AL­LER SVIGTER

BT - - NYHEDER -

SE OG HØR-SA­GEN og Hør-jour­na­list Ken B Ras­mus­sen kun­ne forta­el­le, at uge­bla­det fra 2008 til 2011 hav­de be­nyt­tet en kil­de, der mod be­ta­ling le­ve­re­de op­lys­nin­ger om kend­tes og kon­ge­li­ges brug af kre­dit­kort. Sa­gen, der hur­tigt blev kendt som dan­marks­hi­sto­ri­ens stør­ste me­di­eskan­da­le, ud­vik­le­de sig med til­ta­le­rejs­nin­gen i går.

»Der har va­e­ret ta­le om en ef­ter­forsk­ning af hi­sto­risk om­fang, og vi har i dag rejst til­ta­le ef­ter pa­ra­graf­fer i straf­fe­loven, der sja­el­dent ta­ges i an­ven­del­se over­for me­di­er. Vi ser nu frem mod at kom­me i gang med sa­gen i ret­ten,« sag­de spe­ci­a­lankla­ger Mor­ten Fre­de­rik­sen i en pres­se­med­del­el­se. Kom­pro­mis­løst blad Og kort ef­ter kom så Al­ler Me­di­as ud­mel­ding om, at ‘sel­ska­bet ved­ken­der sig det sel­skabs­ret­li­ge an­svar for de ulov­li­ge for­hold, som i en pe­ri­o­de fo­re­kom på Se og Hør.’

Kas­per Kop­ping min­der i dag om, at det i sin tid var Al­lers top, der øn­ske­de et ‘kon­tro­ver­si­elt’ og ‘kom­pro­mis­løst’ blad. Bru­gen af kre­dit­kort­kil­den var et mid­del til at nå det mål, for­kla­rer han.

»Når der så bli­ver af­slø­ret me­to­der, som er et mid­del til at op­nå det mål, så kan man ik­ke hol­de sa­gen nok ud i strakt arm og gå i klo­ster. Det er ta­ber­ag­tigt,« si­ger han, der me­ner, at der er ‘ta­le om et fir­ma, som ik­ke har ryg­gen på de me­d­ar­bej­de­re, der har va­e­ret loy­a­le over for fir­ma­et.’

»Der var en syg slad­der-kul­tur, hvor det hand­le­de om at va­e­re først med de bed­ste nyhe­der og jag­te dem for en­hver pris,« si­ger Kas­per Kop­ping, der selv na­eg­ter sig skyl­dig, og som tid­li­ge­re har er­kendt, at man gik for langt.

Fle­re juri­di­ske eks­per­ter, som BT har talt med, me­ner ik­ke, at gårs­da­gens ud­mel­ding fra Al­ler Me­dia rent juri­disk be­la­ster sa­gens øv­ri­ge til­tal­te:

»Man kan ik­ke ud af Al­lers er­ken­del­se slut­te no­get om an­sva­ret for de in­di­vi­du­el­le til­tal­te. For én ting er, at der jo ty­de­lig­vis har va­e­ret ta­le om en sy­stem­fejl, no­get an­det er, om det kan be­vi­ses, at de en­kel­te im­pli­ce­re­de har haft det for­nød­ne for­sa­et, dvs. til­stra­ek­ke­lig ind­sigt i og for­stå­el­se af, hvad der fo­re­gik,« skri­ver pro­fes­sor i straf­fe­ret ved Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet Jørn Vester­gaard til BT.

Pål Tho­re Kros­by, adm. di­rek­tør i Al­ler Me­dia, me­ner ik­ke, at de svigter me­d­ar­bej­der­ne ved at ta­ge an­svar i sa­gen.

»Ulov­li­ge me­to­der har al­drig va­e­ret til­ladt i Al­ler Me­dia. Det, der i sin tid fandt sted på Se og Hør, er bå­de uac­cep­ta­belt og dybt be­kla­ge­ligt, og no­get vi i Al­ler Me­dia ta­ger sta­er­kt af­stand fra. Tva­er­ti­mod øn­sker vi som sel­skab at op­ret­hol­de en høj juri­disk og moralsk stan­dard. Derfor fik sa­gen og­så til­ba­ge i 2014 an­sa­et­tel­ses­ma­es­si­ge kon­se­kven­ser for en ra­ek­ke me­d­ar­bej­de­re, som hav­de haft le­del­ses­ansvar, va­e­ret ak­tivt med­vir­ken­de el­ler har haft spe­ci­fik vi­den om bru­gen af de ulov­li­ge me­to­der,« si­ger Pål Tho­re Kros­by. Hen­rik Qvortrup

Rol­le:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.