Adam vil va­e­re in­ge­ni­ør

BT - - NYHEDER -

STUDIEVALG Adam Bon­dorf var la­en­ge i tvivl. Selv om han var sik­ker på, at det skul­le va­e­re en tek­nisk ud­dan­nel­se, var der man­ge mu­lig­he­der. Der­for var det og­så et ve­lover­ve­jet valg, da han for et par da­ge si­den valg­te at sø­ge Ge­ne­ral En­gi­ne­e­ring, en helt ny en­gelsk­spro­get ba­chel­or­ud­dan­nel­se på Dan­marks Tek­ni­ske Uni­ver­si­tet (DTU), som fo­ku­se­rer på at gi­ve de stu­de­ren­de ge­ne­rel­le in­ge­ni­ørkom­pe­ten­cer. »Jeg har vidst, at jeg vil­le la­e­se en ud­dan­nel­se på DTU i et styk­ke tid. Men jeg er først kom­met frem til at va­el­ge den helt rig­ti­ge her til sidst. Selv om man har va­e­ret til åbent hus og la­est om det, var det enormt sva­ert at va­el­ge,« forta­el­ler han.

Li­ge­som 94.061 an­dre un­ge har 21-åri­ge Adam Bon­dorf i år søgt ind på en vi­de­re­gå­en­de ud­dan­nel­se. De tek­ni­ske ud­dan­nel­ser på DTU er og­så blandt dem, som op­le­ver frem­gang i an­tal­let af an­sø­ge­re. Det tek­ni­ske trak Ge­ne­ral En­gi­ne­e­ring er ik­ke den før­ste vi­de­re­gå­en­de ud­dan­nel­se, som Adam Bon­dorf har søgt ind på. Sid­ste år be­gynd­te han at la­e­se øko­no­mi på Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet. Men ef­ter et se­me­ster på stu­di­et fandt han ud af, at det tek­ni­ske trak me­re i ham.

Nu er han sik­ker på, at han har ta­get det rig­ti­ge valg. Men tviv­len om, hvad han ger­ne vil ar­bej­de med i frem­ti­den, har al­li­ge­vel sat sit pra­eg på ud­dan­nel­ses­val­get.

»Jeg har valgt ud­dan­nel­sen, for­di den er ret bred og gi­ver fle­re mu­lig­he­der se­ne­re hen. Den er ik­ke så fast­låst, så jeg kan selv va­e­re med til at be­stem­me, i hvil­ken ret­ning jeg vil. Og så sy­nes jeg, at det er fedt, at det er en en­gelsk­spro­get ud­dan­nel­se, så der nok kom­mer fle­re in­ter­na­tio­na­le stu­de­ren­de.«

Men det er ik­ke det ene­ste, som har få­et Adam Bon­dorf til at va­el­ge in­ge­ni­ør­vej­en. Fra gym­na­sie­ven­ner, som al­le­re­de går på DTU, har han hørt me­get godt, og det gi­ver en sa­er­lig lyst til at la­e­se dér. At ud­dan­nel­sen gi­ver go­de job­mu­lig­he­der, er og­så et stort plus. Men det er ik­ke no­get, han har valgt ud fra.

»Jeg er ba­re så hel­dig, at mi­ne na­tur­vi­den­ska­be­li­ge in­ter­es­ser ge­ne­relt gi­ver go­de job­mu­lig­he­der. Det er fedt, at de to ting fal­der sam­men.«

Adam Bon­dorf er sand­syn­lig­vis hel­ler ik­ke en af dem, der skal ven­te med mest spa­en­ding på re­sul­ta­tet. Ka­rak­ter­gen­nem­snit­tet fra gym­na­si­et end­te på over 12.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.