Eng­lands na­e­ste pre­mi­er­mi­ni­ster kan va­e­re kvin­de

BT - - NYHEDER -

LON­DON The­resa May vin­der med stor mar­gin den før­ste af­stem­ning om for­mand­spo­sten i det kon­ser­va­ti­ve par­ti i Stor­bri­tan­ni­en, op­ly­ser par­tiets 1922-ko­mité. Den kon­ser­va­ti­ve mi­ni­ster May, der li­ge­som af­gå­en­de pre­mi­er­mi­ni­ster David Ca­meron øn­ske­de at bli­ve i EU, har få­et 165 stem­mer. Hun har der­med op­bak­ning fra over halv­de­len af par­la­men­ta­ri­ker­ne. An­drea Le­ad­som er no­te­ret for 66 stem­mer, rap­por­te­rer BBC. Der­med står det umid­del­bart til at bli­ve en kvin­de, der skal over­ta­ge ef­ter Ca­meron som par­ti­for­mand og pre­mi­er­mi­ni­ster. Iføl­ge nyheds­bu­reau­et Reu­ters er Li­am Fox, der blot fik 16 stem­mer, eli­mi­ne­ret. Michael Gove og Step­hen Crabb er fort­sat med. An­den kvin­de på po­sten 1922-ko­mitéen le­der pro­ces­sen med at va­el­ge en ny for­mand. Den fo­re­går via hem­me­li­ge af­stem­nin­ger i par­la­ments­grup­pen. Den kan­di­dat med fa­er­re­st stem­mer eli­mi­ne­res, ind­til der er to kan­di­da­ter til­ba­ge. Na­e­ste af­stem­ning er i mor­gen. Når der er to kan­di­da­ter igen, kan al­le par­ti­med­lem­mer, som har va­e­ret med­lem af par­ti­et i mindst tre mdr., in­den pro­ces­sen blev ind­ledt, stem­me. 1922-ko­mi­te­en har med­delt, at en ny for­mand skal pra­e­sen­te­res 9. sep­tem­ber.

Lyk­kes det May at vin­de, vil hun bli­ve den blot an­den kvin­de på po­sten som pre­mi­er­mi­ni­ster i Stor­bri­tan­ni­en. Den før­ste, Mar­ga­ret That­cher, var i 1980’er­ne en mar­kant skik­kel­se i bå­de ind­land og ud­land.

Da det stod klart, at et fler­tal af de bri­ti­ske va­el­ge­re hav­de stemt for at for­la­de EU, med­del­te David Ca­meron, at han vil tra­ek­ke sig. Si­den har der va­e­ret en hid­sig de­bat. Skal en kom­men­de for­mand kom­me fra den kon­ser­va­ti­ve fløj, der vil for­la­de EU. El­ler skal ved­kom­men­de til­hø­re den fløj, som vil bli­ve.

I går var be­kym­rin­gen for øko­no­mi­ske kon­se­kven­ser af et bre­xit ste­get. Den kom­mer med en er­ken­del­se hos bri­ter­ne af, at en be­ty­de­lig told på va­resalg mel­lem EU og Stor­bri­tan­ni­en ik­ke kan und­gås. Des­u­den er han­del med va­er­di­pa­pi­rer indstil­let af fle­re ak­tø­rer. Det sker på grund af den usik­ker­hed, bre­xit med­fø­rer.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.