der­for er det vig­tigt, hvis For­mel 1 fort­sat skal ha­ve en dan­sker i fel­tet, at Ke­vin Magnus­sen slår Jo­ly­on Pal­mer hver gang. Det gjor­de han ik­ke søn­dag. Det så el­lers loven­de ud for Ke­vin Magnus­sen, da han lå for­an Pa­scal We­hr­le­in i Østrigs Grand Prix, men i kam­pen for at hol­de sin po­si­tion la­ve­de dan­ske­ren to ret­nings­skift, hvil­ket blev straf­fet med fem se­kun­der.

Den straf be­tød, at Ke­vin Magnus­sen faldt ned på fel­tets 14. plads, mens team­kam­me­ra­ten Jo­ly­on Pal­mer slut­te­de to plad­ser bed­re som num­mer 12. Men spør­ger man Pe­ter Ny­gaard, der er mo­tor­sport­s­eks­pert på BT og Jo­hn Ni­el­sen, der er mo­tor­sport­s­eks­pert på TV3 Sport, skal man i det­te til­fa­el­de ik­ke la­eg­ge for me­get i, at Jo­ly­on Pal­mer slog Ke­vin Magnus­sen. Dan­ske­ren er nem­lig langt for­an bri­ten på – na­e­sten - al­le pa­ra­me­tre.

»Hvis det er et møn­ster, at han slut­ter ef­ter Pal­mer hver gang, får det kon­se­kven­ser. Men det tror jeg ik­ke, vi skal va­e­re ban­ge for, « si­ger Pe­ter Ny­gaard og føl­ger op med, at Ke­vin Magnus­sen på al­le pa­ra­me­tre på na­er et er for­an Jo­ly­on Pal­mer:

»I den in­ter­ne kamp mel­lem de to Re­nault-kø­re­re, der er Ke­vin langt, langt for­an. Ke­vin er hur­ti­ge­re, han er me­re er­fa­ren og kan gi­ve fle­re in­put til in­ge­ni­ø­rer­ne. Det ene­ste, der kan ta­el­le til Pal­mers for­del, er hans na­tio­na­li­tet. Re­nault sa­el­ger fle­re bi­ler i Eng­land, end de gør i Dan­mark, men det tror jeg ik­ke kom­mer til at bli­ve af­gø­ren­de.« En mi­ster sa­e­det Hver­ken Jo­hn Ni­el­sen el­ler Pe­ter Ny­gaard tror, at Re­nault be­hol­der bå­de Ke­vin Magnus­sen og Jo­ly­on Pal­mer, når de skal sa­et­te de­res team til 2017-sa­e­so­nen. Beg­ge eks­per­ter spår dog, at det bli­ver Ke­vin Magnus­sen, som Re­nault vil sat­se på:

»Jeg tror ik­ke på, at Pal­mer er der i na­e­ste sa­e­son. Pal­mer er en dyg­tig kø­rer, men han har ik­ke det na­tur­ta­lent, som Ke­vin har. Jeg tror, Re­nault vil byg­ge de­res frem­tid op om­kring Ke­vin og sa­et­te ham sam­men med en er­fa­ren kø­rer til na­e­ste år,« si­ger Jo­hn Ni­el­sen.

Ke­vin Magnus­sen, Jo­ly­on Pal­mer og re­sten af For­mel 1 kø­rer­ne skal al­le­re­de dy­ste igen på søn­dag ved det bri­ti­ske grand­prix.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.