Over­leg­ne Cold­play lød for­lø­sen­de klart

BT - - KULTUR -

KONCERT pla­ce­ret et sted mel­lem ar­ke­bri­tisk in­di­ero­ck, pop og Bo­nos Doc Mar­tin-fod­spor.

Med et stor­hit som ’Yel­low’, ’Eve­ry Tear­drop i a Wa­ter­fall’ og en hyp­no­ti­se­ren­de flot ’Pa­ra­di­se’ fort­sat­te Cold­play, hvor de slap i 2012. Springs­te­en kun­ne la­e­re no­get I et blitzen­de regn­bue-or­gie med kon­fet­ti­regn – som om der ik­ke var nok vand uden­for – og med et pul­se­ren­de be­at i et na­e­sten for­lø­sen­de klart lyd­bil­le­de lag­de grup­pen na­e­sten over­le­gent ud.

Ja, der stod Mr. Springs­te­en, må vi fo­re­slå en stu­di­e­rej­se til en Cold­play-koncert et sted i na­er­he­den af New Jer­sey. Det er for­ment­lig i bund og grund et spørgs­mål om pen­ge til et or­dent­lig ly­dan­la­eg. Og dem – pen­ge­ne – har De vist en del af, Sir. Og nu jeg er i gang: Par­ken bur­de stil­le som krav, at band stil­ler op med et så ka­pa­belt an­la­eg. Det skri­ver jeg vel­vi­den­de, at en del af Cold­plays mu­sik na­ep­pe er spil­let li­ve.

Li­ge­som den­gang i 2012 fik pu­bli­kum og­så i af­ten ud­delt arm­bånd, der ved hja­elp af en avan­ce­ret tek­no­lo­gi føl­ger mu­sik­ken. Ga­et f.eks. hvil­ken far­ve, der kom frem som tu­sin­der små prik­ker, da den hårdt ar­bej­den­de kvar­tet spil­le­de ’Yel­low’.

Cold­play mi­ne­ma­li­sti­ske. in­di­epop ly­der over­be­vi­sen­de godt i sta­dionro­ck-re­gi. Li­ge me­get, hvor mør­ke per­spek­ti­ver, Chris Mar­tins tek­ster ma­ler op, kom­mer de ud i et ro­man­tisk or­ke­stralt ud­tryk.

Det, der er så cool ved Cold­play, er, at trans­mis­sio­nen af de of­te no­get ba­ga­tel­ag­ti­ge num­re på pla­de fak­tisk fun­ge­rer i det sto­re mul­ti­kol­o­re­re­de be­ton­for­mat.

Den­ne repor­ta­ge er af­le­ve­ret ved re­dak­tio­nens slut­ning. Laes he­le an­mel­del­sen af kon­cer­ten på bt.dk.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.