Wa­les er me­re fod­bol­dens char­me end dens død

BT - - EM I FRANKRIG 2016 -

HVIS JEG SKAL be­gyn­de med en kli­ché - og det sy­nes jeg godt, man kan, hvis man va­el­ger at ud­for­dre den - vil jeg ta­ge den om, at det er en del af char­men ved fod­bold, at det sva­ge­ste hold kan slå det bed­ste. Det kan det godt va­e­re, men som­me­ti­der er det og­så det for­ban­de­de ved fod­bold. Hvis det dår­lig­ste hold be­sej­rer det på pa­pi­ret sta­er­ke­ste ved at va­e­re lukre­ren­de, be­reg­nen­de og kun af­ven­te det ini­ti­a­tivri­ge og ska­ben­de hold, er det ik­ke nød­ven­dig­vis char­me­ren­de. Og det er slet ik­ke char­me­ren­de, hvis ik­ke det står i mod­sa­et­ning til det mod­sat­te. Sa­et­ter man to lukre­ren­de hold over for hin­an­den, er det sna­re­re dra­e­ben­de.

Det, der kan ret­fa­er­dig­gø­re, at nog­le hold pri­ma­ert le­ver på at lukre­re på de ini­ti­a­tivri­ge, er, når der er ta­le om de helt små. Når der kun bor 330.000 men­ne­sker på Island og tre mio. men­ne­sker i Wa­les, kan det ha­ve sin be­ret­ti­gel­se, for når så små hold får sat en stil og et kol­lek­tiv sam­men, der fun­ge­rer, vir­ker det som ar­gu­ment for, at den af­ven­ten­de, be­reg­nen­de stil har sin be­ret­ti­gel­se. Fol­ke­fe­sten, der har va­e­ret på Island og i Wa­les, er og­så en dyr­kel­se af en na­tio­nal­ro­man­tik, som man ik­ke må un­der­vur­de­re, for hvis man var li­geg­lad med den, kun­ne man ba­re se Cham­pions Le­ague, hvor kva­li­te­ten of­te er stør­re end ved EM, men hvor det na­tio­na­le aspekt er fra­va­e­ren­de.

I AF­TEN ER Wa­les re­pra­e­sen­tant for de små na­tio­ner. De har og­så til en vis grad va­e­ret bå­de lukre­ren­de og be­reg­nen­de, men langt fra ude­luk­ken­de. De har va­e­ret so­lidt sat sam­men, men de har og­så va­e­ret dyg­ti­ge til at bru­ge de spids­kom­pe­ten­cer, der har va­e­ret til rå­dig­hed. Sam­ti­dig med, at de har va­e­ret dyg­tigt sat sam­men de­fen­sivt og har et godt kol­lek­tiv, sy­nes jeg, det har va­e­ret un­der­vur­de­ret, at de har go­de spil­le­re. Aron Ram­sey vil­le va­e­re med på mit All Star-hold ved EM, Joe Al­len har va­e­ret god, og så er der Ga­reth Ba­le som den helt sto­re stjer­ne, der ik­ke har gjort sig lil­le, men som har gjort sig til en fak­tor på et hold, der har pra­este­ret sam­men som et kol­lek­tiv. Wa­les har vist, at sam­men­hold kan slå et hold af me­re ud­pra­e­ge­de in­di­vi­du­a­li­ster. Det vid­ner om godt tra­e­ner­ar­bej­de, som jeg har stor respekt for , og så sy­nes jeg og­så, de har et sym­pa­tisk ud­tryk. De­res slo­gan ’To­get­her stron­ger’ er ik­ke ba­re et slo­gan, men en sa­et­ning, som bå­de er ut­ro­lig sym­pa­tisk, og som de rent fak­tisk fun­ge­rer ef­ter. De jub­ler sam­men, når de sco­rer og lø­ber ud til ud­skift­nings­ba­en­ken for at kram­me hold­kam­me­ra­ter­ne og as­si­stent­trae-ne­ren i ste­det for ba­re at hel­gen­kå­re sig selv ne­de ved hjør­ne­fla­get.

