Ho­tel­mø­de gav re­sul­tat

BT - - TOUR DE FRANCE -

LETTELSE 4. eta­pe i årets Tour de Fran­ce bød på dansk for­løs­ning i span­de­vis. Sport­s­di­rek­tør Bri­an Holm og hans Etixx-Qu­i­ck-Step-ryt­te­re fik en­de­lig de­res eta­pe­sejr. Og hårdt prø­ve­de Michael Mørkøv ma­er­ke­de en­de­lig lidt frem­gang. Det bel­gi­ske Etixx-Qu­i­ck-Step-hold ple­jer nor­malt at ra­ge sej­re til sig i Tou­rens før­ste uge, og der­for er det ik­ke gå­et nog­le na­e­ser for­bi, at Bri­an Holm & co. blot stod re­gi­stre­ret for to an­den­plad­ser i lø­bets før­ste tre eta­per.

Der­for var det og­så en stor for­løs­ning, da den ty­ske su­per­sprin­ter Mar­cel Kit­tel li­ge nøj­ag­tigt fik ka­stet sin cy­kel ind over mål­stre­gen i Li­mo­ges - et en­kelt lil­le my­reskridt for­an fran­ske Bry­an Coquard (Di­rect Ener­gie).

»Vi har no­te­ret os, at der har va­e­ret lidt stress på de sid­ste par da­ge, hvor vi er ble­vet slå­et godt og grun­digt. Der­for var det rart, at det en­de­lig lyk­ke­des. For al­le. For fa­vo­rit­ter­ne og for le­a­dout-fol­ke­ne, hos hvem selv­til­li­den hav­de få­et et gok i nød­den,« for­tal­te Bri­an Holm, der ud­pe­ge­de et ho­telva­e­rel­se­mø­de man­dag af­ten som nøg­len bag Kit­tels sejr.

»Der var ik­ke så god stem­ning i går (man­dag, red.) af­tes. Så vi hav­de et lil­le mø­de på ho­tel­let, hvor vi gik eta­pen igen­nem 25 gan­ge og ju­ste­re­de lidt til. Og det så ud som om, det fun­ge­re­de.«

Sej­ren kan iføl­ge den dan­ske sport­s­di­rek­tør få stor be­tyd­ning for re­sten af hol­dets Tour.

Nu er der ro på hos de el­lers let på­vir­ke­li­ge cy­kel­stjer­ner.

»Det er ga­le men­ne­sker, der kø­rer rundt på de cyk­ler. Og de la­e­ser og­så nyhe­der og er på Twit­ter og Fa­ce­book, hvor der er man­ge klo­ge men­ne­sker med man­ge klo­ge for­slag om, hvem vi i ste­det skal kø­re for. Så det var rart at se, at det fun­ge­re­de, selv om vi holdt os til pla­nen.« Ik­ke sjovt at dal­re I Ka­tusha-bussen 100 me­ter la­en­ge­re ne­de af rue’en i Li­mo­ges, blev der og­så fri­gi­vet et par let­te­de dan­ske suk. Michael Mørkøv, der fik en ma­re­ridt-start på Tou­ren med sit vold­som­me styrt på før­ste eta­pe, kun­ne en­de­lig ma­er­ke bed­ring i det tra­elår, der na­er­mest har gjort det umu­ligt for ham at tra­e­de i pe­da­ler­ne de se­ne­ste da­ge. Og det gjor­de tirs­da­gen til en god dag, selv om han tril­le­de ind over mål­stre­gen som den al­ler­sid­ste - 14,38 mi­i­nut­ter ef­ter Kit­tel.

»Da­gen var lidt af en for­løs­ning. For en gangs skyld si­den mit styrt i lør­dags hav­de jeg no­get styr­ke til­ba­ge i mit ben. Og det gjor­de, at jeg kom fint igen­nem eta­pen, til trods for at den var ret hur­tig. Jeg måt­te først slip­pe fel­tet med 25 ki­lo­me­ter igen, da jeg føl­te mig ri­me­ligt over­be­vist om, at jeg kun­ne kom­me ind in­den tids­gra­en­sen,« sag­de Mørkøv, der hå­be­de, at han igen kan bli­ve en vig­tig mand for sit hold se­ne­re i lø­bet.

»Det hå­ber jeg me­get på. Det er der­for, jeg er med i det her løb. Det er jo ik­ke spe­ci­elt sjovt at lig­ge og dal­re rundt for sig selv. »

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.