Tour-boss i for­svar

BT - - TOUR DE FRANCE -

MO­TOR­PA­CING det­te års Tour de Fran­ce, men den øver­ste chef for det he­le, Chri­sti­an Pr­ud­hom­me, for­sva­rer si­ne chauf­fø­rer i et skrift­ligt svar til BT.

»Selv­føl­ge­lig er det no­get, som vi for­sø­ger at be­ka­em­pe,« ind­le­der Pr­ud­hom­me sin e-mail.

»In­gen er bed­re ru­stet til at und­gå mo­tor­pa­cing end Tour-chauf­fø­rer som Thier­ry Go­u­venou, som des­u­den har kørt syv ud­ga­ver af Tour de Fran­ce, og Fran­cois Le­mar­chand, som fuld­før­te ti ud­ga­ver af Tou­ren.« Grun­digt for­be­redt Han be­grun­der for­sva­ret med, at de chauf­fø­rer, som del­ta­ger i løb­sor­ga­ni­sa­tio­nen ASOs løb, skal gen­nem­gå en ra­ek­ke kur­ser for over­ho­ve­det at få lov til at va­e­re med. Der­na­est skal de kø­re i an­dre løb, in­den de får ad­gang til ver­dens stør­ste cy­kel­løb.

»De tø­ver i øv­rigt hel­ler ik­ke med at skri­de ind med bø­der el­ler diskva­li­fi­ka­tion af en ryt­ter el­ler sport­s­di­rek­tør, hvis de op­le­ver snyd.«

I den in­ter­na­tio­na­le cy­ke­lu­ni­on (UCI) sid­der pra­esi­dent Bri­an Cook­son øverst i or­ga­ni­sa­tio­nen. Cook­son vir­ker ik­ke helt be­kendt med om­fan­get af mo­tor­pa­cing, da In­gen er bed­re ru­stet til at und­gå mo­tor­pa­cing end Tour-chauf­fø­rer som Thier­ry Go­u­venou, som des­u­den har kørt syv ud­ga­ver af Tour de Fran­ce, og Fran­cois Le­mar­chand, som fuld­før­te ti ud­ga­ver af Tou­ren Jakob Fuglsang Mark Rens­haw Lau­rens ten Dam BT na­ev­ner for ham, at hol­de­ne må ta­ge høj­de for fa­eno­me­net og la­eg­ge tak­tik der­ud­fra, som Bri­an Holm, sport­s­di­rek­tør på Etixx-Qu­i­ck-Step, for­mu­le­rer det i sin klum­me i dagens avis.

»Det er nyt for mig,« si­ger Bri­an Cook­son og fort­sa­et­ter:

»Mu­lig­he­den har al­tid va­e­ret der for at få lae mid­ler­ti­digt af mo­tor­cyk­ler og løbs­bi­ler. Nor­malt er det un­der kon­trol, og hvis det kom­mer ud af kon­trol, kan kom­mis­sa­e­rer­ne ta­ge af­fa­e­re.«

Cook­son er an­svar­lig for reg­ler­ne ved al­le UCI-løb, her­i­blandt Tour de Fran­ce. Der er ind­sat løbs­kom­misa­e­rer på mo­tor­cyk­ler og i bi­ler, som hol­der øje med, at tin­ge­ne fo­re­går in­den for reg­ler­ne. En gråzo­ne Reg­ler­ne er dog no­get af en gråzo­ne. Kom­misa­e­rer­ne til­la­der of­te, at en styr­tet ryt­ter får lidt ’hja­elp’ til at kom­me til­ba­ge til fel­tet, mens det na­ep­pe vil­le bli­ve ac­cep­te­ret, hvis den va­el­te­de ryt­ter lå på mel­lem­hånd mel­lem ho­ved­fel­tet og ud­bry­der­grup­pen.

UCI har i for­å­ret aen­dret på reg­ler­ne, men det var ik­ke for at kom­me pro­ble­met med mo­tor­pa­cing til livs. Fle­re ulyk­ker med mo­tor­cyk­ler – al­ler­va­erst med ryt­te­ren An­to­i­ne De­moi­ties døds­fald – fik den in­ter­na­tio­na­le cy­ke­lu­ni­on til at ned­ju­ste­re an­tal­let af mo­tor­drev­ne kø­re­tø­jer på as­fal­ten un­der cy­kel­løb.

Mo­tor­pa­cing kort for­talt

»Jeg sy­nes, det er et pro­blem. Isa­er i grand tours. Der er for man­ge mo­tor­cyk­ler og bi­ler, og de lig­ger for ta­et på. Mo­tor­pa­ce er en stor hja­elp for dem, der sid­der og fø­rer. Of­te tror jeg, at mo­tor­cyk­ler­ne har me­re ud­fald på lø­bet, end vi li­ge går og tror. Når de først be­gyn­der at sid­de for­an i fel­tet, kø­rer vi 60 ki­lo­me­ter i ti­men. Det gør det og­så me­re far­ligt for os.« »Hvis du sid­der bag en ryt­ter, spa­rer du cir­ka 30 pro­cent af kra­ef­ter­ne. En mo­tor­cy­kel er no­get stør­re og gør det end­nu bed­re for ryt­te­ren. Jeg ga­et­ter på 40-50 pro­cent.« »Det stør­ste pro­blem i cyk­ling i øje­blik­ket er helt be­stemt med mo­tor­cyk­ler­ne – bå­de hvad an­går sik­ker­he­den og for­de­le­ne af mo­tor­pa­ce. Man har en­de­lig få­et ud­ryd­det do­ping-pro­ble­met i fel­tet, men nu har man så få­et et an­det pro­blem. Li­ge nu er det ka­me­ra-mo­tor­cyk­ler­ne, der gør den stør­ste ulov­li­ge for­skel. Det vil­le va­e­re bedst, hvis man ba­re sør­ge­de for, at der ik­ke var no­gen for­del at hen­te.« »Det kan godt va­e­re et pro­blem, men det ske­te og­så i gam­le da­ge. Nog­le gan­ge ser vi det i klas­si­ker­ne, at mo­tor­cyk­ler­ne bli­ver brugt ved an­greb, og jeg hu­sker og­så at ha­ve set det i 1980’er­ne. Når du sid­der ba­gerst i fel­tet, er det ik­ke så rart, når mo­tor­cyk­len lig­ger ude for­an. Mo­tor­cyk­ler­ne skal hol­des la­en­ge­re for­an ryt­ter­ne.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.