Så­dan gril­ler du hjer­tes­und mad SYV SUN­DE GRILL-RÅD

BT - - NYHEDER -

Min­dre snask Godt kød be­hø­ver ik­ke ma­ri­na­de, hvis det kry­dres or­dent­ligt, evt. med nog­le fri­ske kryd­derur­ter. Du kan og­så va­el­ge at la­ve din egen ma­ri­na­de, ba­se­ret på ve­ge­ta­bil­ske oli­er, ed­di­ke, ci­trons­aft og kryd­derur­ter, løg og chi­li el­ler hvid­løg. På den må­de und­går du det hø­je ind­hold af fedt og suk­ker, som fa­er­dig­la­ve­de ma­ri­na­der of­te in­de­hol­der. Ska­er fed­tet fra Va­elg fedt­fat­ti­ge kø­dud­ska­e­rin­ger af god kva­li­tet, ska­er fedt­kan­ter fra, og lad va­e­re med at om­s­vø­be pøl­ser og kød i ba­con. På den må­de und­går du et for højt ind­tag af den ty­pe fedt, der kan va­e­re ska­de­ligt for din hjer­tes­und­hed. På med fi­sken Fisk er sundt, og isa­er de fe­de fisk som f.eks. laks er godt for hjer­tet pga. det hø­je ind­hold af sun­de fedt­stof­fer. Grønt på gril­len Det be­hø­ver ik­ke kun va­e­re kød, du smi­der på gril­len – grønt­sa­ger kan og­så gril­les. De grove grønt­sa­ger skal ba­re In­spira­tion til et sun­de­re liv

BT PLUS

ha­ve 5-10 min på gril­len, så er de spi­se­kla­re. Du kan og­så over­ve­je at drop­pe kar­tof­fel­sa­la­ten til for­del for kar­to­f­ler i lidt sølv­pa­pir med olie og kryd­derur­ter, så du spa­rer fedt og kal­o­ri­er. En mund­fuld groft I ste­det for det fa­er­dig­køb­te hvid­løgs­brød, som of­te er me­get kal­o­ri­e­rigt, bør du i ste­det kø­be flu­te med fuld­korn. Du kan evt. ta­ge et frisk fed hvid­løg og kø­re det hen over brø­d­et med en lil­le smu­le oli­veno­lie. Fuld­korn be­skyt­ter mod hjer­te-kar-syg­dom og kraeft. Und­gå ’tyg­ge-hyg­ge’ Brug en min­dre tal­ler­ken og tag evt. kun én gang. Det gør, at du ik­ke får fle­re kal­o­ri­er, end du egent­lig har brug for. En lil­le skål Selv­om et koldt glas hvid­vin el­ler en øl til grill­pøl­ser er no­get af det bed­ste i som­mer­var­men, bør du sta­dig hol­de dig til de an­be­fa­le­de gra­en­ser for al­ko­hol. Det vil si­ge 7 gen­stan­de for kvin­der og 14 for ma­end om ugen. Det sik­rer god hjer­tes­und­hed.

bt.dk/plus

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.