Nej, høj pen­sion er kun for aka­de­mi­ke­re

BT - - DEBAT -

for­kert at ha­e­ve pen­sions­al­de­ren. Ram­mer­ne for, at folk kan bli­ve la­en­ge­re på ar­bejds­mar­ke­det, er ik­ke til ste­de. Ar­bejds­mil­jø­et skal va­e­re i or­den, folk skal ha­ve mu­lig­hed for om­sko­ling el­ler ef­ter­ud­dan­nel­se, hvis ik­ke de kan hol­de til at bli­ve i sam­me job he­le li­vet – og de ae­l­dre skal va­e­re øn­sket på ar­bejds­mar­ke­det. Man har i man­ge år talt om, at

den grå ar­bejds­kraft er ef­ter­trag­tet, Det oti­um, men det mang­ler vi at se. Ar­bejds­gi­ver­ne øn­sker ung ar­bejds­kraft med mi­ne kol­le­ger

man­ge års er­fa­ring. får, er be­ty­de­ligt til­ba­ge­tra­ek­nings­re­for­men nemt at sid­de bag

me­get an­der­le­des i 2011, hav­de man en skri­ve­bor­det og øn­ske la­en­ge­re tid målsa­et­ning om, at man mindst end de gol­f­spil­len­de på ar­bejds­mar­ke­det, hvis man ik­ke skul­le va­e­re på pen­sion i 14,5 år, sam­ti­dig, som jeg, har prø­vet, hvad

aka­de­mi­ke­res og dan­sker­ne står nu til at ha­ve det vil si­ge at sla­e­be ce­mentsa­ek­ke på cir­ka 20 år på pen­sion. Vo­res le­ve­al­der har ud­vik­let ryg­gen. Man har li­ge skå­ret hver fem­te me­d­ar­bej­der sig me­re po­si­tivt, end man tro­e­de, så vi står til at i Ar­bejds­til­sy­net va­ek – alt­så dem, der skal kon­trol­le­re, få en del år me­re på pen­sion, end der var til­ta­enkt. om ar­bejds­mil­jø­et er i or­den, og der­med dan­ne Sam­ti­dig ser vi, at folk har fle­re sun­de år og bli­ver for­ud­sa­et­nin­ger­ne for, at folk kan bli­ve la­en­ge­re på sy­ge se­ne­re. In­den for en ra­ek­ke fag er det langt un­der ar­bejds­mar­ke­det. For ny­lig vi­ste DR en ud­sen­del­se halv­de­len, der bli­ver i fa­get he­le li­vet. Hvis man har om, at folk, der bor i Aal­borg Øst, hvor jeg selv kom­mer et hårdt fy­sisk ar­bej­de, så be­hø­ver man ik­ke ha­ve det fra, kan kig­ge ud på de sto­re vil­la­er i Has­se­ri­is og he­le li­vet. For de per­so­ner, der ik­ke kan hol­de til det, vi­de, at dem, der bor der­u­de, le­ver ti år la­en­ge­re. Den så har vi jo ord­nin­ger som før­tids­pen­sion. ulig­hed er man sim­pelt­hen nødt til at gø­re no­get ved. Hvis du er aka­de­mi­ker, så tra­e­der du først ud på ar­bejds­mar­ke­det som 28-årig, hvor mi­ne kol­le­ger be­gyn­der at ar­bej­de som 16-åri­ge. Det oti­um, som de får, er be­ty­de­ligt me­get an­der­le­des end de gol­f­spil­len­de aka­de­mi­ke­res. Mi­ne kol­le­ger er hel­di­ge, hvis de når at bli­ve 60 år – og op­le­ve at få bør­ne­børn.

DA MAN LA­VE­DE

få­et ud­skudt ef­ter­løn med et halvt år, bli­ver i be­ska­ef­ti­gel­se, så det ser be­stemt ud til, at der er brug for de ae­l­dre. Der ser der­u­d­over ud til at bli­ve man­gel på bl.a. fag­la­ert ar­bejds­kraft, og jo stør­re ar­bejds­styr­ke vi får, jo me­re vel­stand kan vi og­så få.

DEM, DER HAR

PER CHRI­STEN­SEN

DET VIL VA­E­RE DET ER ME­GET

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.