Kon­gen og hans uøn­ske­de tron­føl­ger

Cri­sti­a­no Ro­nal­do og Ga­reth Ba­le mø­des i af­ten i EM-se­mi­fi­na­len. To hold­kam­me­ra­ter, der ik­ke har no­get ta­et for­hold, og som ka­em­per om ram­pe­ly­set og hel­te­kap­pen i Re­al Madrid

BT - - EM I FRANKRIG 2016 - Mi­chel Wik­kel­sø David­sen | mi­cd@spor­ten.dk

De se­ne­ste da­ge har der kørt en vi­deo på de so­ci­a­le me­di­er. Det er Cri­sti­a­no Ro­nal­do, der kal­der João Mou­tin­ho ind på ba­nen ef­ter den for­la­en­ge­de spil­le­tid mod Po­len for at va­e­re én af de fem skyt­ter i straf­fes­parks­kon­kur­ren­cen.

»Hey, hey. Kom og spark, kom og spark. Du spar­ker dem godt. Hvis vi ta­ber, så f*** det!,« sag­de Cri­sti­a­no Ro­nal­do til sin hold­kam­me­rat.

João Mou­tin­ho spar­ke­de. Og score­de. Sik­kert. Og hvor­for er det så in­ter­es­sant? For­di det var João Mou­tin­ho, der i EM 2012 bra­end­te sit spark i straf­fes­parks­kon­kur­ren­cen mod Spa­ni­en og der­med måt­te ta­ge sin del af an­sva­ret for se­mi­fi­na­le-ne­der­la­get.

Den­ne gang tog Ro­nal­do an­sva­ret for ham, for­di han er le­de­ren og stjer­nen hos Portu­gal. Pra­e­cis som han bestemmer i Re­al Madrid, hvor Ga­reth Ba­le lig­ger som na­e­ste pa­tron i trom­len, når Ro­nal­do bli­ver skudt af. De to mø­der hin­an­den i af­te­nens se­mi­fi­na­le mel­lem Portu­gal og Wa­les, og der er ik­ke fo­kus man­ge an­dre ste­der end på kon­gen af Re­al Madrid og hans må­ske uøn­ske­de tron­føl­ger. Har det godt sam­men Man­dag var Ga­reth Ba­le ho­ved­per­son på et pres­se­mø­de, hvor langt de fle­ste spørgs­mål dre­je­de sig om ham selv og Cri­sti­a­no Ro­nal­do. Hvor­dan er de­res for­hold?

»Vi har det godt sam­men. Vi kom­mer godt ud af det med hin­an­den i Re­al Madrid, og vi ny­der at spil­le sam­men. Men jeg er ik­ke sik­ker på, hvad han la­ver uden for ba­nen. Hvad han la­ver, er hans pri­vat­liv,« sag­de Ga­reth Ba­le og åb­ne­de der­med dø­ren på klem ind til om-kla­ed­nings­rum­met i den span­ske stor­klub.

De­rin­de er der tre plad­ser mel­lem Ro­nal­do og Ba­le. En til To­ni Kroos, en til Ja­mes Rodrígu­ez og en til Ka­rim Ben­ze­ma. Men der er ik­ke me­get, der ty­der på, at Ga­reth Ba­les stem­me ram­mer Ro­nal­dos di­a­mant­be­sat­te ører.

De to har ik­ke va­e­ret i kon­takt un­der EM-slut­run­den – end ik­ke på en sms, for­tal­te Ga­reth Ba­le på pres­se­mø­det, og mens The In­de­pen­dent ta­ler om, at ’få for­hold vir­ker så køli­ge som hans og Ro­nal­dos’, er der nok me­re ta­le om et pro­fes­sio­nelt for­hold, hvor to af ver­dens dyg­tig­ste fod­bold­spil­le­re ka­em­per om at va­e­re epi­cen­tret hos en af ver­dens stør­ste klub­ber.

