Ha­vet om­kring Dan­mark fly­der med pla­stik­re­ster

BT - - NYHEDER -

SVINERI Det er ik­ke kun i ver­dens­ha­ve­ne, pla­stik ud­gør et pro­blem. Prø­ver fra dan­ske far­van­de den­ne som­mer vi­ser, at mi­krosko­pi­ske pla­stik­par­tik­ler og­så fyl­der godt i van­d­over­fla­den her­hjem­me. I ju­ni sej­le­de den in­ter­na­tio­na­le or­ga­ni­sa­tion Pla­stic Chan­ge, der har ba­se i Dan­mark, rundt om Sja­el­land. Besa­et­nin­gen sam­le­de vand­prø­ver med over­fla­de­trawl i blandt an­det Øre­sund, Kat­te­gat og Sto­re­ba­elt. De blev se­ne­re ana­ly­se­ret på Roskil­de Uni­ver­si­tet.

Det vi­ser sig, at prø­ver­ne in­de­hol­der op til 7.000 pla­stik­par­tik­ler per kva­drat­ki­lo­me­ter. Va­erst i Øre­sund ved Skod­s­borg, op­ly­ser Kri­sti­an Sy­berg, for­sker i mil­jø­ri­si­ko ved Roskil­de Uni­ver­si­tet. Rens­nings­an­la­eg stop­per ik­ke alt »Vi har nu få­et på­vist, at der og­så er pla­stik i det dan­ske hav­mil­jø. Dog ik­ke så slemt, som vi har set i Mid­del­ha­vet, hvor prø­ver in­de­holdt hen­ved ti gan­ge så man­ge pla­stik­par­tik­ler. Men det er og­så et hav med ek­strem lil­le van­dud­skift­ning,« si­ger han.

»Kon­klu­sio­nen er, at selv om vi har af­falds­hånd­te­ring og rens­nings­an­la­eg, med­vir­ker Dan­mark al­li­ge­vel til den glo­ba­le pla­stik­foru­re­ning af havvan­det,« til­fø­jer Kri­sti­an Sy­berg.

Om­fan­get er end­da stør­re, end må­lin­ger­ne vi­ser. For­sker­nes ’trawl’ fan­ge­de nem­lig kun par­tik­ler over 0,335 mil­li­me­ter. Det be­ty­der, at par­tik­ler fra ek­sem­pel­vis tøj ik­ke er med.

Ved Røs­na­es og Ska­els­kør i Sto­re­ba­elt fan­ge­de man over 6.000 par­tik­ler.

»Re­sul­ta­tet vi­ser ty­de­ligt, at det er me­re vig­tigt end no­gen­sin­de, at Dan­mark får en pla­stikpo­li­tik, som for ek­sem­pel for­by­der pla­stik i ple­je­pro­duk­ter,« si­ger Hen­rik Beha Pedersen, stif­ter af Pla­stic Chan­ge. Drop pla­sti­kem­bal­la­gen Kri­sti­an Sy­berg vil og­så ha­ve pla­stik va­ek fra ma­dem­bal­la­ge.

»40 pro­cent af den pla­stik , der bru­ges i dag, er em­bal­la­ge­pla­stik, der kun bru­ges én gang. I su­per­mar­ke­der­ne bru­ges me­get af em­bal­la­gen på at få pro­duk­ter til at se smar­te­re ud,« si­ger han.

»80 pro­cent af al den pla­stik , som lan­der i ha­vet, er land­ba­se­ret. Pro­ble­mets ker­ne fin­der vi på land,« si­ger Kri­sti­an Sy­berg.

De Kon­ser­va­ti­ves mil­jøord­fø­rer, Met­te Abildgaard, vil og­så ta­ge fat i pro­duk­ter som bil­da­ek, der ud­le­der man­ge par­tik­ler, som en­der i ha­vet.

»Frem­over må vi stil­le hø­je­re krav til pro­du­cen­ter­ne,« si­ger hun. Re­sul­ta­tet vi­ser ty­de­ligt, at det er me­re vig­tigt end no­gen­sin­de, at Dan­mark får en pla­stikpo­li­tik

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.