FESTEDE TIL D

BT - - NYHEDER -

TRA­GE­DIE

Han var ik­ke an­der­le­des end nor­malt.

»Man kan jo al­tid ef­ter­ra­tio­na­li­se­re, og jeg har haft en del kon­takt med ham. Han var den dér le­ve­mand uden på, og så var han en lidt skrø­be­lig per­son in­de­ni. Det kun­ne man ma­er­ke på ham. Det var ik­ke an­der­le­des den af­ten. Men jeg kom sent på af­te­nen, så han hav­de få­et lidt at drik­ke og var li­ge­som man­ge an­dre lidt små­be­ru­set,« si­ger Per­nil­le Ver­mund til BT.

For­in­den hav­de Ra­dio 24/7’s pro­gra­maf­de­ling holdt som­mer­fest. Og­så her var Mads Hol­ger at fin­de.

På Fa­ce­book po­ste­de san­ge­r­in­den Julie ‘Blå Øj­ne’ Ru­gaard i går en sel­fie med blandt an­dre Mads Hol­ger, som er fra Ra­dio 24/7’s som­mer­fest. Mads Hol­ger kig­ger va­ek fra ka­me­ra­et – som om han spej­der ef­ter et el­ler an­det – med et glas hvid­vin i hån­den. ’Du el­ske­de det hus’ Iføl­ge op­da­te­rin­gen forta­el­ler han den sam­me af­ten til Julie Ru­gaard, at han har pla­ner om at ta­ge i som­mer­hus.

’Du el­ske­de det hus. Hu­set gav dig ro,’ skri­ver hun i op­da­te­rin­gen.

Da­gen ef­ter om lør­da­gen be­sø­ger han en af si­ne go­de ven­ner, blog­ge­ren Ni­co­lai Klin­gen­berg.

»Han kom hjem til mig og min fa­mi­lie for at drik­ke et glas vin og slud­re. Jeg spurg­te, hvor­dan han hav­de det, og han var en anel­se sva­er at få i ta­le. Men han sag­de, at han hver­ken var de­pri­me­ret el­ler ne­de i kulka­el­de­ren,« si­ger han til BT.

Til sin ven forta­el­ler Mads Hol­ger og­så, at han vil­le gø­re sin pra­esteud­dan­nel­se fa­er­dig for at bli­ve pra­est på Fyn. Han hav­de en ba­chel­or i te­o­lo­gi, men fik al­drig fa­er­dig­gjort re­sten af ud­dan­nel­sen.

»Jeg kun­ne for­nem­me, at hu­mø­ret ik­ke var helt så højt, som nor­malt. Men så­dan kan vi jo al­le ha­ve det en­gang imel­lem,« si­ger Ni­co­lai Klin­gen­berg.

Han forta­el­ler og­så, at de ef­ter­føl­gen­de tog vi­de­re i by­en. Ni­co­lai Klin­gen­berg med en då­seøl i hån­den. Men ik­ke Mads Hol­ger:

»Han vil ik­ke så ger­ne ses med en då­seøl i by­en,« si­ger ven­nen.

Blot fi­re da­ge se­ne­re den 29. ju­ni skri­ver Mads Hol­ger dét, der skal bli­ve hans sid­ste blog på Ber­ling­s­kes hjem­mesi­de b.dk.

‘Roskil­de­sy­ge’ hed­der den, og blog­gen er en sva­da mod he­le Roskil­de Festival-hyste­ri­et og hans vel­kend­te skar­pe, sa­ti­ri­ske pen er på det tids­punkt helt in­takt.

Lør­dag fort­sa­et­ter han med at fe­ste, og blandt an­dre X-Fa­ctor dom­mer Re­mee ser de­bat­tø­ren på en af si­ne nat­klub­ber.

Da lam­per­ne er sluk­ket og fest er af­løst af tøm­mer­ma­end, ta­ger han til fa­mi­li­ens som­mer­hus.

Det er her han flyg­ter til, når han har haft kri­ser. Mads Hol­ger har tid­li­ge­re op­holdt sig i som­mer­hu­set i la­en­ge­re pe­ri­o­der. I fe­bru­ar 2008 kun­ne Se og Hør forta­el­le, at Mads Hol­ger gen­nem la­en­ge­re tid hav­de op­holdt sig i hu­set på Thurø, for­di der an­gi­ve­ligt var knas i hans ae­g­te­skab med den tid­li­ge­re tv-va­ert Pau­la Lar­rain, som iføl­ge uge­bla­det hav­de smidt ham ud af de­res hjem i Lyng­by nord for Kø­ben­havn. Cho­ke­re­de na­bo­er Man­dag kan na­bo­er i om­rå­det så se en po­li­ti­bil og si­den en am­bu­lan­ce. En per­son bli­ver bå­ret ud i bå­re. Og man­den på bå­ren er Mads Hol­ger.

De na­bo­er, som BT mød­te på Thurø i går, var cho­ke­re­de over Mads Hol­gers alt for tid­li­ge død, men øn­ske­de ik­ke at ta­le om det.

De kon­kre­te om­sta­en­dig­he­der ken­der kun en na­er per­son­kreds om­kring Mads Hol­ger. Fyns Po­li­ti vil kun si­ge, at en 38-årig mand blev fun­det død i hu­set på Thurø man­dag den 4. juli, og at der ik­ke er no­get, som ty­der på, at der er sket en for­bry­del­se. Hvem der fandt Mads Hol­ger død og ind­gav an­mel­del­sen, øn­sker vagt­chef Kenneth Taanquist fra Fyns Po­li­ti ik­ke at kom­me ind på. Jeg har kendt Mads Hol­ger det me­ste af mit liv. Han var al­tid far­ve­rig og no­get sa­er­ligt. Jeg vil sav­ne ham. Hvil i fred. Et ka­em­pe og dybt cho­ke­ren­de tab af en stor be­ga­vel­se. Hvil i fred Mads Hol­ger og tak for kam­pen. Du var i sand­hed ge­ni­al Åh, hvor skal vi hu­ske at sa­et­te pris på de stem­mer, der tør gå på tva­ers af det he­le og ly­de an­der­le­des end al­le an­dre. Så­dan var Mads Hol­ger. Jeg syn­tes, at han var ir­ri­te­ren­de. Men mest af alt ir­ri­te­ren­de in­ter­es­sant. Han var en in­tel­li­gent møn­ster­bry­der. En an­ti­au­to­ri­tet­stro op­rø­rer. En jet­set­ter-kon­ser­va­tiv. Jeg ken­der ik­ke man­ge an­dre som ham, der valg­te sin helt egen vej. Det var in­spi­re­ren­de. Pir­ren­de. Pro­vo­ke­ren­de. Og pis­se livs­be­kra­ef­ten­de

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.