Mas­ser af stig­nin­ger

BT - - TOUR DE FRANCE - Li­mo­ges Le Li­o­r­an

Ons­da­gens ru­te Det er nu tred­je dag i tra­ek, at Tour de Fran­ce­fel­tet skal til­ba­gela­eg­ge en di­stan­ce på over 200 km. Selv­om det kun er 5. eta­pe, og al­le sta­dig er for­holds­vis fri­ske, er det no­get, der vil kun­ne ma­er­kes i fi­na­len, hvor fle­re stej­le stig­nin­ger ven­ter. Star­ten går i gårs­da­gens må­l­by Li­mo­ges, hvor­fra ryt­ter­ne be­gi­ver sig sy­døst på mod for­plej­nings­zo­nen i Mey­mac ef­ter godt 100 km. Her­fra er de na­e­ste 40 km ho­ved­sa­ge­ligt nedad, in­den det at­ter sti­ger med ca. 80 km igen. Ka­te­go­ri 3 stig­nin­gen Côte du Puy SaintMary le­der fel­tet frem til dagens ind­lag­te po­ints­purt. Selv­om den gen­nem­snit­li­ge stig­nings­pro­cent på kun 3,9 pro­cent ik­ke er no­get sa­er­ligt, kan de 6,8 km mod top­pen sta­dig godt vi­se sig at va­e­re for me­get for de re­ne sprin­te­re som Mar­cel Kit­tel og Mark Ca­ven­dish. Mod­sat bør Pe­ter Sa­gan ik­ke ha­ve pro­ble­mer med at ud­byg­ge sin fø­ring i kam­pen om den grøn­ne trø­je, som han in­den dagens eta­pe fø­rer med fem po­int ned til Ca­ven­dish. Ef­ter po­ints­pur­ten går der små 40 km, in­den det igen spid­ser til i fron­ten af fel­tet. Ons­da­gens fi­na­le Med 36 km til mål ta­ger ryt­ter­ne fat på de sid­ste tre ka­te­go­ri­se­re­de stig­nin­ger, der al­le kom­mer i rap af hin­an­den. Det før­ste er Pas de Peyrol, der sti­ger med 8,1 pro­cent over 5,4 km. Isa­er den sid­ste halv­del er stejl med to to­cif­re­de stig­nings­pro­cen­ter. Ef­ter­føl­gen­de ven­ter en ned­kør­sel på over 10 km, in­den det igen går opad. Col du Pert­hus er 4,4 km lang og sti­ger med 7,9 pro­cent i snit. Og­så her er der fle­re pas­sa­ger med over 10 pro­cent. Ned­kørs­len her­fra er delt op i to med en lil­le kon­tra­bak­ke halvvejs ne­de. Det er tek­nisk ned­kør­sel, hvor de ryt­te­re, der ik­ke me­strer di­sci­pli­nen, sag­tens kan ta­be ter­ra­en, in­den de ta­ger hul på dagens sid­ste stig­ning.

I løbs­bo­gen er Col de Font de Cère op­gjort til kun at va­e­re 3,3 km lang, men i vir­ke­lig­he­den er den ta­et­te­re på 6 km. Det skyl­des, at ar­ran­gø­rer­ne har valgt ik­ke at ta­el­le de før­ste 2-3 km med, der kun sti­ger med 3-4 pro­cent. Fra top­pen er der blot 2,5 km til mål. På smal­le og sno­e­de ve­je su­ser ryt­ter­ne ned mod må­let i Le Li­o­r­an. Ef­ter det sid­ste høj­re­sving, sti­ger de re­ste­ren­de 200 me­ter igen op mod mål­stre­gen. Hvis det en­der med en sprint i en min­dre grup­pe, kra­e­ver det et godt punch at vin­de i dag. 5. eta­pe – Lo­mo­ges / Le Li­o­r­an km 16.5 316m 95.5 Ons­da­gens fa­vo­rit Til en eta­pe som den­ne er det umu­ligt at ta­le om de­ci­de­re­de fa­vo­rit­ter. I så ku­pe­ret ter­ra­en som det­te, med den­ne slags stig­nin­ger og tek­ni­ske ned­kørs­ler, kan vi me­get vel få årets før­ste over­ra­skel­se at se. Der er dog selv­føl­ge­lig nog­le ryt­te­re med bed­re chan­cer end an­dre. En af dis­se er Juli­an Alap­hi­lip­pe (Etixx-Qu­i­ck­Step). Den un­ge fransk­mand be­sid­der al­le de kva­li­te­ter, der skal til for at vin­de i dag. Han er god på de kor­te stig­nin­ger og blandt fel­tets hur­tig­ste i en spurt op ad bak­ke. Det be­vi­ste han se­ne­st på 2. eta­pe, hvor han slut­te­de på an­den­plad­sen ef­ter Sa­gan. Selv­om Alap­hi­lip­pe vandt eta­pe­lø­bet Tour of Ca­li­for­nia tid­li­ge­re på sa­e­so­nen, er det ik­ke klas­se­men­tet, han går ef­ter i årets Tour de Fran­ce. Det hand­ler først og frem­mest om en eta­pe­sejr, og den kun­ne me­get vel kom­me i dag. Han kan end­da byt­te den hvi­de trø­je ud med den gu­le, hvis 216 km 1.235m 142.5 144.5 173.5 185 201.5 216 Sa­gan ik­ke kom­mer med over stig­nin­ger­ne. Så­le­des er Alap­hi­lip­pe kun 12 se­kun­der ef­ter slo­vak­ken i den sam­le­de stil­ling. Hold­kam­me­ra­ten Da­ni­el Mar­tin er li­ge­le­des et rig­tigt godt bud i dag.

