ARVEKRIG

UKENDT BROR UD­LØ­SER Op­gør om mag­ten i Da­ell-fa­mi­li­en

BT - - VOORZIJDE PAGINA - Sø­ren Kjel­l­berg Is­høy sris@bt.dk

Der er gå­et rod i ar­ve­føl­gen for en af lan­dets ri­ge­ste fa­mi­li­er – fa­mi­li­en Da­ell – der er ble­vet ri­ge på at til­by­de dan­sker­ne bil­li­ge rawl­plugs og bo­re­ma­ski­ner i byg­ge­mar­ke­der­ne Ha­rald Ny­borg og Jem & Fix. Hidtil har den nu 75-åri­ge sto­rak­tio­na­er og fa­mi­lie-pa­tri­ark Kurt Da­ell kørt sit ae­ld­ste barn den 45-åri­ge Er­ling Da­ell i stil­ling til at over­ta­ge, når han en­gang ik­ke er me­re.

Men nu ser en magt­kamp ud til at va­e­re brudt ud i lys lu­ge i den sten­ri­ge fa­mi­lie, der iføl­ge en op­gø­rel­se fra Ber­ling­s­ke Bu­si­ness sid­ste år vur­de­res at ha­ve en for­mue på 2,5 mil­li­ar­der kro­ner.

I et højst op­sigtsva­ek­ken­de in­ter­view i Bør­sen i går forta­el­ler den yng­ste søn – Njal Da­ell, der er halv­bror til Er­ling Da­ell – at han har am­bi­tio­ner om at bli­ve di­rek­tør i fa­mi­lie­virk­som­he­den. Den 27-åri­ge ar­ving, der er stort set ukendt i of­fent­lig­he­den, si­ger til avi­sen:

»Det vil­le va­e­re et drømm­ejob at bli­ve di­rek­tør.«

Med sin ud­mel­ding ud­for­drer yng­ste­søn­nen den plan, som Kurt Da­ell hidtil har lagt for sin ar­ve­føl­ge, hvor Er­ling Da­ell har va­e­ret kron­prins. Ska­ber usik­ker­hed Og det ska­ber usik­ker­hed:

»Det er ek­stremt vig­tigt, at der er klar­hed over ar­ve­føl­gen i en fa­mi­lie­virk­som­hed. Hvis ik­ke det er til­fa­el­det, så ska­ber det usik­ker­hed så­vel in­ter­nt som ek­ster­nt. Det vil si­ge i for­hold til me­d­ar­bej­de­re, kun­der, le­ve­ran­dø­rer og ak­tio­na­e­rer,« si­ger An­ders Dre­jer, der er pro­fes­sor i le­del­se ved Aal­borg Uni­ver­si­tet.

»Og når der be­gyn­der at va­e­re spe­ku­la­tio­ner i of­fent­lig­he­den, så gi­ver det og­så uro,« si­ger han.

Si­den 1999 har Er­ling Da­ell ar­bej­det som di­rek­tør for den sven­ske del af Ha­rald Ny­borg-kon­cer­nen med den bag­tan­ke, at han på et tids­punkt kun­ne ven­de til­ba­ge til Dan­mark og over­ta­ge di­rek­tør­po­sten i fir­ma­et. Han har da og­så 40 pro­cent af ak­tier­ne i kon­cer­nen, mens lil­le­bro­de­ren in­gen har.

Kurt Da­ell ejer de sid­ste 60 pro­cent, og han har tid­li­ge­re un­der­stre­get, at de to søn­ner ik­ke skul­le ar­ve li­ge­ligt.

Årsagen er Kurt Da­ells egen hi­sto­rie. Som den ene af to fa­mi­lie­gre­ne bag Da­ells Va­re­hus brød han i 1988 med den an­den gren af fa­mi­li­en – den så­kald­te Da­ell Bjer­rum-gren. Ef­ter­føl­gen­de blev Kurt Da­ell i 1993 presset ud af Da­ells Va­re­hus, der i 1999 en­de­gyl­digt dre­je­de nøg­len om.

De bit­re er­fa­rin­ger fra fa­mi­lie­stri­den be­tød, at Kurt Da­ell lag­de en an­den plan for si­ne eg­ne søn­ner.

»I Da­ells Va­re­hus var mag­ten for­delt li­ge mel­lem de to fa­mi­li­er, og det gjor­de det sva­ert. Der­for bli­ver det og­så Er­ling, der får flest stem­mer (ak­tier, red.),« sag­de han til Ber­ling­s­ke i 2010.

