Vi ry­ger fle­re smø­ger og drik­ker me­re

BT - - NYHEDER -

blev der solgt 20 mil­li­o­ner li­ter spi­ri­tus i 2015, sva­ren­de til 7,8 mil­li­o­ner li­ter ren al­ko­hol på spi­ri­tus.

»Sal­get af spi­ri­tus har va­e­ret sti­gen­de si­den 2011. Øl og vin er de mest al­min­de­ligt hand­le­de ty­per al­ko­hol, idet de ud­gør knap 82 pro­cent af det sam­le­de salg af al­ko­hol i Dan­mark,« skri­ver Dan­marks Sta­ti­stik.

Mens sal­get af al­ko­hol er sta­bilt, så steg an­tal­let af solg­te ci­ga­ret­ter i 2015, hvil­ket er en stig­ning fra 2014.

I 2015 blev der solgt 5,8 mil­li­ar­der ci­ga­ret­ter i Dan­mark, en stig­ning på 0,2 mil­li­ar­der. Der­med røg hver dan­sker gen­nem­snit­ligt 1.014 ci­ga­ret­ter i 2015 mod 994 i 2014.

Til gen­ga­eld styrt­dyk­ke­de sal­get af ci­ga­rer og ci­ga­ril­los, der blev ramt af nye af­gif­ter sid­ste år, til 84 mil­li­o­ner fra 126 mil­li­o­ner.

Sal­get af ci­ga­ret­ter er dog fort­sat fal­det mar­kant si­den 2013, hvor der blev solgt 6,9 mil­li­ar­der styk. 7.702 6.904 Salg af ci­ga­ret­ter (fra 2010-2015 i mio. stk.) 6.756 6.852 5.605 5.760

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.