Fe­ri­er i fa­re ef­ter kon­kurs

BT - - NYHEDER -

KON­KURS »Ka­e­re Kun­de. Det er med stor be­kla­gel­se, at vi må med­dele jer, at Han­sen Rej­ser luk­ker pr. dags da­to pga. lik­vi­di­tets­pro­ble­mer. Vo­res pen­ge­in­sti­tut har med­delt os i dag, at de ik­ke øn­sker at for­la­en­ge vo­res kre­dit.« Så­dan ly­der det i en e-mail, som det nord­jy­ske rej­se­fir­ma Han­sen Rej­ser har sendt ud til si­ne kun­der, ef­ter at fir­ma­et er ble­vet er­kla­e­ret kon­kurs. Det skri­ver Nord­jy­ske. Ad­vo­kat Jens Pon­top­pi­dan fra Ad­vo­kat­hus Nord be­kra­ef­ter over for er­hvervs­me­di­et Fi­nans.dk, at rej­sesel­ska­bet har ind­gi­vet en kon­kurs­be­ga­e­ring.

»Vi er i gang med at un­der­sø­ge sel­ska­bets for­hold. Det, jeg ved, er, at 658 kun­der har ind­be­talt pen­ge for en ferie, som end­nu ik­ke er af­vik­let. Hvor man­ge af dem, der kom­mer af sted på ferie, har jeg in­gen anel­se om,« si­ger Jens Pon­top­pi­dan til fi­nans.dk.

Han­sen Rej­ser ar­ran­ge­rer kør selv-fe­ri­er til en ra­ek­ke eu­ro­pa­ei­ske lan­de, men for 658 dan­ske­re er fe­ri­en alt­så nu i fa­re.

Der er dog det lil­le håb, at Han­sen Rej­ser har brugt nog­le af de 3,1 mil­li­o­ner kro­ner, som kun­der­ne har for­ud­be­talt, til at be­ta­le for ho­tel­ler­ne – og i så fald vil dan­sker­ne alt­så al­li­ge­vel kun­ne kø­re af sted og tjek­ke ind på ho­tel­ler­ne som plan­lagt.

Hvis ik­ke, så står de deri­mod med hå­ret i po­st­kas­sen, for Han­sen Rej­ser er ik­ke med­lem af Rej­se­ga­ran­ti­fon­den.

»Det er en si­tu­a­tion, vi ik­ke har for­ven­tet, og vi be­kla­ger op­rig­tigt, at de­res be­slut­ning (pen­ge­in­sti­tut­tets, red.) ram­mer jer, men vi kan ik­ke gø­re me­re,« skri­ver Han­sen Rej­ser i be­ske­den til kun­der­ne iføl­ge fi­nans. dk.

Han­sen Rej­sers hjem­mesi­de er nu blank, og Fa­ce­book-si­den er luk­ket ned. Det er en si­tu­a­tion, vi ik­ke har for­ven­tet, og vi be­kla­ger op­rig­tigt, at de­res be­slut­ning (pen­ge­in­sti­tut­tets, red.) ram­mer jer, men vi kan ik­ke gø­re me­re

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.