Er de ven­ner? Nej. De er fuld­sta­en­dig for­skel­li­ge – den ene er en lat­i­no-fyr, og den an­den er bri­tisk, så selv­føl­ge­lig er de ik­ke bed­ste ven­ner, men der er in­gen pro­ble­mer Gu­il­lem Ba­lague

Ga­reth Ba­le var ik­ke at fin­de til Cri­sti­a­no Ro­nal­dos 30 års fød­sels­dags­fest sid­ste år, selv­om he­le Re­al Madrid-trup­pen var in­vi­te­ret. Men der mang­ler in­gen respekt for Ro­nal­do fra Ba­les si­de, for­sik­rer Gu­il­lem Ba­lague, der har stor ind­sigt i spansk fod­bold og blandt an­det står bag en bi­o­gra­fi om Ro­nal­do.

»Der er in­gen split­tel­se. Er de ven­ner? Nej. De er fuld­sta­en­dig for­skel­li­ge – den ene er en lat­i­no-fyr, og den an­den er bri­tisk, så selv­føl­ge­lig er de ik­ke bed­ste ven­ner, men der er in­gen pro­ble­mer,« sag­de Ba­lague in­den EM til Daily Post.

Og pro­ble­mer­ne er ik­ke uden for ba­nen, men mu­lig­vis på Ber­na­beus gra­es, hvor Cri­sti­a­no Ro­nal­do for­ven­ter at va­e­re man­den i cen­trum. Den rol­le var ved at bli­ve ta­get fra ham – på be­kost­ning af Ga­reth Ba­le, og så skul­le der pis­ses ter­ri­to­ri­um af.

»Cri­sti­a­no Ro­nal­do fø­ler, at alt skal gå gen­nem ham, og han så det som en trus­sel, da Be­ni­tez (tid­li­ge­re Re­al Madrid-tra­e­ner, red.) fo­re­slog, at Ba­le må­ske skul­le prø­ves i mid­ten. Det var ik­ke no­get per­son­ligt. Cri­sti­a­no for­sva­re­de ba­re sit ter­ri­to­ri­um, og det hav­de han al grund til, da han er spil­le­ren, som vin­der kam­pe for Re­al Madrid,« sag­de Ba­lague. Ro­nal­do har buk­ser­ne på Og på den bag­grund gi­ver det me­ning at ta­ge et kig til­ba­ge på den ene gang, hvor Ga­reth Ba­le har åbent har talt om for­hol­det til en af ver­dens bed­ste spil­le­re, som han ba­re ven­ter på at over­ta­ge kon­ge­kro­nen fra i Re­al Madrid.

»Pres­sen skri­ver me­get om, at vi må­ske ik­ke har det godt sam­men, men vi kom­mer fint ud af det med hin­an­den. Vi har al­drig haft et pro­blem. Jeg har al­drig haft en dis­kus­sion med ham. Han er en me­get, me­get pas­sio­ne­ret per­son på ba­nen. Det ved al­le. Han er me­get de­ter­mi­ne­ret. Det har folk det med at mis­for­stå. Vi har al­drig haft no­gen pro­ble­mer,« for­tal­te Ba­le til The Ti­mes.

Og så­le­des er hi­sto­ri­en om for­hol­det mel­lem Cri­sti­a­no Ro­nal­do og Ga­reth Ba­le og­så en hi­sto­rie, der bli­ver for­talt gen­nem Ba­les øj­ne og ik­ke Ro­nal­dos. Det forta­el­ler lidt om, hvem der har buk­ser­ne på i det for­hold. I hvert fald i Re­al Madrid.

I af­ten kan Ga­reth Ba­le tra­ek­ke dem af Cri­sti­a­no Ro­nal­do.

Kil­der: The In­de­pen­dent, The Ti­mes, Daily Mail, The Gu­ar­di­an

FO­TO: AFP OG IRIS

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.