FE­STENS ENSOMM

Af­dø­de Mads Hol­ger var of­te i cen­trum, men føl­te sig i vir­ke­lig­he­den of­te ale­ne

BT - - NYHEDER -

ENSPAENDER fe­bru­ar 2016 på en af år­sa­ger­ne til, at han nu har valgt ik­ke at va­e­re her la­en­ge­re.

I in­ter­viewet med Ber­ling­s­kes jour­na­list Ras­mus Karkov, som kend­te Mads Hol­ger, åb­ne­de de­bat­tø­ren op og for­tal­te om sin en­som­hed. En ener Det kan ly­de be­syn­der­ligt, at en mand som Mads Hol­ger skul­le fø­le sig en­som. På over­fla­den hav­de han så me­get – en mor, en halv­sø­ster, en ka­e­re­ste, en kar­ri­e­re, ven­ner, in­vi­ta­tio­ner til di­ver­se fest­lig­he­der og god mu­lig­hed for at bli­ve hørt i me­di­er­ne.

Af jour­na­li­sten Ras­mus Karkov bli­ver han i in­ter­viewet be­skre­vet som et midt­punkt. Som yn­gre kom de to i de sam­me kred­se, og jour­na­li­sten hu­sker, hvor­dan Mads Hol­ger iført cow­boy­støv­ler og jak­kesa­et ind­t­og Kø­ben­havns ba­rer og char­me­re­de by­ens kvin­der. Der var fest og far­ver og gang i den, og den un­ge Mads Hol­ger var al­drig ale­ne. Men han pas­se­de ik­ke ind.

»Selv om han al­tid var om­gi­vet af men­ne­sker, var det sja­el­dent, man så ham som en del af en flok,« skri­ver Ras­mus Karkov i in­ter­viewet.

Der er in­gen tvivl. Mads Hol­ger var en ener. Som ung og helt ind­til det sid­ste. Han vok­se­de op un­der tran­ge kår på Nør­re­bro, ale­ne med sin mor. Fa­de­ren hør­te han først for al­vor om, da me­di­er­ne af­slø­re­de ham som ’Hiv-man­den’, og han blev idømt syv års fa­engsel for be­vidst at ha­ve smit­tet ad­skil­li­ge kvin­der med hiv. En fa­engsels­dom, der fik fa­de­ren til at ta­ge li­vet af sig selv.

Ef­ter fa­de­rens død be­gynd­te Mads Hol­ger at op­tra­e­de i me­di­er­ne med kor­te­re og kor­te­re mel­lem­rum. Den kon­ser­va­ti­ve og vi­den­de pro­vo­ka­tør hav­de in­tet fil­ter. Man kun­ne el­ske ham, el­ler man kun­ne forag­te ham, men man kun­ne ik­ke over­se ham. Ma­ge­løs – men en­som Som fe­stens na­tur­li­ge midt­punkt var Mads Hol­ger så godt som umu­lig ik­ke at be­ma­er­ke. Men jour­na­list Ras­mus Karkov hu­sker ham for an­det og me­re end ba­re den sjove, far­ve­ri­ge og ori­gi­na­le ka­rak­ter i cow­boy­støv­ler­ne. Det forta­el­ler han Mads Hol­ger i in­ter­viewet med Ber­ling­s­ke.

»Jeg si­ger til ham, at jeg sy­nes, han vir­ker en­som, og at jeg og­så syn­tes, han vir­ke­de en­som den­gang,« skri­ver Ras­mus Karkov i ar­tik­len og føl­ger op med det svar, Mads Hol­ger gav ham:

»Det har du nok ret i. Må­ske me­re nu end den­gang. Men jo. Det kan jeg godt gå med på. Det er al­tid en­somt at va­e­re vaert. Den, der hol­der fe­sten, er ik­ke med i fe­sten. Du ska­ber blot den vir­ke­lig­hed, an­dre tra­e­der ind i. Jeg har i så hen­se­en­de re­sig­ne­ret, men det er dog og­så af ma­et­hed. De men­ne­sker, jeg kan re­la­te­re til, er i hi­sto­ri­en.«

Mads Hol­ger un­der­stre­ger i in­ter­viewet, at han har men­ne­sker i sit liv. Men­ne­sker, som han har kendt he­le li­vet, og end­da en ka­e­re­ste – og det hav­de han og­så, da han søn­dag af­ten tog sit eget liv. Mads Hol­ger var alt­så ik­ke ale­ne. Men han var en­som. For som han selv be­skri­ver det i det sid­ste, sto­re in­ter­view før sin død, er det ’en­somt at va­e­re ma­ge­løs’. Ma­end er en­som­me blandt an­dre Mads Hol­ger er langt­fra den ene­ste, der har op­le­vet at fø­le sig en­som blandt an­dre. Det er en for­holds­vis ud­bredt fø­lel­se, for­kla­rer Svend Aa­ge Mad­sen, der er chef­p­sy­ko­log på Rigs­ho­spi­ta­let og for­mand for Forum for Ma­ends Sund­hed.

»Man kan fø­le sig en­som, for­di man er iso­le­ret, men man kan og­så fø­le sig en­som, hvis man ik­ke har mu­lig­hed for at snak­ke om de ting, der be­ty­der me­get for en el­ler lig­ger en på sin­de. Nog­le fø­ler sig end­da mal­pla­ce­re­de. At in­gen for­står dem, og at de ik­ke kan ta­le med no­gen, for­di in­gen ta­en­ker som dem selv,« si­ger han.

»Det er isa­er ma­end, som ik­ke har no­gen at va­e­re for­tro­li­ge med. De om­gås me­get vel med men­ne­sker, som de snak­ker med, men ma­en­de­ne får ik­ke talt med no­gen om pri­va­te ting som tan­ker, fø­lel­ser og pro­ble­mer.«

Svend Aa­ge Mad­sen for­kla­rer, at år­sa­gen er, at ma­end of­te ik­ke har no­get sprog til at ta­le om dén slags ting, da det ik­ke rig­tig er no­get, ma­end no­gen­sin­de har prak­ti­se­ret. Det er en skidt ting, da en­som­hed, iføl­ge chef­p­sy­ko­lo­gen, ik­ke ba­re på­vir­ker ens psy­ki­ske til­stand, men og­så ens fy­si­ske hel­bred.

Det er ik­ke mu­ligt at op­gø­re, hvor stor be­tyd­ning en­som­hed har, el­ler hvor of­te det er år­sa­gen til selv­mord. Men man ved, at en­som­hed kan va­e­re en grund til, at nog­le men­ne­sker va­el­ger at ta­ge den sid­ste ud­vej, op­ly­ser han.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.