Hvad med Spel­ler­berg?

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

HÅNDBOLDLANDSHOLDET TA­GER I dag hul på OL-tra­e­nings­lej­ren i Aar­hus, og der­med be­gyn­der en må­neds in­ten­siv tra­e­nings­lejr frem mod le­ge­ne i Rio, hvor me­dal­jer er suc­ceskri­te­ri­et.

Og der er nok at ta­ge fat på for land­stra­e­ner Gud­mun­dur Gud­munds­son, som skal ha­ve hol­det top­tu­net og gjort i en skar­pe­re for­fat­ning, end vi så det til bå­de EM og OL-kva­li­fi­ka­tio­nen, hvis det skal en­de med dansk metal. Det skal ske sam­ti­dig med, at han er tvun­get til at sor­te­re to mand fra, da der kun er plads til 14 mand i OL-trup­pen plus en re­ser­ve. Mod­sat EM og VM-slut­run­der hvor der er 16 spil­ler-bil­let­ter.

NU SKAL HAN så og­så for­hol­de sig til, at Anders Eg­gert, første­val­get på ven­stre fløj, har meldt af­bud til de før­ste cir­ka 10 da­ge på grund af en ska­de, li­ge­som René Toft Han­sens me­re el­ler min­dre miraku­lø­se genop­stan­del­se må fyl­de en del for land­stra­e­ne­ren i det sam­le­de pus­le­spil. En­de­lig skal han og­så ha­ve styr på ud­for­drin­gen på play­ma­ker-po­si­tio­nen, der må va­e­re hans stør­ste spil­le­ma­es­si­ge ho­ved­pi­ne.

For Rasmus Lau­ge er ude af bil­le­det med en al­vor­lig kna­eska­de, og det be­ty­der, at Gud­munds­son skal fin­de en an­den løs­ning end den, der el­lers har va­e­ret hans fo­re­truk­ne, selv­om Lau­ge ik­ke for al­vor har kun­net le­ve op til til­li­den. Mads Mensah Lar­sen er den na­e­ste i ra­ek­ken, men no­gen ud­pra­e­get spilsty­rer er han ik­ke.

Ja, han sa­et­ter tem­po i spil­let, og det be­ha­ger Mik­kel Han­sen, hvil­ket er helt af­gø­ren­de for det dan­ske spil. Men i sam­spil­let med stre­gen og is­ce­nesa­et­tel­sen af ba­ck­er­ne – Han­sen og Kas­per Søn­der­gaard/Mads Chri­sti­an­sen - mang­ler sta­dig no­get.

NÅR JEG KIG­GER på de øv­ri­ge bag­spil­le­re, der ka­ster med høj­re hånd, har jeg sva­ert ved at se det op­lag­te al­ter­na­tiv til Mads Mensah. Det gør Dan­mark sår­bar på den plads. En mu­lig­hed er selv­føl­ge­lig at smi­de Mik­kel Han­sen ind som play­ma­ker og så bru­ge en an­den spil­ler på ven­stre ba­ck – men den mo­del re­du­ce­rer ef­ter min me­ning Dan­marks of­fen­si­ve styr­ke. Nå, men lad os hur­tigt se på, hvem der er til rå­dig­hed.

Mor­ten Ol­sen. Jeg har sva­ert ved at for­stå, hvor­for Ol­sen skal ha­ve chan­cen i ste­det for den spil­ler, vi kom­mer til se­ne­re i den­ne tekst. Den lil­le play­ma­ker har al­drig haft suc­ces på lands­hol­det, og det vir­ker us­and­syn­ligt, at han for al­vor er i spil til en OL-bil­let.

Michael Dam­gaard. Ja, han var i pe­ri­o­der en åben­ba­ring til EM, men han var og­så i pe­ri­o­der ek­stremt

Han er sta­dig den play­ma­ker, der gen­nem åre­ne har haft størst suc­ces med at gø­re Mik­kel Han­sen god i det kol­lek­ti­ve spil Sø­ren Paa­ske, om Bo Spel­ler­berg

dyr med mas­ser af fejl, og i OL-kva­li­fi­ka­tio­nen tur­de Gud­munds­son kun bru­ge ham mod upå­ag­te­de Ba­hrain. Det forta­el­ler en hel del.

Las­se An­der­s­son. Ta­len­tet, der net­op har skre­vet kon­trakt med Bar­ce­lo­na, har va­e­ret dår­lig i for­å­ret for KIF, og han er fuld­sta­en­dig uden slut­run­de­er­fa­ring, li­ge­som han har en pro­ble­ma­tisk ska­des­hi­sto­rik. Når der kun er 14 OL-bil­let­ter, er det sva­ert at få øje på, at land­stra­e­ne­ren tør sat­se på An­der­s­son.

