Sø­ren Fauli klar til ’Vild med dans’

VM-vin­der dan­ser med

BT - - TV/RADIO -

DANSEMUS et tid­li­ge­re for­hold har han bør­ne­ne Bil­lie, Fan­ny og Lauritz.

Sø­ren Fauli har va­e­ret vidt om­kring i sin kar­ri­e­re, hvor dan­sker­ne blandt an­det har set ham som sku­e­spil­ler i de po­pu­la­e­re Toms-re­k­la­mer, hvor han var skild­pad­den. I dag er han og­så me­de­jer af bu­tiks­ka­e­den Nor­mal, en ra­ek­ke bu­tik­ker, som pop­per op rundt om­kring i lan­det med bil­li­ge dag­lig­va­rer. Ka­em­per med kon­cen­tra­tio­nen Til sep­tem­ber står den på ’Vild med dans’ for Fauli, der har én be­kym­ring i for­hold til dan­se­pro­jek­tet:

»Jeg er lidt ADHD-ag­tig, så en af mi­ne sto­re ud­for­drin­ger er, at jeg ik­ke er så god til at kon­cen­tre­re mig og til at hu­ske. Så jeg fryg­ter, at jeg må­ske kom­mer til at glem­me tri­ne­ne til fre­dag af­ten,« si­ger Sø­ren Fauli.

Som al­le del­ta­ger­ne er han ga­ran­te­ret at med­vir­ke i to pro­gram­mer. Men hvis han fal­der i se­er­nes gunst, kan Sø­ren Fauli se frem til at ta­be sig mar­kant, som langt de fle­ste af de tid­li­ge­re del­ta­ge­re har gjort.

Det­te års ud­ga­ve af ’Vild med dans’ er den 13. Og igen i år skal der va­e­re 12 kend­te dan­ske­re med, som al­le skal la­e­re at dan­se stan­dard­dan­se­ne og lat­in­dan­se­ne. SO­LEN I DAG EU­RO­PA I DAG MÅNEN I DAG SPORTSDANSER Fa­eg­ter og VM-bron­ze­vin­der Pa­tri­ck Jør­gen­sen gla­e­der sig til at la­e­re sva­e­re dan­se­trin. Han er den sjet­te af 12 kend­te dan­ske­re, der skal va­e­re med i det­te års ud­ga­ve af ’Vild med dans’. Som fa­eg­ter er 25-åri­ge Pa­tri­ck Jør­gen­sen vant til at skul­le va­e­re rap på fød­der­ne. Og det har han al­le­re­de be­vist, at han er, da han sid­ste år fa­eg­te­de en bron­ze­me­dal­je i VM i di­sci­pli­nen her­re­kår­de hjem til Dan­mark. Den før­ste i 66 år. Ef­ter eget ud­sagn el­sker fa­eg­te­ren at dan­se.

»Men jeg ved ik­ke, om jeg er god til det. Da jeg for­tal­te min ka­e­re­ste, at jeg skal va­e­re med i ’Vild med dans’, sag­de hun ba­re: ’Du kan jo ik­ke dan­se’,« ler han og kan ik­ke skju­le, hvor me­get han gla­e­der sig:

»Det er jo et helt sinds­sygt fedt pro­jekt. Det er og­så helt vildt fedt at skul­le la­e­re at dan­se. Men og­så al op­ma­er­k­som­he­den om­kring pro­gram­met er jo helt ut­ro­lig. Så der var man­ge grun­de til, at jeg skul­le si­ge ja.«

I ven­ne­kred­sen er han den, der gi­ver den mest gas på dan­se­gul­vet. Og­så selv om det må­ske ik­ke ser så godt ud:

»Men jeg er så den, der har det sjovest med at dan­se. Så hvis jeg kan la­e­re at dan­se rig­tigt, vil det da va­e­re en ka­em­pe for­del.«

Når han ik­ke fa­eg­ter i Hel­lerup Fa­eg­te­klub, pas­ser han sit fuld­tidsjob som it-kon­su­lent hos Mi­cro­soft. LØS­NIN­GER til op­ga­ver si­de 26: Nem: 39 , Mel­lem: 98 , Sva­er: 125

*Ko­ster kun alm. SMS/MMS-takst.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.