Fort­sat mystik om døds­fald

Ob­duk­tio­nen gav umid­del­bart ik­ke svar på, hvor­for en 20-årig kvin­de dø­de un­der årets Roskil­de Festival

BT - - NYHEDER - Jep­pe Elkja­er An­der­sen | je­pa@bt.dk An­dreas Bach Hou­gaard | ahou@bt.dk Mi­cha­la Ro­sen­da­hl | mros@bt.dk

Nat­ten til lør­dag af­gik en kun 20-årig kvin­de fra kø­ben­havns­om­rå­det ved dø­den, ef­ter at hun var ble­vet fun­det med vej­rtra­ek­nings­pro­ble­mer i sit telt på Roskil­de Festival. Ef­ter­føl­gen­de blev hun ha­stet på ho­spi­ta­let, men hen­des liv stod ik­ke til at red­de. Nu er ob­duk­tio­nen ble­vet fo­re­ta­get. Og den har ik­ke gi­vet no­get svar.

Det forta­el­ler Midt- og Vestsja­el­lands Po­li­ti til BT.

»Ob­duk­tio­nen er fa­er­dig, men vi er ik­ke ble­vet klo­ge­re på, hvad den un­ge kvin­de er død af,« si­ger kom­mu­ni­ka­tions­ansvar­lig hos Midt- og Vestsja­el­lands Po­li­ti Car­sten An­der­sen.

Nyhe­den om det tragi­ske døds­fald kom tid­ligt lør­dag mor­gen, hvor Midt- og Vestsja­el­lands Po­li­ti skrev om døds­fal­det på Twit­ter.

Po­li­ti­et har tid­li­ge­re be­skre­vet, at kvin­den kom hjem til si­ne ven­ner i lej­ren fre­dag af­ten, og at ven­ner har for­kla­ret, at hun var i godt hu­mør og ik­ke vi­ste tegn på, at no­get skul­le va­e­re galt. Kan ta­ge må­ne­der Få ti­mer ef­ter at kvin­den var vendt til­ba­ge til lej­ren, fandt en ven den nu af­dø­de kvin­de i sit telt med vej­rtra­ek­nings­pro­ble­mer. Hja­el­pen blev hur­tigt til­kaldt, første­hja­elp blev ud­ført på ste­det, og den un­ge kvin­de blev frag­tet på ho­spi­ta­let, hvor hen­des liv desva­er­re ik­ke stod til at red­de.

I lø­bet af lør­da­gen blev der ud­ført det så­kald­te lig­syn, men det gjor­de det ik­ke mu­ligt at fast­slå en dødsår­sag. Midt- og Vestsja­el­lands Po­li­ti hå­be­de der­for, at ob­duk­tio­nen, som blev fo­re­ta­get i går, vil­le gi­ve svar, men det er ik­ke til­fa­el­det. Der er sta­dig in­tet, der af­slø­rer dødsår­sa­gen, og der kan nu gå lang tid, før det bli­ver fast­slå­et, hvor­for den un­ge kvin­de mi­ste­de li­vet.

»Der er in­gen åben­lys for­kla­ring, så der­for vil der nu bli­ve fo­re­ta­get nog­le ke­mi­ske prø­ver, som for­hå­bent­lig kan ka­ste lys over den­ne tragi­ske ha­en­del­se, men den slags prø­ver kan ta­ge må­ne­der at la­ve,« ud­dy­ber Car­sten An­der­sen til BT.

Den un­ge kvin­des fa­mi­lie og ven­ner må alt­så fort­sat gå rundt i uvis­hed om, hvor­for den 20-åri­ge dø­de nat­ten til lør­dag.

For de ven­ner, som bo­e­de i lejr med kvin­den på Roskil­de Festival, slut­te­de festi­va­len brat, da de­res ve­nin­de blev fun­det med vej­rtra­ek­nings­pro­ble­mer i teltet og se­ne­re blev er­kla­e­ret død.

Ven­ner­ne for­lod lej­ren i lø­bet af lør­da­gen, da de al­le var for be­rør­te til at bli­ve på festi­va­len.

Til­ba­ge i lej­ren ef­ter­lod de en hyl­dest til de­res af­dø­de ve­nin­de. To kors – et hvidt og et sort – beg­ge la­vet af kna­ek­ke­de telt­pa­e­le blev plan­tet i den vå­de jord. Ved si­den af de to kors lag­de ven­ner­ne et skilt med hjer­ter og or­de­ne ’Camp Man­dy’, in­den de for­lod lej­ren, fle­re ti­mer før festi­va­len slut­te­de.

Der er in­gen åben­lys for­kla­ring, så der­for vil der nu bli­ve fo­re­ta­get nog­le ke­mi­ske prø­ver Car­sten An­der­sen, Midt- og Vestsja­el­lands Po­li­ti

FO­TO: NILS MEILVANG

Ven­ner­ne til kvin­den, der dø­de un­der Roskil­de Festival, ef­ter­lod en hyl­dest til ve­nin­den: to kors la­vet af kna­ek­ke­de telt­pa­e­le ved si­den af et skilt med hjer­ter og or­de­ne ’Camp Man­dy’.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.