By­ger, som går og

BT - - NYHEDER -

By­der på køli­ge da­ge med veks­len­de sky­da­ek­ke. Kul­den får vi fra Nor­dat­lan­ten, og det spred­te solskin skyl­des, at der dan­nes sky­er, når den køli­ge luft mø­der det var­me­re vand i de syd­li­ge­re eg­ne. Luft fra nord­vest strøm­mer tit ned til os på bag­si­den af en front, så vej­r­ty­pen føl­ger of­te i ha­e­le­ne på et lidt me­re ud­bredt regn­vejr. Da­ge med nord­ve­sten­strøm­ning er of­te pra­e­get af vind, der til ti­der kan va­e­re stø­de­n­de, og der kan kom­me by­ger. Vej­ret er ty­pisk det, me­te­o­r­o­lo­ger­ne kal­der 'usta­digt'. SOM­MER­VEJR

Den be­ty­der, at fug­tig, mild luft fra At­lan­ter­ha­vets la­ve­re bred­degra­der kom­mer op til os. Chan­cen for solskins­vejr er ik­ke så stor, og even­tu­el­le by­ger kan bli­ve kraf­ti­ge på grund af luf­tens sto­re fug­tind­hold. En­kel­te gan­ge kom­mer sto­re tog af tor­den­by­ger op til os fra syd­vest og gi­ver om­fat­ten­de uvejr. Fug­tind­hol­det be­ty­der og­så, at net­op syd­ve­sten­luft kan va­e­re tryk­ken­de – den for­nem­mel­se, vi of­te for­bin­der med tor­den un­der op­tra­ek. Af­te­ner og na­et­ter er var­me, men der er ri­si­ko for dis og tå­ge. Li­ge dét drøm­mes­ce­na­rie skal vi dog ik­ke sa­et­te na­e­sen op ef­ter, ly­der det fra Dan­marks Me­te­o­r­o­lo­gi­ske In­sti­tut, DMI, som net­op har sat sid­ste punk­tum i den se­ne­ste prog­no­se for som­mer­vej­ret i re­sten af juli.

Tva­er­ti­mod går vi nog­le som­meru­ger i mø­de, der na­er­me­re pas­ser godt til Thø­ger Lar­sens vel­kend­te sang­tekst fra 1914: ’By­ger, som går og kom­mer – det er den dan­ske som­mer’.

DMI har dog trods alt en po­si­tiv nyhed: I uge 29 – fra den 18. til den 24. juli – ser det ud til, at der kom­mer en høj­tryks­bøl­ge, som kan gi­ve os skønt som­mer­vejr.

»Vi ple­jer at se nog­le lys­punk­ter, og jeg ser et om­kring uge 29. Der kan vi få en pe­ri­o­de med me­re høj­tryks­pra­e­get, tørt og sol­rigt vejr, og vi kan kom­me op mel­lem 20 og 25 gra­der i dag­tem­pe­ra­tur. Det ser dog ik­ke ud til, at det bli­ver ved­va­ren­de,« si­ger ener­gi- og lang­tids­me­te­o­r­o­log Mar­tin Lind­berg fra DMI. Usta­bilt vejr Først skal vi dog igen­nem en pe­ri­o­de med usta­bilt vejr og man­ge regn­by­ger, for­kla­rer han:

»I den­ne og na­e­ste uge bli­ver det

Brin­ger tør po­lar­luft til Dan­mark, og det be­ty­der et mini­mum af sky­er; alt­så blå him­mel med fuld sol. Tem­pe­ra­tu­ren kan nå 25° i dag­ti­mer­ne, men na­et­ter­ne er køli­ge på grund af den hø­je ud­strå­ling, som den kla­re him­mel til­la­der. Luft fra nor­døst, der får en la­en­ge­re tur over f.eks. Kat­te­gat, in­den den når Østjyl­land, el­ler over Øster­sø­en, før den kom­mer frem til Møn, Fal­ster og Lol­land, sam­ler in­di­mel­lem så me­get fug­tig­hed op, at der op­står små, hvi­de ku­mulus­sky­er. By­ger ud­vik­ler de sig dog kun me­get sja­el­dent til.

Ses ik­ke så tit. Luft, der kom­mer fra den kant, har be­va­e­get sig over et varmt, tørt lan­d­om­rå­de i me­get lang tid. Den er der­for så­kaldt tro­pisk kon­ti­nen­tal­luft og gi­ver fe­ri­e­vejr med solskin og mu­lig­hed for he­debøl­ge. Det er of­te luft fra sy­døst, der brin­ger tem­pe­ra­tu­rer­ne op mod og over de 30° – det ga­el­der f.eks. vej­r­si­tu­a­tio­nen, der før­te frem til den dan­ske tem­pe­ra­tur­re­kord på 36,4° fra au­gust 1975. Luft fra sy­døst har dog og­så pas­se­ret tem­me­lig sto­re in­du­stri­om­rå­der i Øst­eu­ro­pa på sin vej og kan in­de­hol­de en pa­en ma­eng­de foru­re­ning og og­så støv, hvis der her­sker tør­re for­hold i de lan­d­om­rå­der, den har be­va­e­get sig hen over. Det be­ty­der, at him­len ik­ke har den sam­me dybblå far­ve, som når vin­den kom­mer fra det re­ne­re nor­døst­li­ge hjør­ne. Det er kom­bi­na­tio­nen af de fi­re vej­r­e­le­men­ter, der er af­gø­ren­de for som­mer­vej­ret fort­sat me­get usta­bilt og småke­de­ligt vejr. I den­ne her uge bli­ver det 10-15 gra­der, og om nat­ten 10-15 gra­der. Og der kom­mer en del regn og bla­e­se­vejr,« si­ger Mar­tin Lind­berg.

Ef­ter uge 29, der for­hå­bent­lig gi­ver os lidt sol og som­mer, ser uge 30 igen ud til at bli­ve usta­dig.

»Ef­ter den lidt me­re sta­bi­le pe­ri­o­de bli­ver der nok en pe­ri­o­de, hvor der igen kom­mer lidt fron­ter og min­dre lav­tryk ind ve­st­fra. Det be­ty­der køli­ge­re luft og lidt regn. Nu er vi selv­føl­ge­lig i den lidt me­re usik­re pe­ri­o­de,« ly­der det fra me­te­o­r­o­lo­gen.

Hvor­dan au­gust ser ud, er end­nu ret usik­kert, til­fø­jer han. Vind fra syd gi­ver som­mer­vejr Vi skal kryd­se fin­gre for syd- el­ler sy­døst­lig vind, hvis vi ger­ne vil ha­ve en pe­ri­o­de med smukt som­mer­vejr, for­kla­rer tv-me­te­o­r­o­log Jes­per Theil­gaard. Han har ud­vik­let det så-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.