Wa­les har gjort det okay i det me­ste af tur­ne­rin­gen, men det var først i 1/8-fi­na­len mod Bel­gi­en, de gjor­de det rig­tig godt, og hvor de gjor­de no­get an­det end at stå langt til­ba­ge på ba­nen for at af­ven­te og va­e­re ef­fek­ti­ve på kon­tr­a­spil. I den kamp var de bedst på al­le pa­ra­me­tre, og først i den kamp hav­de de an­det og me­re end det sym­pa­ti­ske sam­men­hold, de har va­e­ret eks­po­nent for. Og det be­ret­ti­ger dem til en plads i se­mi­fi­na­len.

JEG HAR IK­KE helt den sam­me sym­pa­ti for Portu­gal. De har og­så nog­le pro­fi­ler, men uden Cri­sti­a­no Ro­nal­do er det et or­di­na­ert hold, der vil ha­ve sva­ert ved at vin­de over de fle­ste. Det un­der­stre­ger de­res vej til se­mi­fi­na­len, hvor de ik­ke har vun­det en ene­ste kamp i or­di­na­er spil­le­tid. Ro­nal­do har godt nok le­ve­ret to mål og to as­si­ster, men han har ik­ke va­e­ret i na­er­he­den af sit bed­ste ni­veau, og hvis man blas­fe­misk tra­ek­ker Cri­sti­a­no Ro­nal­do ned på et al­min­de­ligt stor­spil­ler­ni­veau, har man et or­di­na­ert hold. Hvis de skal kun­ne ryk­ke Wa­les’ so­li­de or­ga­ni­sa­tion fra hin­an­den, kra­e­ver det me­re, end de har vist, og jeg tror og­så, vi vil se et hø­je­re ni­veau fra Ro­nal­do, men jeg vil si­ge, at de er hel­di­ge, at Aron Ram­sey ik­ke er med for Wa­les, og det er det, der gør, at det ik­ke er to­talt fifty-fifty.

Det spe­ci­el­le ved kam­pen er, at den står mel­lem to hold, hvoraf det ene er un­der­dog, og det an­det ik­ke har pra­este­ret sa­er­ligt godt. Og al­li­ge­vel er beg­ge helt frem­me ved se­mi­fi­na­len. Det er pri­ma­ert kom­met der til, for­di der har va­e­ret to halv­de­le i slut­spil­let, hvor den ene halv­del har va­e­ret me­get sta­er­ke­re end den an­den. Det er jo der, hvor man tre-fi­re gan­ge har kun­net kal­de en kamp for den moral­ske fi­na­le, mens man i den an­den halv­del ik­ke har kun­net si­ge det ba­re en gang. Den ene­ste kamp, hvor man kan si­ge, at Portu­gal har mødt li­ge mod­stand, var mod Kro­a­tien i den må­ske dår­lig­ste og ke­de­lig­ste kamp ved he­le EM.

Det er spe­ci­elt, at man på den bag­grund kan kom­me så langt og end­da va­e­re fa­vo­rit, og hav­de det ik­ke va­e­ret for Aa­ron Ram­seys ka­ran­ta­e­ne, hav­de de da hel­ler ik­ke va­e­ret det.

PE­TER SØ­REN­SEN, BTs FODBOLDEKSPERT

FO­TO: AFP

Det er kun pga. Aa­ron Ram­seys ad­var­sel i kvart­fi­na­len mod Bel­gi­en og med­føl­gen­de ka­ran­ta­e­ne, at Portu­gal er svag fa­vo­rit i se­mi­fi­na­len. For Ro­nal­do & co. har be­stemt ik­ke im­po­ne­ret ved EM.

Den ene­ste kamp, hvor man kan si­ge, at Portu­gal har mødt li­ge mod­stand, var mod Kro­a­tien i den må­ske dår­lig­ste og ke­de­lig­ste kamp ved he­le EM

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.