Men over for Bør­sen vil Kurt Da­ell ik­ke be­kra­ef­te, at det bli­ver så­dan, li­ge­som det sta­dig er en hem­me­lig­hed, hvor­dan hans te­sta­men­te er ud­for­met.

»Du får mig ik­ke til at rø­be den en­de­li­ge for­de­ling af ak­tier­ne til dren­ge­ne. For de ken­der den ik­ke en­gang selv,« si­ger han til Bør­sen.

Til gen­ga­eld luf­ter Kurt Da­ell mu­lig­he­den for, at Er­ling Da­ell i ste­det skal va­e­re be­sty­rel­ses­for­mand – en rol­le der så åb­ner op for, at lil­le­bro­de­ren Njal Da­ell kan bli­ve di­rek­tør.

Den i of­fent­lig­he­den ukend­te Ha­rald Ny­borg-ar­ving Njal Da­ell kom i maj i år i be­sty­rel­ser­ne for Ha­rald Ny­borg A/S og Da­ells Bo­lig­hus A/S. Det gjor­de han ef­ter at ha­ve ar­bej­det først som me­d­ar­bej­der i en Jem & Fix-bu­tik, for si­den hen at bli­ve elev i Jem og Fix’ ho­ved­kon­tor i Vej­le.

At der nu er tvivl om ar­ve­føl­gen un­der­stre­ges af, at den ae­ld­ste søn Er­ling Da­ell i Bør­sen-in­ter­viewet si­ger, at ‘han ik­ke ved hvor hans job­ma­es­si­ge frem­tid lig­ger’:

»Det kom­mer an på, hvor­dan min far for­de­ler kor­te­ne, og det har jeg in­gen anel­se om. Jeg ved ik­ke, hvor­dan ka­gen skal ska­e­res, når han en­gang går bort og der­med hvil­ken ind­fly­del­se, jeg kan reg­ne med at få. Det har vi slet ik­ke snak­ket om,« si­ger Er­ling Da­ell til Bør­sen.

Magt­kam­pen i fa­mi­li­en kom­mer sam­ti­dig med, at Er­ling Da­ell i øje­blik­ket og­så ud­le­ver sin man­ge­åri­ge in­ter­es­se for ro­ck­mu­sik som for­san­ger i ban­det Bul­l­ho­unds som blandt an­det har tre med­lem­mer af syd­stats­ban­det Ge­or­gia Sa­tel­li­te med.

Tid­li­ge­re i år kom de­res før­ste al­bum ‘pro­tector’ på ga­den. En si­de­ge­sja­eft han alt­så har haft ved si­den af sit job som di­rek­tør i de sven­ske af­de­lin­ger af Ha­rald Ny­borg og Jem & Fix.

I alt stil­hed har hans halv­bro­der så ar­bej­det sig op fra gulv-me­d­ar­bej­der i Jem & Fix til de bo­ne­de be­sty­rel­ses­gul­ve.

Uden at for­hol­de sig spe­ci­fikt til de to Da­ell-brød­re, så si­ger pro­fes­sor An­ders Dre­jer, at det er klogt at for­for­de­le den ene frem for den an­den.

»De­ler man li­ge­ligt, så sva­rer det til at ha­ve to tra­e­ne­re på et fod­bold­hold, der vil be­stem­me, og det dur ik­ke,« si­ger An­ders Dre­jer.

Det var i går ik­ke mu­ligt at få en kom­men­tar fra hver­ken Njal Da­ell, Er­ling Da­ell el­ler Kurt Da­ell.

Du får mig ik­ke til at rø­be den en­de­li­ge for­de­ling af ak­tier­ne til dren­ge­ne. For de ken­der den ik­ke en­gang selv Kurt Da­ell, far til de to søn­ner og ejer af 60 pro­cent af fir­ma­et

FO­TO: CHRI­STI­AN LILIENDAHL

Kurt og Er­ling Da­ell – far og søn. Kurt Da­ell blev adop­te­ret af Da­ell-fa­mi­li­en li­ge ef­ter An­den Ver­denskrig og var en af ar­vin­ger­ne til Da­ells Va­re­hus. Han blev dog i 1993 presset ud af fir­ma­et af den an­den gren af fa­mi­li­en. I 1999 blev nøg­len en­de­gyl­digt dre­jet om på det historiske va­re­hus, hvor al­le gik ad Nør­re­ga­de. Kurt har nu op­byg­get et nyt for­ret­nings­im­pe­ri­um be­stå­en­de af Jem og Fix og Ha­rald Ny­borg-bu­tik­ker­ne sam­men med søn­nen Er­ling Da­ell.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.