Re­kord­man­ge un­ge vil la­e­se vi­de­re

BT - - NYHEDER -

Jeg er ba­re så hel­dig, at mi­ne na­tur­vi­den­ska­be­li­ge in­ter­es­ser ge­ne­relt gi­ver go­de job­mu­lig­he­der

»Det er lyk­ke­des, og or­det in­ge­ni­ør bli­ver brugt på en me­re at­trak­tiv må­de nu. Dan­mark og re­sten af Eu­ro­pa rå­ber ef­ter in­ge­ni­ø­rer, og den nu­va­e­ren­de man­gel på in­ge­ni­ø­rer la­eg­ger en da­em­per på den øko­no­mi­ske ud­vik­ling,« si­ger Mar­tin Vi­gild.

En prog­no­se vi­ste sid­ste år, at Dan­mark kom­mer til at mang­le 9.300 in­ge­ni­ø­rer i 2025. VIA Uni­ver­si­ty Col­le­ge, der dri­ver ti in­ge­ni­ør­ud­dan­nel­ser i Jyl­land, mel­der om 26,4 pct fle­re an­søg­nin­ger i for­hold til sid­ste år. Sko­lere­form af­skra­ek­ker ik­ke Søg­nin­gen til la­e­rer­ud­dan­nel­sen har og­så va­e­ret ven­tet med spa­en­ding, for­di ud­dan­nel­sen i fle­re år har lidt af for lav søg­ning og for stort fra­fald. An­de­len af kom­mu­ner, der har me­get sva­ert ved at fin­de la­e­re­re til de le­di­ge stil­lin­ger, er na­e­sten tredoblet fra sid­ste år til i år.

Der­for er det op­mun­tren­de la­es­ning på lan­dets sko­ler, at 3.194 har søgt ind på la­e­rer­ud­dan­nel­sen, hvil­ket er 15 pct. fle­re end sid­ste år. Der­med er an­tal­let af an­sø­ge­re »ved at va­e­re på ni­veau med for fem-ti år si­den«, da der var 3.200-3.500 an­sø­ge­re om året, vur­de­rer rek­tor for UCL og for­mand for Dan­ske Pro­fes­sions­højsko­lers ud­dan­nel­ses­po­li­ti­ske ud­valg, Erik Knud­sen.

Iføl­ge ham vir­ker en fol­ke­sko­le med ny re­form og ar­bejds­tids­af­ta­le ik­ke la­en­ge­re så af­skra­ek­ken­de på de un­ge. Der­til kom­mer, at de er ble­vet me­re op­ma­er­k­som­me på, at de ik­ke nød­ven­dig­vis be­hø­ver at op­fyl­de kra­vet om et ka­rak­ter­gen­nem­snit på mindst 7, men og­så kan kom­me ind på ud­dan­nel­sen gen­nem f.eks. op­ta­gel­ses­sam­ta­ler.

»En tred­je mu­lig­hed er, at hø­je­re ka­rak­ter­krav på en ra­ek­ke uni­ver­si­tets­ud­dan­nel­ser smit­ter po­si­tivt af på la­e­rer­ud­dan­nel­sen,« si­ger han. Valg med hjer­te og hjer­ne Ud­dan­nel­ses- og forsk­nings­mi­ni­ster Ul­la Tør­na­es (V) hå­ber, at »de un­ge har valgt med bå­de hjer­te og hjer­ne«.

»Med hjer­te, for­di det hand­ler om at ha­ve et godt og in­ter­es­sant stu­di­e­liv. Med hjer­ne, for­di det alt an­det li­ge og­så hand­ler om at få et godt job­liv. Det er vig­tigt, at vi får et bed­re match mel­lem ud­dan­nel­se og job. Der­for hå­ber jeg, at de un­ge har valgt at sø­ge ind, der hvor vi ved, der er man­gel på ar­bejds­kraft, el­ler der hvor der er ud­sigt til sti­gen­de man­gel på ar­bejds­kraft,« si­ger hun.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.