Kom­mer…

BT - - NYHEDER -

kald­te ’vej­rkors’, der vi­ser, hvor­dan vin­dens strøm­nin­ger på­vir­ker det dan­ske som­mer­vejr.

»Dan­mark lig­ger på kan­ten af kon­ti­nen­tet. Mod vest har vi oce­a­ner­ne og den fug­ti­ge luft, og mod øst har vi kon­ti­nen­ter­ne og den tør­re luft. Mod nord har vi kul­den, og mod syd har vi var­men. Det er kom­bi­na­tio­nen af de fi­re vej­r­e­le­men­ter, der er af­gø­ren­de for som­mer­vej­ret,« si­ger Jes­per Theil­gaard.

I øje­blik­ket har vi vind fra vest, hvil­ket er ty­pisk for det dan­ske vejr, for­kla­rer han:

»Ve­sten­vin­den gi­ver det fug­ti­ge og køli­ge vejr med man­ge by­ger. For at få det, som de fle­ste ger­ne vil ha­ve, så skal vi helst ha­ve en vin­dret­ning fra syd el­ler sy­døst. Så vil vi ha­ve en stør­re chan­ce for at få det go­de dan­ske som­mer­vejr.«

Han tør ik­ke spå no­get om de kom­men­de ugers vejr, men op­ly­ser, at det sta­ti­stisk set bli­ver var­me­re, når vi na­er­mer os slut­nin­gen af juli og star­ten af au­gust. Me­re ek­stremt vejr De se­ne­ste da­ge har va­e­ret pra­e­get af kraf­ti­ge regn­by­ger, og ge­ne­relt skal vi og­så vaen­ne os til me­re ek­stremt vejr i frem­ti­den, for­kla­rer Mo­gens Røn­ne­ba­ek, der er me­te­o­r­o­log ved DMI.

»Der kom­mer me­re ek­stremt vejr på grund af den glo­ba­le op­varm­ning. I den se­ne­ste tid har vi jo na­er­mest set, at den glo­ba­le tem­pe­ra­tur­re­kord er ble­vet slå­et hver må­ned. En var­me­re at­mos­fa­e­re kan in­de­hol­de me­re vand og me­re ener­gi, og det kan gi­ve me­re ned­bør og kraf­ti­ge­re vin­de,« si­ger Mo­gens Røn­ne­ba­ek.

Det er de så­kald­te jet­strøm­me, der er med til at be­stem­me vin­dens ret­ning mod Dan­mark – og der­med hvor­dan som­mer­vej­ret ud­vik­ler sig, for­kla­rer han:

»Det er strøm­nin­ger i den øv­re at­mos­fa­e­re, der ge­ne­re­rer vej­ret. Der er man­ge ting på glo­bal ska­la, der kan på­vir­ke den strøm­ning – li­ge fra hav­tem­pe­ra­tu­ren i Stil­le­ha­vet til var­men i USA,« for­kla­rer Mo­gens Røn­ne­ba­ek.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.