Vi el­sker Spa­ni­en

BT - - NYHEDER -

SOM­MER­FE­RIE

HER ER DAN­SKER­NES TOP TI Dan­sker­nes top ti over fa­vo­rit­desti­na­tio­ner For­må­let med uden­lands­re­jer: for uden­lands­rej­ser med mini­mum fi­re over­nat­nin­ger i 2015: Det er nemt at kom­me til, in­fra­struk­tu­ren er god, der er god ser­vi­ce, og i det he­le ta­get er det ba­re et land, der fun­ge­rer.

Jeg tror, at dan­sker­ne er gla­de for den hyg­ge­li­ge og af­slap­pe­de at­mos­fa­e­re – og så er Spa­ni­en et land, der har me­get at by­de på, uan­set om man er en livs­ny­der el­ler vil ha­ve en ak­tiv ferie,« si­ger Peder Horns­høj og til­fø­jer, at isa­er Mall­orca til­tra­ek­ker For­må­let med fe­ri­er i Dan­mark: man­ge dan­ske­re.

»Mall­orca er uden tvivl den span­ske destination, som fle­ste dan­ske­re rej­ser til. Det er top­pen af pop­pen for folk, der ba­re vil la­de bat­te­ri­er­ne op og ny­de det go­de liv.«

Spa­ni­en lig­ger i top, men og­så an­dre eu­ro­pa­ei­ske lan­de be­gej­strer de rej­seg­la­de dan­ske­re. Tys­kland ind­ta­ger en an­den­plads på li­sten over fa­vo­ri­trej­se­desti­na­tio­ner, og knap 9 pro­cent af de dan­ske­re, som rej­ser på ferie, sa­et­ter kurs mod Tys­kland. Der­u­d­over er og­så Frank­rig og Ita­li­en blandt de lan­de, som dan­sker­ne fo­re­tra­ek­ker at be­sø­ge, når de skal hol­de ferie. Halv­de­len bli­ver i Dan­mark Men selv­om Eu­ro­pa – og isa­er Spa­ni­en – er et hit, er der dog ét land, som slår al­le de po­pu­la­e­re fe­ri­e­desti­na­tio­ner – nem­lig vo­res eget land, Dan­mark. Godt halv­de­len af al­le dan­ske­re bru­ger he­le el­ler stør­ste­delen af de­res ferie in­den for lan­dets gra­en­ser, og det for­står Peder Horns­høj godt.

»Det er nemt, be­kvemt og for­holds­vist bil­ligt at ta­ge på ferie i Dan­mark, og der fin­des man­ge dej­li­ge ste­der in­den for lan­dets gra­en­ser. Des­u­den hol­der dan­sker­ne langt me­re ferie i dag end tid­li­ge­re, og rent øko­no­misk gi­ver det me­ning, at man ik­ke rej­ser uden­lands hver gang,« si­ger han.

Mens de fle­ste af uden­lands­rej­ser­ne er ba­de­fe­ri­er, er for­må­let med stør­ste­delen af fe­ri­er­ne i Dan­mark at be­sø­ge som­mer­hus, fa­mi­lie og

Spa­ni­en Tys­kland Frank­ring Ita­li­en Tyr­ki­et Sve­ri­ge Nor­ge Graekenland Østrig Stor­bri­tan­ni­en Ba­de­fe­rie: 23 pct. An­det: 22 pct. Stor­by­fe­rie: 17 pct. Be­sø­ge fa­mi­lie og ven­ner: 17 pct. Som­mer­hus: 13 pct. Na­tur­fe­rie: 9 pct. Som­mer­hus­fe­rie: 57 pct. Be­sø­ge fa­mi­lie og ven­ner: 32 pct. An­det: 4 pct. Na­tur­fe­rie: 3 pct. Ba­de­fe­rie: 2 pct. Stor­by­fe­rie: 1 pct.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.