Dob­beltdrab op­ta­get på mo­bil

Ma­ka­ber lyd­op­ta­gel­se af­slø­rer de­tal­jer om lik­vi­de­rin­ger i grus­grav ved Sorø

BT - - NYHEDER -

RETS­SAG av«, ly­der det. I alt blev pi­sto­len af­fy­ret seks gan­ge.

Det var den ene af de to un­ge, der be­slut­te­de at ta­en­de for vi­deo­op­ta­ge­ren på sin mo­bil. En be­kendt hav­de bedt ham om at kø­re med ud til grus­gra­ven for at hen­te ko­kain. Den fest, de delt­og i, var lø­bet tør for stof.

Chauf­før­en, der var HF-stu­de­ren­de og er 20 år, var ble­vet skra­emt, da han så den an­den hen­te en pi­stol fra ba­ga­ge­rum­met og gå hen mod Mer­ce­des’en. Ind­til da hav­de han fulgt med i baks­pej­let. Nu tur­de kan ik­ke se me­re. I ste­det ta­end­te han alt­så sin mo­bil.

»For­di jeg fryg­te­de for, hvad der skul­le ske,« for­kla­re­de han ankla­ge­ren, ad­vo­ka­tur­chef Je­a­net­te W. An­der­sen.

»Hvad fo­re­stil­le­de du dig,« vil­le hun vi­de.

»Det kør­te rundt i ho­ve­d­et på mig. Jeg ved ik­ke, hvad jeg ta­enk­te.«

Ef­ter dob­beltdra­bet sag­de den stu­de­ren­de: »Fuck, det var fedt at va­e­re med« til den be­kend­te, frem­går det af lyd­op­ta­gel­sen.

»Det var for at vin­de hans til­lid. Jeg tryg­ler for mit liv og prø­ver at over­be­vi­se ham om, at jeg er god nok, så jeg ik­ke skal sky­des som de an­dre,« for­kla­re­de han.

Til­ta­len mod ham dre­jer sig om bil­bran­den, usøm­me­lig om­gang med lig og om for­søg på ty­ve­ri. Men han an­kla­ges ik­ke for dra­be­ne. ’No­get fryg­te­ligt svineri’ Den an­den til­tal­te er 23 år og tje­ner pen­ge på ak­ti­vi­te­ter, han ik­ke vil forta­el­le om. Han af­vi­ste at sva­re på an­kla­ge­rens spørgs­mål om, hvor­vidt det var narko­han­del.

Beg­ge ma­end har kort lyst hår og var i ret­ten iført lan­ga­er­me­de skjor­ter. Den 23-åri­ge hav­de en me­get kon­tant fremto­ning.

»Hvad fan­den skal jeg si­ge? Det var no­get fryg­te­ligt svineri,« sag­de han om si­tu­a­tio­nen i grus­gra­ven.

Det var dog ik­ke ham, der skød. Det måt­te va­e­re en tred­je per­son, som var kom­met til, lød for­kla­rin­gen.

Ankla­ge­ren vil­le til slut un­der af­hø­rin­gen vi­de, hvor­dan det kun­ne gå til, at der var kr­udt­par­tik­ler på hans ha­en­der.

»Jeg tal­te med min for­hen­va­e­ren­de ad­vo­kat om, at det højst sand­syn­ligt kun­ne va­e­re af­smit­ning fra po­li­ti­folk, der hav­de va­e­ret ude at sky­de.«

»Tak, jeg har ik­ke me­re,« lød re­ak­tio­nen fra ankla­ge­ren.

Po­li­tiets te­o­ri er, at den 23-åri­ge skyld­te pen­ge til Jan Lind­skov, der blev ramt af skud i hal­sen, mens Ert­mann blev ramt i bl.a. nak­ken, ryg­gen og ma­ven. Iføl­ge ankla­ge­ren en »ren­dyr­ket lik­vi­de­ring«.

Der ven­tes dom fre­dag.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.