En an­den fransk­mand, der har ud­set sig den­ne eta­pe, er Ro­main Bar­det. In­den løbs­start var Bar­det på re­kog­nos­ce­rings­tur i om­rå­det for at kø­re stig­nin­ger og la­e­re ned­kørs­ler­ne at ken­de. Han har tid­li­ge­re vist sig ut­ro­lig sta­erk i det her slags ter­ra­en og be­vi­ste sid­ste år, at han hø­rer til blandt de bed­ste i fel­tet, når det går nedad. Da jeg tal­te med Bar­det in­den be­gyn­del­sen på 4. eta­pe, ly­ste han op i et stort smil, da snak­ken faldt på dagens eta­pe. »Den lig­ger rig­tig godt til mig. Jeg gla­e­der mig,« lød det så­le­des fra Ag2r-kap­ta­j­nen.

Alejan­dro Val­ver­de bør og­så na­ev­nes blandt dem med størst chan­ce for at vin­de i dag. Det kra­e­ver dog, at han får CYKELEKSPERT lov af sit hold Mo­vistar. Det span­ske hold har lagt alt an på, at Nairo Qu­in­ta­na skal vin­de årets Tour. Eta­pe­sej­re er så­le­des kun se­kun­da­e­re, isa­er hvis ik­ke det er med Qu­in­ta­na, der i så fald vil ta­ge bonus­se­kun­der. Selv­om ter­ra­e­net pas­ser ham per­fekt, og fi­na­len li­ge­le­des er skra­ed­der­sy­et til Val­ver­de, kom­mer vi na­ep­pe til at se ham an­gri­be. Hvis det he­le en­der i en spurt, må det dog for­modes, at Val­ver­de kø­rer med om sej­ren - og­så selv­om det kan be­ty­de, at han en­der i fø­rer­trøj­en. Ons­da­gens out­si­de­re Chan­cen for, at et ud­brud hol­der he­le vej­en i det her ter­ra­en, er be­stemt til ste­de. Det er som sagt tred­je dag i tra­ek med over 200 km på me­nu­en, og det kan nemt kom­me til at spil­le ind. På den an­den si­de vil klas­se­ments­ryt­ter­nes hold og­så sa­et­te så høj fart ind mod de sid­ste stig­nin­ger, at ud­bry­der­nes for­spring hur­tigt vil skrum­pe kraf­tigt. Dog kan et sent an­greb sag­tens vi­se sig at hol­de he­le vej­en.

Sta­er­ke ryt­te­re som Vin­cen­zo Ni­ba­li (Asta­na), Rui Cos­ta (Lam­pre), Adam Ya­tes (Ori­ca-Bi­ke­e­x­chan­ge) og Tom Du­moulin (Gi­ant-Alpe­cin) bør ik­ke ha­ve pro­ble­mer med at be­gå sig i det her ter­ra­en. In­gen af dis­se er op­rin­de­ligt sat til at skul­le kø­re med om top­pla­ce­rin­ger­ne i klas­se­men­tet og er der­med me­re fo­ku­se­re­de på eta­pe­sej­re.

Det sam­me gør sig ga­el­den­de for To­ny Gal­l­o­pin (Lot­to Sou­dal). Sid­ste år kør­te fransk­man­den la­en­ge med om en sam­let top 10-pla­ce­ring, men i år hand­ler det ude­luk­ken­de om eta­pe­sej­re. En ek­stra mo­ti­va­tion for Gal­l­o­pin er, at hans hu­stru, eks­ryt­te­ren Ma­rion Rous­se, vil va­e­re at fin­de på po­di­et i dag ef­ter­mid­dag som am­bas­sa­dør for An­t­ar­gaz, der sponso­rer pri­sen for dagens mest an­grebs­ivri­ge ryt­ter. »Jeg hå­ber, at det bli­ver To­ny, jeg får lov at kys­se,« for­tal­te hun gri­nen­de, da jeg snak­ke­de med hen­de om fi­na­len, som hun i øv­rigt selv har kørt og ef­ter­føl­gen­de gi­vet Gal­l­o­pin go­de råd om­kring.

Ed­dy Merckx, Ja­cques Anquet­il, Ber­nard Hi­nault og Mi­gu­el In­du­rain - Lan­ce Arm­strong fik fra­ta­get si­ne syv sej­re for snyd

Mauri­ac 721m Mey­mac 724m Col de Font de Cère 1.294m3 Col du Pert­hus 1.309m Pas de Peyrol 1.589m Col de Neron­ne 1.242m

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.