Ni­ko­laj Mar­kus­sen. Blom­stre­de op for BSV i de af­gø­ren­de kam­pe om DM-tit­len, men hans lands­holds­for­tid er en po­se blan­de­de bol­sjer, hvoraf der er over­va­egt af dem med dår­lig smag. Hvis han im­po­ne­rer i tra­e­nings­lej­ren, kan han dog ka­em­pe med om en OL-plads.

Hen­rik Møl­l­gaard til­la­der jeg mig i den­ne sam­men­ha­eng at gli­de udenom, da han er selvskre­vet i for­sva­ret og na­ep­pe kom­mer til at spil­le den sto­re rol­le i an­gre­bet.

NU ER VI så kom­met der­til – ef­ter et so­lidt til­løb, in­drøm­met – hvor jeg til­la­der mig at smi­de Bo Spel­ler­bergs navn på bor­det. For hvad har den bun­d­ru­ti­ne­re­de bag­spil­ler egent­lig gjort, si­den han slet ik­ke må få chan­cen for at spil­le sig på OL-hol­det?

Han er sta­dig den play­ma­ker, der gen­nem åre­ne har haft størst suc­ces med at gø­re Mik­kel Han­sen god i det kol­lek­ti­ve spil. Spel­ler­bergs over­blik, spil­for­stå­el­se, hånd­bold­hjer­ne og tek­nik er frem­ra­gen­de og kan fak­tisk kun mat­ches af net­op Mik­kel Han­sen i dansk re­gi.

Nog­le vil sik­kert me­ne, at jeg har tabt bå­de sut­ten og småka­ger­ne med den hold­ning. Jeg an­er­ken­der da og­så, at der er ud­for­drin­ger i for­hold til Spel­ler­berg. Hans skud fra di­stan­cen er ik­ke no­get, der skra­em­mer mod­stan­der­ne på al­le­rø­ver­ste ni­veau, og for­svar­sev­ner­ne er na­ep­pe hel­ler no­get, Kro­a­tien, Frank­rig og de øv­ri­ge guld­kan­di­da­ter vil lig­ge søvn­lø­se over.

JEG SY­NES BA­RE ik­ke, det er no­get, der ik­ke på en el­ler an­den må­de kan lø­ses, hvis en OL-tra­e­nings­lejr nu skul­le af­slø­re, at sam­spil­let mel­lem Han­sen, Spel­ler­berg og Søn­der­gaard – som vi har set det tid­li­ge­re (be­hø­ver jeg si­ge VM 2011?) – ram­mer et top­ni­veau. Spe­ci­elt når der er en må­ned til rå­dig­hed, hvil­ket er uhørt lang tid i lands­holds­sam­men­ha­eng.

Jeg drøf­te­de Spel­ler­bergs fra­va­er med en af mi­ne kol­le­ger, som kon­sta­te­re­de: ’Ja­men jeg for­står da godt, han ik­ke skal med. Han smi­der jo al­tid bol­den hen til mod­stan­der­ne.’

Det er selv­føl­ge­lig ka­ri­ke­ret og sat på spid­sen, men det er nok et el­ler an­det sted me­get da­ek­ken­de for, hvor­dan man­ge men­ne­sker ser på Bo Spel­ler­berg. For ja, det er ri­si­ko­be­to­net, til ti­der ha­s­ar­de­ret, og der sni­ger sig fejl ind. Men det er, for­di han ta­ger chan­cer og in­si­ste­rer på et højt an­lagt spil. Det gør ham til en helt an­den ty­pe end dem, som el­lers er med i den dan­ske trup. Det gør ham og­så til en ty­pe, der kan gø­re en for­skel. Og jeg har alt­så sva­ert ved at for­stå, hvor­for det slet ik­ke skul­le kun­ne få et skud i så lang en tra­e­nings­lejr. Skul­le det – mod for­vent­ning – vi­se sig, at det slet ik­ke fun­ge­rer, kan man jo sad­le om igen.

Men Gud­mun­dur Gud­munds­son har alt­så valgt an­der­le­des. Og det skal bli­ve spa­en­den­de at se, hvad han fin­der frem til, når det går løs i Rio. Bå­de i for­hold til play­ma­ker­po­sten og de øv­ri­ge grub­le­ri­er. SØ­REN PAA­SKE, BTs HÅNDBOLDKOMMENTATOR

FO­TO: CLAUS FI­SKER

Bo Spel­ler­berg er med i den trup på 28 mand, som land­stra­e­ner Gud­mun­dur Gud­munds­son fo­re­lø­big har ud­ta­get til OL, men i den sid­ste en­de kom­mer kun halv­de­len med til Rio.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.