Ri­si­ke­rer fa­engsel

BT - - NYHEDER -

RETSSAG Ankla­ge­myn­dig­he­den vil ha­ve Se og Hør-re­dak­tø­rer fa­engs­let. BT har set det an­kla­ge­skrift, som den for­hen­va­e­ren­de che­fre­dak­tør på Se og Hør Kim Hen­nings­en blev kon­fron­te­ret med af Kø­ben­havns Ves­tegns Po­li­ti i går.

Her­af frem­går det, at han er til­talt for med­vir­ken til ha­ck­ing og be­stik­kel­se, for­di han in­tet gjor­de for at stop­pe den så­kald­te tys-tys-kil­de i si­ne år på Se og Hør fra 2009 til 2012, men i ste­det »ak­tivt lod af­ta­len fort­sa­et­te og i den for­bin­del­se ind­før­te nye må­der til at ho­no­re­re« kil­den på. En ger­ning, der iføl­ge ankla­ge­myn­dig­he­den er så grov, at den skal tak­se­res til fa­engsel.

»Jeg har hel­dig­vis snak­ket godt med mi­ne dren­ge om det her. Jeg har for­be­redt dem på, at der må­ske vil­le kom­me hi­sto­ri­er i dag a la ’Hen­nings­en er på vej i spja­el­det’, og jeg har for­sik­ret dem om, at det al­drig kom­mer til at ske. Jeg ryster ik­ke det mind­ste, for jeg me­ner fort­sat ik­ke, at det, der er fo­re­gå­et, er i strid med lov­giv­nin­gen,« si­ger Kim Hen­nings­en, der i dag har stif­tet eget kom­mu­ni­ka­tions­fir­ma.

»Nej. Jeg har det gan­ske fint med at bli­ve til­talt, så vi en­de­lig får en retssag. Jeg vil langt hel­le­re fri­fin­des af dom­sto­le­ne end ha­ve et til­ta­le­fra­fald, for­di så vil­le folk al­tid kun­ne si­ge, at der jo nok var no­get om snak­ken. Jeg tror helt og hol­dent på, at jeg bli­ver fri­fun­det. Alt an­det vil­le kom­me bag på mig.« Kim Hen­nings­en

Rol­le: Rol­le:

Al­ler Me­dia A/S

Rol­le: Skyld:

Ken B Ras­mus­sen

Straf­fe­lovens § 263 stk. 3, jf. stk. 2. Den, der ’ube­ret­ti­get skaf­fer sig ad­gang til en an­dens op­lys­nin­ger el­ler pro­gram­mer, der er be­stemt til at bru­ges i in­for­ma­tions­sy­ste­met’, straf­fes med halvan­det års fa­engsel. Un­der ska­er­pen­de om­sta­en­dig­he­der op til seks års fa­engsel. Straf­fe­lovens § 299 stk. 2. Den, som på ’pligtstri­dig må­de mod­ta­ger, for­drer el­ler la­der sig til­si­ge ga­ve el­ler an­den for­del, så­vel som den, der yder, lover el­ler til­by­der en så­dan ga­ve el­ler an­den for­del’ straf­fes med fa­engsel i op til fi­re år. Straf­fe­lovens § 23. Ik­ke kun den, der har ud­ført den ulov­li­ge hand­ling, straf­fes, men ’al­le, der ved til­skyn­del­se, råd el­ler dåd har med­vir­ket til ger­nin­gen’. Straf­fe­lovens §264 c. Og­så den, ’der uden at ha­ve med­vir­ket til ger­nin­gen’ skaf­fer el­ler ud­nyt­ter op­lys­nin­ger, som er frem­kom­met ved lo­vover­tra­e­del­sen, straf­fes.

Ud­gi­ver af uge­bla­det Se og Hør, til­talt som ’juri­disk per­son’.

Ved­ken­der sig an­sva­ret for ‘an­ven­del­sen af de ulov­li­ge me­to­der’ og er­kla­e­rer sig pa­rat til at be­ta­le evt. bø­de.

Sad som che­fre­dak­tør fra ju­ni 2009 til ju­ni 2013. Blev på sin før­ste ar­bejds­dag på Se og Hør i ju­ni 2009 gjort be­kendt med kre­dit­kort­kil­den. Ta­ger ini­ti­a­tiv til, at kil­den hem­me­lig­hol­des på re­dak­tio­nen, men la­der ud­valg­te jour­na­li­ster fort­sa­et­te bru­gen af kil­den.

Stod uden job, da sa­gen rul­le­de, og blev si­den sy­ge­meldt. Uden job. Hol­der fored­rag om Se og Hør-sa­gen. Na­eg­ter sig skyl­dig.

Jour­na­list på Se og Hør frem til 2011. Hav­de i fle­re år sam­men med sin da­va­e­ren­de kol­le­ga Kas­per Kop­ping kon­tak­ten til den hem­me­li­ge kre­dit­kort­kil­de. For­fat­ter til bo­gen ’Li­vet, det for­ban­de­de’, som fik skandalen til at rul­le i maj 2014. Var ik­ke i job, da han ud­gav ‘Li­vet, det for­ban­de­de’. Har la­vet ra­dioud­sen­del­ser un­der tit­len ’KensGer­nin­ger’ på Ra­dio24­syv og haft en blog på bt.dk. Na­eg­ter sig skyl­dig.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.