’Her er cy­kel­spor­tens sto­re pro­blem’

BT - - TOUR DE FRANCE -

DET KAN SKRIVES me­get, me­get klart: Vi har et stort pro­blem i cy­kel­spor­ten, som der sim­pelt­hen ik­ke bli­ver gjort nok ved, for­di man ik­ke vil er­ken­de, at der er et pro­blem. Det bli­ver over­set. Pro­ble­met hed­der ulov­lig mo­tor­pa­cing.

Mo­tor­pa­cing går i al sin en­kelt­hed ud på, at en ryt­ter får lae af en mo­tor­cy­kel el­ler en bil. Det gi­ver ud­bry­de­ren el­ler det ja­gen­de felt en stor for­del. Til en be­stemt gra­en­se er det lov­ligt og in­den for reg­ler­ne, men det sker alt for of­te, at gra­en­sen bli­ver over­skre­det.

Hvis vi skal ha­ve en ’ren’ cy­kel­sport, er vi nødt til at få bugt med så­dan­ne pro­ble­mer, men det er lidt me­re ab­strakt end al­min­de­lig do­ping for ek­sem­pel. Folk for­står ik­ke i li­ge så høj grad, hvor me­get det fak­tisk gav­ner ryt­ter­ne der­u­de på vej­en at lig­ge i lae. I år har jeg end­nu ik­ke lagt ma­er­ke til uhel­di­ge til­fa­el­de i Tou­ren, men det har der skam va­e­ret i tid­li­ge­re ud­ga­ver og en mas­se an­dre løb i år, så mon ik­ke og­så det sker på et el­ler an­det tids­punkt i lø­bet af juli. An­det skul­le un­dre mig. VI SER TIT i de sto­re løb, at ryt­te­re vin­der en­kelt­star­ter på grund af mo­tor­cyk­ler­ne. Til­lad mig at kom­me med et ek­sem­pel i den ka­te­go­ri. Uden at va­e­re spe­ci­fik, hvil­ket jeg ik­ke fø­ler at kun­ne til­la­de mig, har jeg tid­li­ge­re set en ryt­ter, der lå på hjul af en mo­tor­cy­kel ret la­en­ge på en en­kelt­start uden egent­lig at vir­ke syn­der­ligt in­ter­es­se­ret i at kø­re ef­ter sej­ren. Der kør­te vi sport­s­di­rek­tør­bi­len op på si­den af en løbs­kom­mis­sa­er og sag­de: ’Nu stop­per du det der! Det er snyd!’ Vi kal­ku­le­rer fak­tisk med det i vo­res tak­tik, og det kan jo ik­ke va­e­re rig­tigt, at man skal gø­re det. Før i ti­den gik vi ty­pisk ud fra, at vi kun­ne hen­te et mi­nut på ud­bry­der­ne over 10 ki­lo­me­ter på en flad eta­pe uden med­vind. Cir­ka. Nu til dags gi­ver den ukend­te fak­tor, mo­tor­pa­ce, os pro­ble­mer med det reg­ne­styk­ke, så vi er nødt til at hen­te ud­bry­der­ne no­get før.

I Ca­ta­lo­ni­en Rundt tab­te vi på grund af mo­tor­cyk­ler­ne. Vo­res ryt­ter Vakoc blev hen­tet 20 me­ter før stre­gen, for­di mo­tor­cyk­ler sad for­an for­føl­ger­grup­pen, der el­lers hav­de gi­vet op. Det gjor­de det mu­ligt at hen­te Vakoc. Selv­føl­ge­lig kom­mer det og­så os til go­de, når vi har en mand, der kan fø­re la­en­ge­re på en sprin­te­r­e­ta­pe og få hja­elp på den må­de til at hen­te ud­brud­det. Jeg kan da hel­ler ik­ke af­vi­se, at det har va­e­ret en kraf­tigt med­vir­ken­de år­sag til en af vo­res tid­li­ge­re sej­re. HVOR­DAN LØSER VI det så? Må­ske spør­ger du, ka­e­re la­e­ser, om ik­ke ryt­ter­ne ba­re kun­ne la­de va­e­re med at lig­ge i lae, og så er det ude af ver­den. In­tet kun­ne va­e­re me­re for­kert. Ne­den­for forta­el­ler jeg dig hvor­for.

