’Vi er in­de!’

BT - - NYHEDER -

tyng­de­kraft. Mis­sio­nen skal gø­re for­sker­ne klo­ge­re på ka­em­pe­pla­ne­ten, men man øn­sker og­så at kom­me na­er­me­re et svar på det helt sto­re spørgs­mål: ’Hvor­dan blev sol­sy­ste­met dan­net?’.

»Vi la­e­rer om na­tu­ren, hvor­dan Jupi­ter blev dan­net, og hvad det forta­el­ler os om vo­res hi­sto­rie, og hvor vi kom fra,« sag­de Scott Bolt­on ef­ter den historiske be­drift.

En af de mest in­ter­es­san­te og vig­ti­ge rum­mis­sio­ner i Na­sas hi­sto­rie ta­ger na­tur­lig­vis sit ud­gangs­punkt fra jord­ba­sen i USA. Men Dan­mark er ik­ke helt uden ind­fly­del­se. DTU Spa­ce kan nem­lig bryste sig af at va­e­re uden­land­sk part­ner på mis­sio­nen. Det sto­re uni­ver­si­tet i Lyng­by ved Kø­ben­havn har nem­lig ud­vik­let fi­re stjer­ne­ka­me­ra­er, som al­le er på­mon­te­ret på Ju­nos ene arm. Ka­me­ra­er­ne skal bl.a. va­e­re med til at vir­ke som kom­pas i det yd­re rum.

• Jupi­ter har en stor rød prik, som er en ka­em­pe storm. Den lig­ner ved før­ste øje­kast en stor or­kan, og for­sker­ne hå­ber at få me­re viden om prik­ken • Folk på Jor­den kan nor­malt se Jupi­ter som det fjer­de­stør­ste ob­jekt på him­me­len. Sol­sy­ste­mets stør­ste pla­net er kun over­gå­et af So­len, vo­res egen må­ne samt Ve­nus • Jupi­ter er bå­de den før­ste og stør­ste pla­net i vo­res sol­sy­stem. For­sker­ne hå­ber, at me­re viden om ka­em­pe­pla­ne­ten kan va­e­re med til at ka­ste lys over sol­sy­ste­mets dan­nel­se for man­ge mil­li­ar­der år si­den • Mis­sio­nen skal og­så va­e­re med til at gi­ve svar på in­ter­es­san­te spørgs­mål som f.eks. ’Fin­des der an­dre be­bo­e­li­ge pla­ne­ter?’. Et spørgs­mål, for­sker­ne har for­søgt at be­sva­re i åre­vis, men mis­sio­nen til Jupi­ter ska­ber håb om nye op­lys­nin­ger • Ju­no vil i alt kred­se 37 gan­ge rundt om ga­s­pla­ne­ten Jupi­ter • Nav­net kom­mer ef­ter gu­den Jupi­ters ko­ne, Ju­no, fra ro­mersk myto­lo­gi • For­sker­ne er og­så in­ter­es­se­re­de i at få be­sva­ret spørgs­mål som ’Har Jupi­ter en fast ker­ne’, ’Har Jupi­ter fle­re må­ner?’ og ’hvor­dan op­stod vand?’ • Der vil lø­ben­de bli­ve sendt da­ta fra Ju­no og ned til Jor­den. Un­der­vejs vil da­ta­ind­sam­lin­gen ske fra en po­si­tion, hvor Ju­no vil va­e­re i en af­stand til Jupi­ter, som sva­rer til, at den vil­le snit­te tra­e­top­pe­ne på Jor­den • NASA for­ven­ter, at de før­ste brug­ba­re da­ta om Jupi­ter kan ind­sam­les fra om­kring ok­to­ber, hvor rum­far­tø­jet Ju­no vil va­e­re end­nu ta­et­te­re på Jupi­ter

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.