Hil­lary Cl­in­ton slip­per for til­ta­le

BT - - NYHEDER -

E-MAIL-SJUSK Det ame­ri­kan­ske for­bund­spo­li­ti (FBI) har af­slut­tet en un­der­sø­gel­se af Hil­lary Cl­in­ton og hen­des hånd­te­ring af e-mail, da hun var uden­rigs­mi­ni­ster. FBIs an­be­fa­ling til ju­stits­mi­ni­ster Lo­ret­ta Lynch ly­der, at der ik­ke bør rej­ses til­ta­le mod Cl­in­ton. Det for­tal­te for­bund­spo­li­tiets di­rek­tør Ja­mes Co­mey på et pres­se­mø­de i går.

Un­der­sø­gel­sen var sat i gang, for­di den de­mo­kra­ti­ske pra­esi­dent­kan­di­dat i sin tid som uden­rigs­mi­ni­ster brug­te en pri­vat mail­kon­to til at kom­mu­ni­ke­re i em­beds med­før.

Ja­mes Co­mey forta­el­ler, at Hil­lary Cl­in­ton har und­ladt at vi­de­re­gi­ve tu­sind­vis af e-mail til un­der­sø­gel­sen.

Blandt dis­se in­de­holdt tre email føl­som­me op­lys­nin­ger iføl­ge Co­mey. Der er ik­ke fun­det be­vi­ser på, at Cl­in­tons pri­va­te kon­to blev ha­ck­et, men ri­si­ko­en for, at det kun­ne ske, var re­el.

Sa­gen har va­e­ret en po­ten­ti­el bom­be un­der Cl­in­tons drøm om at bli­ve pra­esi­dent Ba­ra­ck Oba­mas af­lø­ser.

For­le­den mød­tes pra­esi­dent­kan­di­da­ten med FBI for at af­gi­ve for­kla­ring om sa­gen. Mø­det fandt sted, kort ef­ter at Hil­lary Cl­in­tons mand, for­hen­va­e­ren­de pra­esi­dent Bill Cl­in­ton, hav­de haft et mø­de med ju­stits­mi­ni­ster Lynch i en luft­havn i Pho­e­nix.

Mel­din­gen om mø­det fik straks ri­va­len og re­pu­bli­ka­ne­ren Do­nald Trump til at be­skyl­de re­ge­rin­gen for ’svin­del’.

Be­skyld­nin­gen gik på, at den tid­li­ge­re pra­esi­dent hav­de for­søgt at red­de sin ko­ne.

Trump har ef­ter FBI-di­rek­tø­rens pres­se­mø­de gen­ta­get den­ne be­skyld­ning på Twit­ter. Vil respek­te­re FBIs indstil­ling Hil­lary Cl­in­ton ven­tes i slut­nin­gen af juli of­fi­ci­elt at bli­ve det de­mo­kra­ti­ske par­tis kan­di­dat til po­sten som pra­esi­dent.

Cl­in­ton har und­skyldt, at hun brug­te sin pri­va­te e-mail-kon­to i em­beds med­før.

Det har un­dret bå­de ven­ner og fjen­der, at den tid­li­ge­re uden­rigs­mi­ni­ster ik­ke brug­te uden­rigs­mi­ni­ste­ri­ets egen sik­re mail-tje­ne­ste.

For­melt er det ju­stits­mi­ni­ste­ren, der skal ta­ge stil­ling til sa­gen. Lo­ret­ta Lynch sag­de imid­ler­tid ef­ter nyhe­den om mø­det med Bill Cl­in­ton for­le­den, at hun vil­le respek­te­re FBIs indstil­ling.

På fin­der du en lang ra­ek­ke gu­i­der om sund­hed, kost og mo­tion. Laes me­re på

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.