Jeg me­ner ik­ke, at det er ryt­ter­nes skyld. De er de sid­ste, der skal straf­fes. Hvis der kø­rer en bil el­ler mo­tor­cy­kel for­bi en ryt­ter, vil hans instinkt al­tid gø­re, at han drø­ner ind bag­ved for at ud­nyt­te den lil­le lom­me bag­ved. Det lig­ger i ryt­ter­nes dna, for så skal de ik­ke tra­e­de i tre se­kun­der, for­di de bli­ver su­get med.

Nej, det er hos løbs­kom­mis­sa­e­rer­ne, at pro­ble­met først og frem­mest lig­ger. De er et ka­pi­tel for sig. Der fin­des hel­dig­vis go­de, som gi­ver os ret og si­ger, at der er et pro­blem ude på ru­ten, og at de ik­ke kan gø­re nok for at stop­pe det.

Desva­er­re fin­des der og­så dår­li­ge kom­mis­sa­e­rer og end­da dem med tit­len ’kom­plet udu­e­lig’. I de sid­ste to ka­te­go­ri­er hø­rer dem, der fuld­sta­en­dig ig­no­re­rer det el­ler ik­ke er klar over det. Jeg har hørt løbs­kom­mis­sa­e­rer slyn­ge føl­gen­de ar­gu­ment ud:

’Ud­bry­der­ne har jo og­så en mo­tor­cy­kel ude for­an, så hvad er for­skel­len?’

Det er jo en fuld­sta­en­dig håb­løs lo­gik. DET GØR DET hel­ler ik­ke me­get bed­re, at den in­ter­na­tio­na­le cy­ke­lu­ni­on (UCI) ik­ke gør nok ved pro­ble­met. UCI går i ste­det for all in på at fin­de mo­to­rer i cyk­ler­ne. Det er helt gak. Må­ske er der no­gen, som vir­ke­lig er så dum­me at bru­ge det, men al­li­ge­vel. Skul­le vo­res me­ka­ni­ke­re i mo­der­ne cyk­ling put­te en mo­tor i kran­ken og hol­de det hem­me­ligt for om­ver­de­nen? Co­me on! Hvem hu­sker ik­ke den stak­kels 19-åri­ge pi­ge, cy­kelcros­s­ryt­te­ren Fem­ke van den Dri­es­sche, som fik ka­ran­ta­e­ne i seks år, for­di en fra hen­des fa­mi­lie hav­de put­tet en mo­tor i hen­des cy­kel? Ove­ni­kø­bet blev hun ud­stil­let i den of­fent­li­ge ga­be­stok som ver­dens stør­ste sny­depels. Det er så­dan no­get, som UCI slår hårdt ned på. Flot – til­lyk­ke med det!

Det over­ra­sker na­ep­pe, men jeg sy­nes, man fo­ku­se­rer på det helt for­ker­te her, for mo­to­rer er langt fra det stør­ste pro­blem og er bla­est helt ud af pro­por­tio­ner. Og når pra­esi­den­ten for UCI si­ger, at han ik­ke er klar over, at der bli­ver lagt tak­tik ef­ter det, vi­ser det jo lidt, at vi er på tynd is. Jeg ved ik­ke, om de spil­ler dum­me i UCI, el­ler om de ba­re er det. Må­ske er det de­res må­de at si­ge, at de ik­ke gi­der ta­ge dis­kus­sio­nen. Det vil jeg dog ger­ne, og det er der­for, at jeg har skre­vet den­ne klum­me, så vi kan få gjort no­get ved det. BRI­AN HOLM, BTs CYKELEKSPERT

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.